Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy istnieje możliwości wystawienia tylko jednej faktury dokumentującej wzajemne rozliczenia pomiędzy kontrahentami?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia data wpływu do tutejszego Urzędu 27.09.2006 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości wystawienia tylko jednej faktury dokumentującej wzajemne rozliczenia pomiędzy kontrahentami - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIEW dniu 27.09.2006 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 21.10.2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 06.12.2006 r.) Spółka uzupełniła przedmiotowy wniosek.Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14 a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik jest właścicielem kamieniołomu i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się m. in. wydobywaniem piaskowca. Spółka zleca wydobycie zewnętrznej firmie X. Czynność tą Podatnik dokumentuje fakturą VAT, na której określone jest wynagrodzenie należne za wykonaną usługę. Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie, które uzależnione jest od wielkości wydobycia w danym miesiącu. Zdarza się, że Podatnik sprzedaje część wydobytych bloków piaskowca firmie X, co również dokumentowane jest fakturą VAT. Rozliczenie wzajemnych zobowiązań i należności między Podatnikiem, a wskazaną firmą następuje w drodze kompensaty. Zdaniem Spółki, w sytuacji gdy pomiędzy kontrahentami istnieją wzajemne rozliczenia, w których każda ze stron występuje zarówno jako dłużnik i wierzyciel, możliwe jest wystawienie tylko jednej faktury przez tą firmę, która ma większe zobowiązanie względem drugiej. W takiej sytuacji faktura miałaby być wystawiona na wartość stanowiącą saldo wzajemnych rozliczeń. Podatnik wnosi o potwierdzenie poprawności zajętego stanowiska, iż w ramach wzajemnych rozliczeń, możliwe jest wystawienie tylko jednej faktury przez tą firmę, która ma wyższą wartość zobowiązania względem kontrahenta, na kwotę która stanowi saldo wzajemnych zobowiązań. W ocenie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie jest nieprawidłowe.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że kontrahent świadczy na rzecz Podatnika usługi polegające na wydobyciu piaskowca, natomiast Podatnik niekiedy dokonuje na rzecz kontrahent sprzedaży piaskowca.W związku z tym należy uznać, że zarówno Podatnik jak i jego kontrahent dokonują niezależnie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie bowiem z regulacją art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Każda z dokonanych przez Podatnika lub jego kontrahenta czynności polegających na sprzedaży towarów lub usług, powoduje obowiązek ich udokumentowania przez każdego z nich fakturą VAT, co wynika wprost z regulacji art. 106 ust. 1 cyt. ustawy. Zgodnie z brzmieniem wskazanego artykułu, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.Natomiast kompensata jest jedynie jedną z form regulowania należności, której przepisy ustawy o VAT nie zabraniają w ramach wzajemnych rozliczeń pomiędzy kontrahentami. Dlatego też, dla ustalenia obowiązku wystawienia przez Podatnik bądź jego kontrahenta faktury VAT, bez znaczenia pozostaje przyjęta forma rozliczenia transakcji, ponieważ rozliczenie to może nastąpić zarówno w formie gotówkowej, w formie przelewu czy też kompensaty.Biorąc pod uwagę powyższe, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego stoi na stanowisku, iż nie jest możliwe wystawienie tylko jednej faktury dokumentującej wzajemne rozliczenia przez tą firmę, której wartość zobowiązania jest niższa względem wartości zobowiązania kontrahenta.W świetle powyższego przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień sporządzenia wniosku. Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie. Zażalenie podlega opłacie skarbowej.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, faktura, kompensata, kontrahenci, rozliczanie rozliczenia
Data aktualizacji: 22/01/2013 00:00:01

Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczania różnic kurso...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Krosno Odrzańskie 66-600 ul. Obrońców Stalingradu 3

Zasięg terytorialny miasta Gubin gminy Bobrowice, Bytnica, Dąbie, Gubin, Krosno Odrzańskie, Maszewo powiaty krośnieński województwo lubuskie Konta bankowe CIT 15101017040047502221000000 VAT 62101017040047502222000000 PIT 12101017040047502223000000...

Po jakim kursie należy przeliczać kwoty wyrażone w euro na złote polskie w przypadku faktu...

Na podstawie przepisów: art. 14b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U Nr 54, poz. 535 ze zm.), 37 ust...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych za remont samochodu?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od...

Poprawność wystawianych faktur VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wybrana na rok 2005 forma książki podatkowej przychodów i rozchodów jest prawidłową z uwagi na uzyskane w 2004 obroty/167.801, 13 zł/?W którym momencie wartość rachunku inwestycyjnego staje się przychodem lub kosztem podatkowym?Prawidłowość przeliczania kwot na fakturze podanych w walucie obcejRabaty uprawniające do zmniejszenia wartości obrotu, związane z konkretnymi dostawamiCzy podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.