Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy jest możliwe i poprawne zastosowanie prezentowanego wyżej umownego podziału procentowego wykonywanych prac przy ustalaniu podstawy opodatkowania?

Podatnik podpisał 3-letni kontrakt na wykonywanie usług polegających na bieżącym utrzymaniu i konserwacji obiektów mostowych otrzymując wynagrodzenie ryczałtowe.

W ramach tego kontraktu wykonuje usługi:oczyszczania dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwania śniegu i lodu PKWiU 90.00.30-00.00zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych PKWiU 01.41.12-00.00 roboty murarskie PKWiU 45.25.50-00.00 i roboty ogółnobudowlane związane z nawierzchnią dróg, ulic i innych tras dla pieszych i zmotoryzowanych PKWiU 45.23.12.-00.00Do dnia wejścia przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. Podatnik fakturował swoje usługi opodatkowując je stawką 7%, gdyż usługi zakwalifikowane do PKWiU 01.4112-00 stanowiły niewielką część wykonywanych prac.

Obecnie, z uwagi na zróżnicowanie stawek według których zostały opodatkowane świadczone usługi, dokonał umownego podziału miesięcznego ryczałtu w następujący sposób:usługi PKWiU 90.00.30 - 00.00 stanowią 75% wykonywanych prac, usługi PKWiU 01.41.12-00.00 stanowią 10% wykonywanych prac, usługi PKWiU 45.25.50-00.00 i PKWiU 45.23.12.-00.00 stanowią 15% wykonywanych prac.Ocena prawna stanu faktycznego.

Zgodnie z treścią art. 106 ust. 1 ustawy o podatku VAT podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i 120 ust. 16.

W § 12 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2002r. w sprawie zwrotu niektórym podatnikom zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) Minister Finansów skonkretyzował wymogi stawiane fakturom.

Wskazał, iż faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11; dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym; nazwę towaru lub usługi; jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.Zgodnie z ust. 7 tego przepisu w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką podatku niższą od określonej w art. 41 ust. 1 ustawy oraz dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, dane określone w ust. 1 pkt 4 obejmują również symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. W tym przypadku należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku.

Odnosząc się do przedstawionego sposobu obliczenia podstawy opodatkowania należy stwierdzić, iż przepisy ustawy o podatku VAT oraz akty wykonawcze do tej ustawy nie precyzują w jaki sposób Podatnik, który otrzymuje ryczałtowe wynagrodzenie za świadczone usługi opodatkowane różnymi stawkami podatku VAT, powinien obliczać podstawę opodatkowania.

Bez względu na okoliczności wystawiona faktura powinna spełniać wymogi § 12 rozporządzenia VAT zaś wykazane wartości wraz z przyporządkowanymi stawkami podatku powinny w sposób jak najpełniejszy odzwierciedlać rzeczywistą wartość poszczególnych usług.
Słowa kluczowe: faktura VAT, podatek od towarów i usług, stawki podatku, wynagrodzenie ryczałtowe
Data aktualizacji: 13/01/2013 03:00:01

W zakresie obowiązku wystawienia faktury VAT z tytułu wydania przewłaszczonego towaru

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość skorygowania podatku należnego od wierzytelności nieściągalnych i wystawienia fa...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a 1, 3, 4, art.21 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.), art.5 ust.1 pkt 1, art.19, art.89a, art.106 ust.1 ustawy z dnia 11...

Prawo do obniżenia przez Wnioskodawcę podatku należnego o podatek naliczony wynikający z f...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wydatki w walutach obcych przelicza się na złote wg kursu na dzien wystawienia faktury...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalnośćgospodarczą, której przedmiotem między innymi jest eksport usług budowlanych, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach przy...

Czy faktury VAT wysyłane do klientów w formacie PDF przy użyciu poczty elektronicznej po w...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur rozliczonychOpodatkowanie premii wypłacanych pieniężnych dla kontrahentówCzy Spółka postępuje prawidłowo uznając za moment powstania przychodu dzień wystawienia faktury sprzedaży towarów?Wybór metody prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz sposobu rozliczenia kosztów uzyskania przychodówjaki wydatek potwierdzony fakturą VAT można odliczyć w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.