Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy można dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa na serwis jako dolewki?

POSTANOWIENIE W dniu 27.10.2005r. spółka wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W dniu 17.01.2006r. Wnioskodawca złożył do tut. organu podatkowego uzupełnienie do w/w wniosku. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie: - sprzedaży detalicznej pojazdów mechanicznych, - obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych, pomocy drogowej oraz pozostałej działalności usługowej związanej z pojazdami mechanicznymi. Paliwa są kupowane do pojemników 25l. Benzyna i olej napędowy służą jako dolewki na przepalanie samochodów, przeprowadzanie samochodów z parkingu na ekspozycję, przeglądy 0. Pytanie Wnioskodawcy: Czy można dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa na serwis jako dolewki. Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Spółki, paliwo powyższe nie dotyczy eksploatacji samochodów będących na stanie ewidencji środków trwałych, ale dotyczy towarów handlowych, bez których nie jest możliwa sprzedaż. W związku z tym jest zasadne odliczenie podatku VAT naliczonego przy zakupie paliw przeznaczonych do powyższego celu. Stanowisko Organu Podatkowego: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Przepis art. 88 ust. 1 pkt 3) cyt. ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 W myśl art. 86 ust. 3 ww. ustawy - w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000zł. Zgodnie z art. 86 ust. 4 cyt. ustawy przepis art. 86 ust. 3 nie dotyczy : 1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van; 2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; do odliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków; 3 )pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków; 4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielone elementy pojazdu; 5) pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy; 6) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie; 7) przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest: a) odsprzedaż tych samochodów ( pojazdów) lub b) oddanie w odpłatne używanie tych samochodów ( pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Zatem mając na uwadze brzmienie cytowanych wyżej przepisów odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodów serwisowanych jako dolewki, będzie przysługiwało tylko w przypadku, gdy samochody te mają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 3, 5 tony lub gdy masa ta jest mniejsza niż 3, 5 tony i samochody te zostały wymienione w art. 86 ust. 4 cyt. ustawy. Pouczenie: Niniejsze postanowienie wydane zostało na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Zgodnie z art. 14b § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie, zgodnie z przepisem art. 222 w związku z art. 239 cyt. ustawy z dnia 29.08.1997r. powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia. Zgodnie z art. 236 § 2 pkt. 1 cyt. ustawy zażalenie podlega opłacie skarbowej we właściwej wysokości. Niniejsze postanowienie może zostać zmienione lub uchylone w drodze decyzji przez Organ odwoławczy w trybie art. 14b § 5 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: eksploatacja samochodu, paliwo, samochód
Data aktualizacji: 30/12/2012 15:00:01

Opodatkowanie premii pieniężnych wypłacanych odbiorcom

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Ostrołęka 07-400 ul. Przechodnia 6

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Ostrołęka gminy Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki, Rzekuń, Troszyn powiaty ostrołęcki województwo mazowieckie Konta bankowe CIT...

Czy powinno się naliczyć podatek VAT od wartości, o którą zostały zaniżone faktury?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia X z dnia 14 lutego 2007r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w...

Czy bon z nadrukiem logo Spółki oraz zaproszeniem do odwiedzenia strony internetowej Spółk...

Na podstawie art. 14 a 4 w związku z art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do...

Urząd Skarbowy Mysłowice 41-400 ul. Mickiewicza 4

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Mysłowice gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 78101012123059902221000000 VAT 28101012123059902222000000 PIT 75101012123059902223000000 budżetowe pozostałe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W jaki sposób powinno być dokumentowane otrzymanie rabatu retrospektywnego?Elementy jakie powinna zawierać faktura dokumentująca wpłacenie zaliczkiPrawo do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach za zarządzanieBrak możliwości wystawienia oryginału faktury w formie papierowej i przechowywanie kopii tej faktury w formie elektronicznejCzy można zaliczyć w koszty faktury wystawione przed rozpoczęciem działalności firmy?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.