Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Bank zwraca się z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez siebie usług faktoringu

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 26.10.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 31.10.2005 roku) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60 ze zm.)

uznaje stanowisko Podatnika za nieprawidłowe.

Uzasadnienie

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczenia usług faktoringu. W związku ze świadczonymi usługami podmiot pobiera m. in. następujące opłaty:prowizje i inne opłaty stanowiące wynagrodzenie Banku, odsetki dyskontowe, odsetki pobierane od faktoranta w związku z nieterminową spłatą zobowiązania przez dłużników, odpisy na Fundusz Gwarancyjny Klienta.Bank zwraca się z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez siebie usług faktoringu. Jednocześnie Bank wyraża opinię, iż podstawę opodatkowania wg stawki 22% w podatku od towarów i usług świadczonej usługi faktoringu stanowiły będą należne Bankowi opłaty i prowizje z tytułu świadczonej usługi. Jednocześnie zdaniem Banku otrzymywane przez Bank odsetki naliczane metodą dyskontową od finansowanej części kwoty wykupionej faktury oraz odsetki z tytułu nieterminowej spłaty polegały będą zwolnieniu w podatku od towarów i usług. W przypadku zaś dokonywanych wpłat na Fundusz Gwarancyjny Klienta, które mają charakter kaucyjny i zwrotny, zdaniem Banku kwoty te nie stanowią wynagrodzenia co powoduje, że nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przed udzieleniem odpowiedzi na postawione zagadnienie należy stwierdzić, iż w przypadku usługi faktoringu faktor wykupuje wierzytelności handlowe powstałe pomiędzy dostawcą towarów lub usługi (faktorantem - zbywcą wierzytelności) a odbiorcą towaru lub usługi. Odbiorca towaru lub usługi staje się dłużnikiem faktora i jemu bezpośrednio spłaca swoje zobowiązania wynikające z przyjęcia dostawy towaru lub usługi.

Faktor spełnia wobec faktoranta trzy funkcje:

1) funkcję kredytową - faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania faktoranta przez nabycie przez faktora jego wierzytelności,

2) przejęcie ryzyka - faktoring z regresem (faktor może żądać od faktoranta zwrotu udzielonej zaliczki, jeżeli dłużnik nie ureguluje zobowiązania) albo bez regresu (faktor przejmuje na siebie całe ryzyko niewypłacalności dłużnika);

3) funkcję usługową - np. rozliczanie transakcji, inkasowanie należności. Ponadto faktor może przejąć na siebie obowiązek prowadzenia ewidencji należności zleceniodawcy, a także dochodzenia należności od niewypłacalnych dłużników.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Ponadto zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Wśród usług zwolnionych pozycja nr 3 załącznika nr 4 do ustawy wymienia usługi pośrednictwa finansowego sklasyfikowane w sekcji J ex (65-67) według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednakże powyższego zwolnienia nie stosuje się m.in. w przypadku świadczenia usług pośrednictwa finansowego związanych ze ściąganiem długów oraz faktoringiem. Dodatkowo należy zauważyć, iż w orzecznictwie Sądu Najwyższego ukształtował się pogląd, iż "podział jednorodnej, kompleksowej usługi na dwa odrębne rodzaje jest podziałem sztucznym i nie może stanowić podstawy do podziału kwoty należnej za tę usługę na dwie części, z czego każda jest objęta inną stawką VAT" (wyrok z dnia 21.05.2002r., sygn. akt III RN 66/01).

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że w przypadku świadczenia opisanych we wniosku z dnia 26.10.2005 roku usług faktoringu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem jednej stawki w wysokości 22% podlegała będzie całość wynagrodzenia otrzymanego od kontrahenta w związku ze świadczoną usługą faktoringu, na które składają się zarówno kwoty pobranych prowizji jak również kwoty odsetek (w tym dyskontowych oraz naliczonych w związku z nieterminową spłatą zobowiązania), jak również kwoty opisanych we wniosku opłat, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Jednocześnie kwoty wpłacone na poczet Funduszu Gwarancyjnego Klienta z uwagi na brak charakteru wynagrodzenia, pozostaną poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
Słowa kluczowe: podstawa opodatkowania, pośrednictwo finansowe, umowa faktoringu
Data aktualizacji: 29/12/2012 03:00:01

Czy faktura dotycząca wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wystawiona w złotych polskich...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 18.03.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co...

Rozliczenia zapłaty za opinie sporządzone przez biegłego sądowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka ma obowiązek wystawiania pracownikowi faktury VAT na odsetki od pożyczki na cel...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Siemiatycze 17-300 ul. Pałacowa 18

Zasięg terytorialny miasta Siemiatycze gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo, Siemiatycze powiaty siemiatycki województwo podlaskie Konta bankowe CIT 07101010490275732221000000 VAT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Lubuskie biura księgowe stawiają na rozwój księgowychPytanie dotyczy kwestii skorygowania deklaracji dla podatku od towarów i usług po otrzymaniu faktur korygującychCzy w przypadku sprzedaży ptaków z własnej hodowli można wystawić rachunek?Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe?Jakie dokumenty powinny być wystawiane przez firmę do obciążenia wynajmującego samochody kosztem paliwa? 2. Jaką zastosować stawkę VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.