Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można przyjąć w wysokości faktycznie poniesionej wydatki na dojazd do zakładu pracy udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez ten zakład?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamienna Górze stwierdza, że stanowisko. przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości przyjęcia w wysokości faktycznie poniesionej wydatków na dojazd do zakładu pracy udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi przez ten zakład jest nieprawidłowe. UZASADNIENIEW dniu 28 listopada 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kamienna Górze wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że strona dojeżdża do pracy do Jeleniej Góry wynajętym autobusem przez zakład pracy z PKS, za przejazdy do pracy potrącane są z jej wynagrodzenia koszty tych przejazdów. Zakład pracy co m-c wystawia f-ry VAT - dojazdy za m-c. rok. Dla podatnika jest to jedyny dokument na podstawie, którego może rozliczyć się z kosztów poniesionych za przejazdy miesięczne do pracy.W związku z przedstawionym stanem faktycznym strona zwróciła się z pytaniem czy może koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy rozliczyć w wysokości faktycznie poniesionej na podstawie wystawionych faktur przez zakład pracy?W ocenie wnioskodawcy w tej sytuacji przysługuje mu podwyższenie kosztów uzyskania przychodów.Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, w przypadku gdy:1) podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy - wynoszą 102 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.227 zł, 2) podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy - nie mogą przekroczyć łącznie 1.840 zł 77 gr za rok podatkowy, 3) miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę - wynoszą 127 zł 82 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.533 zł 84 gr, 4) podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę - nie mogą przekroczyć łącznie 2.300 zł 94 gr za rok podatkowy.Stosownie natomiast do ust. 11 art. 22 ustawy jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone w ust. 2 są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.W przedstawionym stanie faktycznym sytuacja opisana w art. 22 ust. 11 nie występuje. Podatnik ponosi co prawda koszty związane z dojazdem do zakładu pracy, jednakże nie posiada imiennych biletów okresowych, zatem nie przysługuje mu prawo przyjęcia kosztów uzyskania przychodów powyżej kwoty kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Jeleniej Górze w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.Zażalenie podlega opłacie skarbowej.
Słowa kluczowe: bilety, dokumentowanie wydatków, koszty przejazdu, koszty uzyskania przychodów, miejsce zamieszkania, praca, pracownik, przejazdy pracowników
Data aktualizacji: 06/01/2013 21:00:01

Odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup części samochod...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wydatki poniesione w związku z wypłatą premii pieniężnej stanowią dla Spółki koszt uzy...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X Spółka z o.o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Czy dochód wykazany w PIT-11 jest zgodny z kwotą jaka wpływa na rachunek bankowy z tytułu...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście działając na podstawie art. 14a 1 - 5 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) w związku z wnioskiem z dnia 27.05.2005...

Wystawienie faktur VAT dla nabywcy usługi

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Chełmno 86-200 ul. Grudziądzka 6

Zasięg terytorialny miasta Chełmno gminy Chełmno, Kijewo Królewskie, Lisewo, Papowo Biskupie, Stolno, Unisław powiaty chełmiński województwo kujawsko-pomorskie Konta bankowe CIT 28101010780016872221000000 VAT 75101010780016872222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie prawidłowości stosowanych przez Spółkę zasad potrącania kosztów w czasiePrawo do odliczenia podatku naliczonego dla wszystkich usług i towarów nabywanych w związku ze świadczeniem usług faktoringuPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup przez SP ZOZ sprzętu do rehabilitacjiPrawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie garażu z faktury wystawionej na osobę prywatnąW którym rejestrze sprzedaży powinny znaleźć się faktury z terminem płatności w następnym miesiącu po okresie sprzedaży?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.