Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Brak prawa do odliczenia podatku VAT przy realizacji projektu polegającego udostępnieniu mieszkańcom Gminy bezpłatnego dostępu do internetu

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2010r. (data wpływu 11 października 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 października 2010r. (data wpływu 25 października 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w ramach realizowanego projektu pn. . - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz jego zwrotu w ramach realizowanego projektu pn. . Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 października 2010r. (data wpływu 25 października 2010r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Działając jako partner pod nazwą . finansować będzie ze środków budżetu Gminy ww. inwestycję. Projekt ten posiada również dofinansowanie pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. W ramach tego projektu nastąpi stworzenie informatycznego systemu informacji przestrzennej, który nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Korzystanie z niego będzie miało charakter nieodpłatny.

W piśmie z dnia 21 października 2010r. Wnioskodawca wskazał, że realizacja projektu następuje w oparciu o zawartą umowę partnerstwa, w której Gmina występuje jako partner. Liderem tego projektu jest Powiat. Wkład Gminy w realizację projektu ma charakter pieniężny i polega na przekazaniu na rzecz Lidera projektu dotacji celowej. Wszystkie rachunki i faktury związane z realizacją tego projektu będą wystawione na Lidera. Rozliczenie pomiędzy Liderem i partnerem projektu nastąpi na zasadach przewidzianych dla rozliczenia dotacji celowych w sposób określony w umowie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 21 października 2010r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczonego wynikający z faktur związanych z realizacją projektu pn. .

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina działając jako podatnik podatku od towarów i usług nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez kontrahentów w związku z prowadzeniem projektu pn. ., gdyż projekt nie jest związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Brak jest zatem możliwości odzyskania podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie telekomunikacji (art. 7 ust. 1 pkt 3a cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w partnerstwie ze Powiatem ubiega się o dofinansowanie zadania pn. . W ramach tego projektu nastąpi stworzenie informatycznego systemu informacji przestrzennej, który nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Korzystanie z niego będzie miało charakter nieodpłatny. Liderem tego projektu jest Powiat. Wkład Gminy w realizację projektu ma charakter pieniężny i polega na przekazaniu na rzecz Lidera projektu dotacji celowej. Wszystkie rachunki i faktury związane z realizacją tego projektu będą wystawione na Lidera.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie rzeczywistym nabywcą towarów i usług zakupionych w ramach realizacji projektu nie będzie Wnioskodawca, lecz Lider projektu.

Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.) obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008r., faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.Zatem, zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów, konieczne jest, aby faktury VAT, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały nazwy określające strony transakcji, ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pewnej usługi lub dostawy towaru, uprawniającym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów w związku z realizacją projektu, albowiem to nie Wnioskodawca będzie nabywcą towarów i usług, faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu będą wystawiane na inny podmiot, tj. Powiat.

Tym samym nie zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna wynikająca z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, dająca podatnikowi (nabywcy) z tytułu nabycia towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 21 ust. 1 i 2 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), bowiem przepisy te przewidują możliwość zwrotu podatku zarejestrowanym podatnikom jedynie na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004r.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy jednakże zauważyć, że Wnioskodawca wywodzi prawidłowy skutek prawny w postaci braku możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur związanych z realizacją ww. projektu, jednakże podkreślenia wymaga, iż nie jest on związany z faktem, iż zakupy związane z realizacją projektu nie będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych, lecz z faktem, że faktury potwierdzające nabycie towarów i usług w ramach projektu nie będą wystawione na Wnioskodawcę, lecz na inny podmiot.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Powiatu, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: czynności niepodlegające opodatkowaniu, gmina, infrastruktura, internet, komputery, odliczenia, sprzęt
Data aktualizacji: 12/01/2013 00:00:01

Biura rachunkowe Wrocław

Pamiętaj, że księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. Księgi rachunkowe otwiera się zasadniczo: 1) na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym...

Wystawianie faktur VAT sądom i prokuraturom za wykonane tłumaczenie przez tłumacza przysię...

Z przedmiotowego wniosku w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego wynika, iż jest Pan tłumaczem przysięgłym ustanowionym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, zarejestrowanym jako podatnik podatku od towarów i usług...

Czy podatnik podatku od towarów i usług może fakturować całkowity obrót z tytułu najmu nie...

Na podstawie art. 14 a 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 26.10.2006r. (data wpływu), uzupełnionym w dniu 13.11.2006r. i...

Czy można dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa na...

POSTANOWIENIE W dniu 27.10.2005r. spółka wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie...

Dotyczy prawidłowości wystawienia faktury VAT w przypadku dokonania sprzedaży zarejestrowa...

Wnioskiem z dnia 25.08.2005r. (uzupełniony pismem z dnia 29.08.2005r.) Podatnik zwrócił się z zapytaniem o prawidłowość wystawienia faktury VAT w przypadku dokonania sprzedaży zarejestrowanej przy użyciu kasy rejestrującej. Jak wynika z treści pism...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Brak prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących najem samochodów od osób trzecichCzy istnieje możliwość odliczania 100 % VAT z faktury za ratę leasingową do momentu odliczenia 6.000, 00 zł ?Czy podatnik prawidłowo wystawia faktury VAT marża za całą usługę turystyczną?Wystawienie faktury oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonywania usług składu produktów i materiałów opakowaniowychPrawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie faktury VAT dokumentujących premie pieniężne
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.