Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

CIT - w zakresie sprecyzowania momentu realizacji różnic kursowych związanych transakcjami wzajemnych rozliczeń z podmiotami niemieckimi

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.10.2009 r. (data wpływu 26.10.2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 03.12.2009 r. (data wpływu 07.12.2009 r.0 o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sprecyzowania momentu realizacji różnic kursowych związanych transakcjami wzajemnych rozliczeń z podmiotami niemieckimi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26.10.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych transakcji wzajemnych rozliczeń z podmiotami niemieckimi, a także dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sprecyzowania momentu realizacji różnic kursowych związanych z tymi transakcjami.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka - Wnioskodawca (dalej: Spółka) 18 lutego 2009 r. zawarła z osobą fizyczną (dalej: niemiecka osoba fizyczna), będącą udziałowcem w spółce mającej siedzibę w Niemczech - (dalej: spółka S) umowę, na podstawie której dokonano sprzedaży udziałów posiadanych przez niemiecką osobę fizyczną w spółce S na rzecz Spółki.

Jednocześnie, niemiecka osoba fizyczna zrzekła się roszczeń przysługujących jej z tytułu pełnionej funkcji dyrektora zarządzającego i umowy o pracę w spółce S, a spółka zależna od niemieckiej osoby fizycznej przekazała nieruchomość na rzecz innej spółki niemieckiej (dalej: spółka H), zależnej od spółki S.

W ramach ceny sprzedaży określonej w umowie została uwzględniona wartość zobowiązań spółek S oraz H wobec niemieckiej osoby fizycznej.

Spółka zawarła porozumienie ze spółką S, na mocy którego uregulowała zobowiązania w imieniu spółki S wobec niemieckiej osoby fizycznej z tytułu roszczeń wynikających z umowy o pracę.

Spółka S zobowiązała się do zwrotu wydatków poniesionych przez Spółkę w imieniu i na rachunek S wraz z odsetkami.

Spółka zawarła również porozumienie ze spółką H, na mocy którego uregulowała zobowiązania w imieniu spółki H wobec niemieckiej osoby fizycznej z tytułu przeniesienia własności nieruchomości na rzecz spółki H.

Spółka H zobowiązała się do zwrotu wydatków poniesionych przez Spółkę w imieniu i na rachunek H wraz z odsetkami. Zwrot przedmiotowych kwot nastąpi poprzez przelew na rachunek Spółki albo poprzez kompensatę wzajemnych wierzytelności.

Zwrot przedmiotowych kwot przez spółki S i H na rachunek Spółki spowoduje powstanie różnic kursowych.

Spółka udziela pożyczek. W statucie Spółki ujęty jest zapis, iż prowadzona przez nią działalność obejmuje między innymi pozostałe formy udzielania kredytów oraz pozostałą finansową działalność usługową gdzie indziej nie sklasyfikowaną z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

Spółka ustala różnice kursowe w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy działania podjęte przez Spółkę stanowią świadczenie usług finansowych na rzecz spółek S oraz H oraz czy usługi te podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce.Czy w sytuacji, gdy usługi finansowe świadczone przez Spółkę będą podlegały opodatkowaniu niemieckim VAT, nie powstanie obowiązek opodatkowania ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych.Czy momentem, w którym realizują się różnice kursowe związane ze zwrotem przedmiotowych kwot jest odpowiednio dzień, w którym Spółka otrzyma zwrot przedmiotowych kwot na rachunek bankowy (w przypadku przelewu na rachunek Spółki) bądź też dzień, w którym zostanie dokonana kompensata wzajemnych wierzytelności.Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych, tj. dotycząca pytania nr 3 zadanego przez Spółkę.

Wniosek odnośnie zadanych przez Spółkę pytań nr 1 i nr 2, a dotyczących odpowiednio podatku od towarów i usług (VAT) i podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) - został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami.

Zdaniem Spółki:

Ad. 3)

Na mocy porozumień zawartych ze spółkami S oraz H Spółka udostępniła tym spółkom określone kwoty środków pieniężnych na ustalony czas. Jednocześnie określone zostało wynagrodzenie dla Spółki z tytułu udostępnienia środków pieniężnych w postaci odsetek naliczanych w stosunku rocznym, stanowiących określony procent od udostępnionych kwot.

W ocenie Spółki, nie ulega zatem wątpliwości, iż Spółka udzieliła spółkom S oraz H pożyczek w wysokości odpowiednio ustalonych w porozumieniach kwot.

Zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 4 ustawy o PDOP, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Natomiast zgodnie z art. 15a ust. 3 pkt 4 ustawy o PDOP, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.

Tak więc, zdaniem Spółki, zgodnie z brzmieniem art. 15a ust. 2 pkt 4 oraz art. 15a ust. 3 pkt 4 ustawy o PDOP, jeżeli spółki S oraz H uregulują swoje zobowiązania wobec Spółki poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Spółki, za moment, w którym powstaną różnice kursowe z tego tytułu należy uznać dzień dokonania zapłaty przedmiotowych kwot przez spółki S lub H.

Zgodnie z art. 15a ust. 7 ustawy o PDOP, za dzień zapłaty uważa się dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności.

Tak więc, jeżeli zobowiązania spółek S oraz H zostaną uregulowane poprzez umowne potrącenie (kompensatę) wzajemnych wierzytelności Spółki i (odpowiednio) S lub H, za moment, w którym zrealizują się dla celów podatkowych różnice kursowe należy uznać, zgodnie z art. 15a ust. 7 ustawy o PDOP, dzień dokonania takiego potrącenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie nr 3) uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: kompensata, przelew, rachunek bankowy, różnice kursowe, usługi finansowe, wierzytelność, zwrot
Data aktualizacji: 20/01/2013 18:00:01

Rozliczenie zaliczki przy proporcjonalnym potrącaniu jej w całym okresie trwania umowy w s...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak przedstawia się kwestia wystawiania faktur VAT przez osobę fizyczną nie posiadającą za...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Z 1997r Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia...

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup usłu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zakup domen powinien być traktowany jako zakup towarów i materiałów i wpisany do kolum...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Komornik może wystawić fakturę VAT w przypadku gdy zajął wierzytelność za towary, nato...

Zgodnie z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Zakres zastosowania normy wynikającej z art. 108 ustawy o VATPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dot. prowizji za świadczone usługi na podstawie zawartej umowy factoringuNie ma możliwości wystawienia faktury w formie papierowej i przesłania obrazu tej faktury w formie elektronicznej nawet za zgodą kontrahentaOpodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych wypłacanych klientomUrząd Skarbowy Nowy Tomyśl 64-300 ul. Kolejowa 38
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.