Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy istnieje możliwość odzyskania przez Stowarzyszenie naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 06.01.2010r. (data wpływu 07.01.2010r.), uzupełnione pismem z dnia 19.01.2010r. (data wpływu 20.01.2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07.01.2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Przedmiotowy wniosek zawierał braki formalne - brak uzupełnienia podpisu pod złożonym wnioskiem przez Prezesa Zarządu lub uzupełnienia wniosku o oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa, z którego wynika umocowanie do występowania w imieniu Stowarzyszenia Pana x - Członka Zarządu. W związku z czym tut. Organ podatkowy pismem z dnia 14.01.2010r. znak IPPP2/443-12/10-2/MM wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o powyższe braki. Wniosek został uzupełniony w terminie prawidłowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie realizuje projekt finansowany przez Europejski Fundusz Rolny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Osi 4 Leader działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Projekt Wnioskodawca realizuje jako stowarzyszenie różnych sektorów: publicznego, prywatnego i społecznego. W ramach realizacji tego projektu zostały zakupione towary i usługi służące wyposażeniu i działaniu biura Stowarzyszenia. Biuro będzie świadczyło nieodpłatnie usługi szkoleniowe i pomoc w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, więc zakupione towary będą wykorzystane do wykonywania czynności nieopodatkowanych dochodowym i nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupowych. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, w związku z powyższym naliczony podatek VAT Zainteresowany traktuje jako koszt kwalifikowany w celu odzyskania środków finansowych wydanych, a refundowanych ze środków unijnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odzyskania przez Stowarzyszenie naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Nie istnieje możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupowych przez Stowarzyszenie, ponieważ zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych VAT, czyli bezpłatnych szkoleniowych i doradczych dla mieszkańców Stowarzyszenia finansowanych w całości ze środków unijnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (.).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt finansowany przez Europejski Fundusz Rolny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Projekt Wnioskodawca realizuje jako stowarzyszenie różnych sektorów: publicznego, prywatnego i społecznego. W ramach realizacji tego projektu zostały zakupione towary i usługi służące wyposażeniu i działaniu biura Stowarzyszenia. Biuro będzie świadczyło nieodpłatnie usługi szkoleniowe i pomoc w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, które to czynności niepodlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, w związku z powyższym naliczony podatek VAT Zainteresowany traktuje jako koszt kwalifikowany w celu odzyskania środków finansowych wydanych, a refundowanych ze środków unijnych. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego czy istnieje możliwość odzyskania przez Zainteresowanego naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących nabyte towary i usługi służące realizacji w/w projektu.

Ponadto należy zauważyć, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: dotacja, odliczenie podatku, podatek naliczony, projekt, stowarzyszenia
Data aktualizacji: 06/01/2013 00:00:01

Urząd Skarbowy Kępno 63-600 ul. Rynek 4

Zasięg terytorialny miasta gminy Baranów, Bralin, Kępno, Lęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica powiaty kępiński województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 41101014690000712221000000 VAT 88101014690000712222000000 PIT...

Jaki jest moment odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej zakup...

Zgodnie z przedstawionym przez Stronę stanem faktycznym dostawcy - zwłaszcza nowi - zamieszczają na fakturach VAT zastrzeżenie własności sprzedanej rzeczy. Zapis taki zgodnie z art. 589 K.C. i uniemożliwia kupującemu rozporządzanie rzeczą (w tym...

Czy przyznanie statusu rezydenta wpłynie na możliwość rozliczania się za pomocą podatkowej...

Na podstawie: art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) odpowiadając na wniosek Pana . z dnia 30 stycznia 2006r. (data wpływu do organu podatkowego 2 marca 2006r.)...

Co powinna zawierać faktura dokumentująca zakup paliwa do samochodu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku...

Urząd Skarbowy Nisko 37-400 ul. 3 Maja 32B

Zasięg terytorialny miasta gminy Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik n. Sanem, Ulanów powiaty niżański województwo podkarpackie Konta bankowe CIT 72101015280026002221000000 VAT 22101015280026002222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących poniesione w ramach projektuCzy opisane wyżej działanie jest zgodne z przepisami o podatku VAT?Opodatkowanie opłat pobieranych od członków spółdzielni oczekujących na ustanowienie na ich rzecz prawa odrębnej własności lokaluCzy Spółka ma prawo do odliczenia 22% podatku VAT z tytułu wypłacanych premii pieniężnych?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT z tytułu rat leasingowych i zakupu paliwa wykorzystywanego do pojazdu Peugeot Boxer
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.