Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy istnieje możliwość odliczania 100 % VAT z faktury za ratę leasingową do momentu odliczenia 6.000, 00 zł ?

Na podstawie art. 216, art. 14 a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.02.2007 r. wpłynął do tut. organu wniosek Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny:Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W najbliższym czasie planuje zakup samochodu samochodu osobowego w leasingu.

Zapytanie:

Czy istnieje możliwość odliczania 100 % VAT z faktury za ratę leasingową do momentu odliczenia 6.000, 00 zł ?

Stanowisko Strony:

Strona uważa, że zgodnie z art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) otrzymując od leasingodawcy fakturę z ratą leasingową, odliczyć można tylko 60 % VAT-u, aż do momentu odliczenia kwoty 6.000, 00 zł.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (.) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następująco:

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy. Kwotę podatku naliczonego stanowi m. in. suma kwot określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a w/w ustawy). Stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 cyt. ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2 - 4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy (art. 86 ust. 11 w/w ustawy).

Stosownie do art. 86 ust. 3 w/w ustawy, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000, 00 zł. Zgodnie z przepisem ust. 7 tego samego artykułu, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu poprzednim, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000, 00 zł.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że dla usługobiorców użytkujących samochody osobowe na podstawie umowy leasingu, podatek naliczony do odliczenia stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze VAT, z zastrzeżeniem, że suma kwot podatku naliczonego do odliczenia w całym okresie użytkowania samochodu nie przekroczy 6.000, 00 zł. Oznacza to, że Podatnik z każdej raty leasingowej udokumentowanej fakturą dotyczącą samochodu osobowego ma prawo odliczyć 60% kwoty podatku, o ile suma kwot podatku do odliczenia dotycząca danego samochodu osobowego nie jest wyższa od 6.000, 00 zł. Po przekroczeniu tej kwoty podatek określony w fakturach VAT nie podlega odliczeniu. W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do odliczania podatku naliczonego w wysokości 100% kwoty podatku wymienionej w fakturze VAT dotyczącej raty leasingowej.

POUCZENIE

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Załączników złożonych do pisma nie poddano ocenie.

Zgodnie z art. 14 a §4 oraz art. 236 §1 i §2 pkt 1 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: odliczanie podatku naliczonego, rata leasingowa
Data aktualizacji: 17/10/2013 09:00:01

Przechowywanie w formie elektronicznej kopii faktur wysyłanych do nabywców w formie papier...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wydanie zastawu winno być potwierdzone fakturą VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Górze stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we...

Obowiązek rejestrowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej w przypadku sprzedaży sam...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy jako nabywca od rolnika zmrożonych mysz, szczurów i świnek morskich Podatnik wystawiam...

Na podstawie art. 216, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o...

Jak należy rozliczać należny podatek od towarów i usług od refaktur za usługi ochrony?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o., z dnia 12.07.2005 r. o udzielenie pisemnej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie i dokumentowanie otrzymanego rabatuW jaki sposób należy dokumentować sprzedaż usług najmu oraz otrzymanych faktur zakupu przez małżonków będących odrębnymi podatnikami podatku VAT ?Korekta faktur wystawionych za bezumowne korzystanie z nieruchomościPodatnik zapytuje czy dla dokonywanej przez niego dostawy towarów konieczna jest specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku?Prawo do łącznego zafakturowania materiałów oraz robocizny, jako elementów usług budowlano-montażowych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.