Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy koszty napraw gwarancyjnych uznaje się za koszty uzyskania przychodóww momencie wystawienia faktury za naprawę gwarancyjną?

Pismem z dnia 30.06.2005 r. Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny:

Spółka zajmuje się sprzedażą i serwisem naczep, hakowców i zabudów wywrotczych kontrahentom z Polski. Firma kupuje naczepy od dostawcy z Niemiec.W ramach umowy dealerskiej wykonujemy m.in. na zlecenie tejże firmy naprawy gwarancyjne tych urządzeń i obciążamy kosztami tych napraw bezpośrednio tę firmę. Koszty związane z tymi naprawami obejmują: koszt zużytych do naprawy części na podstawie faktur zakupowych od kontrahenta niemieckiego oraz koszt usług naprawczych (demontaż i montaż wadliwych części lub naprawa bez użycia części zamiennych, koszt dojazdów itp.). Usługi napraw świadczy obca firma i obciąża nas na podstawie faktur VAT. Spółka wysyła do dostawcy z Niemiec wniosek o uznanie naprawy, zawierający zestawienie zużytych do naprawy części (z podaniem numerów tych część i numeru faktury zakupowej) i kosztu usługi naprawy. Firma ta uznaje ten wniosek, bądź uznaje go w innych kwotach, albo nie uznaje wykonanych napraw Uznanie to przychodziz miesięcznym albo dłuższym opóźnieniem. Z chwilą uznania kontrahent z Niemiec wystawia notę uznaniową w walucie obcej (euro). W momencie uznania Spółka wystawia fakturę.

Spółka sformułowała też własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż:Koszty napraw gwarancyjnych uznaje się za koszty uzyskania przychodóww momencie wystawienia faktury za naprawę gwarancyjną.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, mając na uwadze przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. z 2000 r.-Dz. U. Nr 54 poz 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zatem, co do zasady, kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalnei gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodu.

W myśl art. 15 ust. 4 w/w ustawy koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Zgodnie z zasadą wyrażona w art.12 ust.3a pkt 2 w/w ustawy za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c i 3d (przychody z tytułu umów najmu, dzierżawy, leasingu, umów o podobnym charakterze i tzw. usług ciągłych), dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiło wykonanie usługi, w tym częściowe wykonanie usługi, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty. Z wyżej cytowanych przepisów wynika, iż zasadniczym kryterium jest związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy kosztem a uzyskanym przychodem.

Interpretacja taka pozwala stwierdzić (pomimo faktu, iż ustawodawca w art. 15 ust. 4 w/w ustawy odnosi potrącanie kosztów do roku podatkowego którego dotyczą), iż koszty należy odnosić do momentu powstania przychodu (w przedmiotowej sprawie danego miesiąca). Na potwierdzenie tego należy dodać, że zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani bez wezwania składać deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

W związku z powyższym poniesione wydatki, które można powiązaćz przychodami należnymi określonymi w art. 12 ust.3a pkt.2 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych, podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dniu wystawienia faktury, która dokumentuje wykonaną usługęi osiągnięty przychód, nie później jednak niż ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło wykonanie usług (w przypadku, gdy fakturę wystawiono w miesiącu następnym).
Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, naprawa gwarancyjna
Data aktualizacji: 25/01/2013 00:00:01

Czy opłaty bankowe związane z prowadzeniem rachunku dla zakładowego funduszu świadczeń soc...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu ksiąg rachunkowych. Jest Pan...

Czy faktury korygujące dot. opłat za wieczyste użytkowanie stanowią podstawę do zmniejszen...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek przechowywania kopii faktur VAT w wersji papierowej?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wykonanie prac remontowo-budowlanych na rzecz własnej nieruchomości i ich zafakturowania

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć VAT naliczony w fakturach zakupu posiłków profilaktycznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku znak- X z dnia 20.10.2005 r. (data wpływu do tut...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego ujęcie ww. faktury w ewidencji nabycia towarów i usług VAT?Urząd Skarbowy Lubaczów 37-600 ul. Sobieskiego 6Ja prawidłowo wystawić faktury korygujące w przypadku błędnie zastosowanej stawki podatku od towarów i usług?Urząd Skarbowy Sanok 38-500 ul. Sienkiewicza 1Urząd Skarbowy Mogilno 88-300 ul. 900-lecia 20
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.