Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy należy naliczać podatek VAT za opłaty pocztowe w wystawianych przez Urząd Statystyczny fakturach za sprzedaż publikacji statystycznych ?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 27.04.2005 r., znak: PP-1/443/16/2005 w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dla Urzędu Statystycznego dotyczącego naliczenia podatku od towarów i usług za opłaty pocztowe w wystawianych fakturach na sprzedaż publikacji statystycznych.UZASADNIENIEWnioskiem z dnia 06.04.2005 r. Urząd Statystyczny zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej zagadnienia naliczania kwoty podatku VAT za opłaty pocztowe w wystawianych fakturach za sprzedaż publikacji statystycznych.

W uzupełnieniu w/w wniosku w dniu 15.04.2005 r. strona przedstawiła własne stanowisko dotyczące omawianego zagadnienia. Zdaniem wnioskującego kwota należna za sprzedaż publikacji obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy towarów, a usługi przesyłki towarów powinny być opodatkowane taką samą stawką jak towar wysyłany. Strona uważa również, iż przy wysyłce publikacji zwolnionych z podatku VAT (sprzedaż usług z zakresu administracji publicznej - PKWiU 75.11.13) opłaty pocztowe traktowane winny być również jako usługi zwolnione z podatku VAT.

W dniu 27.04.2005 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach wydał postanowienie, znak: PP-1/443/16/2005, w którym stwierdził, iż przedstawione przez stronę we wniosku stanowisko jest właściwe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach stwierdza, iż postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 27.04.2005 r., znak: PP-1/443/16/2005 zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i dlatego na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa zmienia je niniejszą decyzją.

Organ podatkowy pierwszej instancji nieprawidłowo uznał, iż wysyłka publikacji statystycznych winna być potraktowana jako sprzedaż usług z zakresu administracji publicznej - PKWiU 75.11.13 i zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz z pkt 6 załącznika nr 4 do w/w ustawy zwolniona z podatku VAT.

Zauważa się, iż z grupy PKWiU 75 zwolnieniem z VAT objęte są wyłącznie usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że pozostałe usługi z zakresu administracji publicznej nie podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle powyższych przepisów sprzedaż publikacji statystycznych winna być traktowana jako dostawa towarów i opodatkowana stawką podatku VAT właściwą dla tego towaru.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz ust. 4 w/w ustawy do dnia 31 grudnia 2007 r. stawkę podatku 0% stosuje się do dostaw w kraju:- książek (PKWiU ex 22.11) z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, - czasopism specjalistycznych.

Przez czasopisma specjalistyczne w rozumieniu cytowanego wyżej przepisu należy rozumieć wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 22.13, PCN 4902 i CN 4902 o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej i twórczej, edukacyjnej, naukowej i popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej i lokalnej, a także przeznaczonych dla niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15.000 egzemplarzy, z wyjątkiem:1) periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników, 2) publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne, 3) wydawnictw, w których co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych, 4) wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie, 5) publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe, 6) publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego, 7) czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.

Zatem sprzedawane przez Urząd Statystyczny publikacje, które są oznaczone symbolami ISBN i ISSN oraz spełniają powyższe warunki, co do treści i częstotliwości nakładu, a także, jeśli nie zachodzi żadna z wymienionych wyżej przesłanek negatywnych, będą opodatkowane stawką 0% podatku od towarów i usług (do 31.12.2007 r.). Pozostałe publikacje będą opodatkowane podstawową stawką 22%.

Jednocześnie zauważa się, iż skoro przy sprzedaży publikacji statystycznych doliczana jest opłata pocztowa i jest ona składnikiem kalkulacyjnym ceny tej publikacji, to zgodnie z art. 29 ust. 1 w/w ustawy podstawę opodatkowania stanowi całość świadczenia opodatkowana według stawki podatkowej właściwej dla sprzedaży towaru.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
Słowa kluczowe: czasopisma specjalistyczne, dostawa towarów, opłaty pocztowe, stawka preferencyjna podatku, stawki podatku
Data aktualizacji: 20/10/2013 09:00:01

Opodatkowanie i dokumentowanie zwrotu podatków i opłat

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Drawsko Pomorskie 78-500 ul. Piłsudskiego 35

Zasięg terytorialny miasta gminy Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Wierzchowe, Złocieniec, Dobra, Łobez, Radowo Małe, Resko, Węgorzyno powiaty drawski, łobeski województwo zachodniopomorskie Konta bankowe CIT...

Moment powstania obowiązku podatkowego przy zaliczkach na świadczenie usługi wznoszenia do...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego na fakturze wystawionej z tytułu udzielonej p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktura korekta

Po wystawieniu faktury VAT może okazać się, że zawiera ona błędy lub towar został zwrócony lub udzieleno rabatu lub zmodyfikowano inne dane na fakturze. W takich przypadkach mależy wystawić fakturę korygującą. Faktury korygujące powinny zawierać...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Na jaki dzień powinno się ustalić moment powstania przychodu z tytułu wykonanej usługi budowlanej?Obowiązek wystawienia faktury przy wydaniu przewłaszczonego towaruUrząd Skarbowy Elbląg 82-300 ul. A. Mickiewicza 43Zasadność wystawiania jednej faktury zbiorczej wraz z załącznikiem w przypadku występowania sprzedaży ciągłej towarówPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej otrzymanie premii pieniężnej za zrealizowany obrót
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.