Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Brak prawa do odliczenia podatku VAT przy realizacji projektu polegającego udostępnieniu mieszkańcom Gminy bezpłatnego dostępu do internetu

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2010r. (data wpływu 11 października 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 października 2010r. (data wpływu 25 października 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w ramach realizowanego projektu pn. . - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz jego zwrotu w ramach realizowanego projektu pn. . Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 października 2010r. (data wpływu 25 października 2010r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Działając jako partner pod nazwą . finansować będzie ze środków budżetu Gminy ww. inwestycję. Projekt ten posiada również dofinansowanie pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. W ramach tego projektu nastąpi stworzenie informatycznego systemu informacji przestrzennej, który nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Korzystanie z niego będzie miało charakter nieodpłatny.

W piśmie z dnia 21 października 2010r. Wnioskodawca wskazał, że realizacja projektu następuje w oparciu o zawartą umowę partnerstwa, w której Gmina występuje jako partner. Liderem tego projektu jest Powiat. Wkład Gminy w realizację projektu ma charakter pieniężny i polega na przekazaniu na rzecz Lidera projektu dotacji celowej. Wszystkie rachunki i faktury związane z realizacją tego projektu będą wystawione na Lidera. Rozliczenie pomiędzy Liderem i partnerem projektu nastąpi na zasadach przewidzianych dla rozliczenia dotacji celowych w sposób określony w umowie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 21 października 2010r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczonego wynikający z faktur związanych z realizacją projektu pn. .

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina działając jako podatnik podatku od towarów i usług nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez kontrahentów w związku z prowadzeniem projektu pn. ., gdyż projekt nie jest związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Brak jest zatem możliwości odzyskania podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie telekomunikacji (art. 7 ust. 1 pkt 3a cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w partnerstwie ze Powiatem ubiega się o dofinansowanie zadania pn. . W ramach tego projektu nastąpi stworzenie informatycznego systemu informacji przestrzennej, który nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Korzystanie z niego będzie miało charakter nieodpłatny. Liderem tego projektu jest Powiat. Wkład Gminy w realizację projektu ma charakter pieniężny i polega na przekazaniu na rzecz Lidera projektu dotacji celowej. Wszystkie rachunki i faktury związane z realizacją tego projektu będą wystawione na Lidera.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie rzeczywistym nabywcą towarów i usług zakupionych w ramach realizacji projektu nie będzie Wnioskodawca, lecz Lider projektu.

Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.) obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008r., faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.Zatem, zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów, konieczne jest, aby faktury VAT, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały nazwy określające strony transakcji, ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pewnej usługi lub dostawy towaru, uprawniającym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów w związku z realizacją projektu, albowiem to nie Wnioskodawca będzie nabywcą towarów i usług, faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu będą wystawiane na inny podmiot, tj. Powiat.

Tym samym nie zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna wynikająca z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, dająca podatnikowi (nabywcy) z tytułu nabycia towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 21 ust. 1 i 2 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), bowiem przepisy te przewidują możliwość zwrotu podatku zarejestrowanym podatnikom jedynie na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004r.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy jednakże zauważyć, że Wnioskodawca wywodzi prawidłowy skutek prawny w postaci braku możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur związanych z realizacją ww. projektu, jednakże podkreślenia wymaga, iż nie jest on związany z faktem, iż zakupy związane z realizacją projektu nie będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych, lecz z faktem, że faktury potwierdzające nabycie towarów i usług w ramach projektu nie będą wystawione na Wnioskodawcę, lecz na inny podmiot.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Powiatu, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: czynności niepodlegające opodatkowaniu, gmina, infrastruktura, internet, komputery, odliczenia, sprzęt
Data aktualizacji: 12/01/2013 00:00:01

Opodatkowanie usług bankowych realizowanych w ramach umowy factoringu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka ma obowiązek wystawiania pracownikowi faktury VAT na odsetki od pożyczki na cel...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przysługuje odliczenie podatku naliczonego na podstawie duplikatu faktury?

Na podstawie art. 14a, art. 216 . 1 i 2 oraz art. 236 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie...

Urząd Skarbowy Ustrzyki Dolne 38-700 ul. Kopernika 1

Zasięg terytorialny miasta gminy Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne powiaty bieszczadzki województwo podkarpackie Konta bankowe CIT 06101015280911122221000000 VAT 53101015280911122222000000 PIT 03101015280911122223000000 budżetowe pozostałe...

Dotyczy prawa do odliczenia kwoty podatku VAT z faktury dokumentującej usługę organizacji...

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 17.01.2005 r. (data wpływu 20.01.2005r.) uzupełnionego w dniu 03.02.2005 r. - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można zaliczyć do kosztów remontu i modernizacji wydatki poniesione na wymianę okien, udokumentowane dowodem wpłaty wydanym przez Gminę?W zakresie okresu za który podatnik nabywa prawo do zmniejszenia podatku należnego oraz naliczonegoUsługi księgowe Płock: program do wystawiania faktur ułatwia pracęZakup towarów handlowych należy wprowadzić do podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie fakturyKorekta błędnie wystawionych faktur wewnętrznych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.