Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy od faktur dotyczących mediów danej szkoły należy odliczać kwoty podatku naliczonego zgodnie ze struktura sprzedaży?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2008r. (data wpływu 8 lutego 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie odliczenia podatku naliczonego zgodnie ze strukturą sprzedaży - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie odliczenia podatku naliczonego zgodnie ze strukturą sprzedaży.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, prowadzący obsługę finansowo-księgową Zespołu Szkół Technicznych, oraz Zespołu Szkół XXX, że ww. szkoły są płatnikami podatku VAT i poza działalnością statutową wykonują następujące czynności:ZST: - czynsz za najem:1) sali lekcyjnej, 2) sali konferencyjnej i auli szkolnej, 3) dzierżawa gruntu, 4) basenu kąpielowego, 5) powierzchni biurowej, 6) boiska na naukę jazdy, - na działalność:1) wynajem lokalu na firmę, 2) wynajem powierzchni magazynowo-garażowej, 3) wynajem powierzchni pod sklepik szkolny, 4) wynajem powierzchni na działalność gastronomiczną, 5) wynajem powierzchni pod automat (stołówka szkolna) do napojów, - warsztaty szkolne produkujące różne wyroby, nie tylko na potrzeby szkoły ale również na sprzedaż, - wynajem godzinowy: basen, sala lekcyjna, aula, sala konferencyjna- wynajem mieszkań, bez czynszu, tylko media. ZS XXX:- czynsz za wynajem mieszkań, - czynsz za wynajem pomieszczeń na:1) gabinet lekarski, 2) poczta, 3) apteka, 4) wynajem sali: gimnastycznej, lekcyjnej, 5) czynsz za garaż, 6) czynsz za miejsce na parkingu, 7) pomieszczenia na stołówkę szkolną.Różnorodność dokonywanych wynajmów (umowy godzinowe, tygodniowe i całoroczne) powoduje trudności do wyliczenia kwoty podatku naliczonego od faktur zakupu. Wnioskodawca zaznaczył, że Zespół Szkół Technicznych, i Zespół Szkół XXX dokonują również sprzedaży zwolnionej od podatku. Do odliczenia podatku naliczonego zastosowano struktury sprzedaży odpowiednio 90% i 93%. Obecnie do rejestru ujmowane są faktury za media dotyczące danej placówki i podatek naliczony z faktur zgodnie ze strukturą sprzedaży pomniejsza podatek należny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od faktur dotyczących mediów danej szkoły (ZST i ZS XXX) należy odliczać kwotę podatku naliczonego, zgodnie ze strukturą sprzedaży.

Zdaniem Wnioskodawcy, do odliczenia podatku naliczonego zastosowano strukturę sprzedaży odpowiednio do szkół 90% i 93%. Obecnie do rejestru zakupu ujmowane są tylko faktury za media dotyczące danej placówki i podatek naliczony z faktur zgodnie ze strukturą sprzedaży pomniejsza podatek należny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast w myśl art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Z powyższych uregulowań wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w związku z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych, wyklucza natomiast możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (art. 90 ust. 3).

Zgodnie z art. 90 ust. 4, 5 i 6 ustawy o VAT proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów, o których mowa w art. 87 ust. 3, używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się również obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy w poz. 3, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.

W myśl art. 90 ust. 8 ustawy o VAT podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Jak stanowi ust. 9 art. 90 ww. przepis stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.

W przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:przekroczyła 98% - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2; nie przekroczyła 2% - podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2;- co wynika z art. 90 ust. 10 ustawy o VAT.

W kontekście powyższego, mając na uwadze regulacje zawarte w przepisie art. 86 ust. 1 i art. 90 ust. 1 i 2 ustawy, należy zauważyć, iż w sytuacji gdy podmiot wykonuje czynności zarówno objęte podatkiem VAT (opodatkowane i zwolnione) jak i czynności niepodlegające temu podatkowi oraz brak jest możliwości bezpośredniego przyporządkowania kwoty podatku naliczonego wykorzystywanego do wykonywania czynności opodatkowanych należy zastosować dwuetapowy sposób rozliczania tego podatku. Najpierw należy obliczyć jaka część podatku naliczonego jest wykorzystywana do wykonywania czynności objętych podatkiem VAT, tj. czynności opodatkowanych i zwolnionych. Dopiero w odniesieniu do wyodrębnionej w ten sposób kwoty podatku naliczonego, należy zastosować proporcję ustaloną zgodnie z art. 90 ust. 3 celem przyporządkowania podatku naliczonego czynnościom dającym prawo do odliczania.

Sposób ustalania proporcji został wskazany w art. 90 ust. 3 ustawy. Proporcja ta określana jest procentowo jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego, w całkowitym obrocie podatnika, na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego ustalana jest proporcja. Oznacza to, że w ciągu roku podatkowego podatnik odlicza podatek naliczony zaliczkowo na podstawie proporcji ustalonej w oparciu o obroty za poprzedni rok podatkowy.

Ponadto należy wskazać, iż po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli różnica między proporcją odliczenia określoną w art. 90 ust. 4 a proporcją określoną w zdaniu poprzednim nie przekracza 2 punktów procentowych. Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty (art. 91 ust. 1 i ust. 3).

Wnioskodawca w przedstawionym stanie faktycznym wskazuje, iż różnorodność dokonywanych przez ww. placówki wynajmów (umowy godzinowe, tygodniowe, całoroczne) powoduje trudności do wyliczenia kwoty podatku naliczonego od faktur zakupu.

Biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej stan prawny oraz wskazany we wniosku stan faktyczny, należy stwierdzić, iż w stosunku do wydatków, do których nie ma możliwości jednoznacznego przyporządkowania ich do czynności opodatkowanych bądź zwolnionych, Zespołowi Szkół Technicznych oraz Zespołowi Szkół XXX przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

Ponadto tutejszy organ podkreśla, iż nie badał prawidłowości wyliczonej proporcji wskazanej przez Wnioskodawcę, gdyż nie było to przedmiotem niniejszej interpretacji. Jeśli Wnioskodawca dokonał prawidłowego obliczenia proporcji zgodnie z art. 90 cyt. ustawy, wówczas przysługuje mu odliczenie podatku naliczonego według wyliczonej proporcji. Jednakże należy podkreślić, iż w sytuacji wykonywania przez Wnioskodawcę czynności niepodlegających podatkowi od towarów i usług proporcja ta ma zastosowanie dopiero na drugim, wskazanym powyżej, etapie odliczenia podatku naliczonego.

Wobec powyższego stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: odliczenie częściowe, struktura sprzedaży
Data aktualizacji: 30/12/2012 18:00:01

Jak prawidłowo winne być wystawiane rachunki przez podatnika zwolnionego podmiotowo z poda...

Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego. W zakresie podatku od towarów i usług korzysta Pan ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r...

Czy firma dokonała prawidłowo wyceny towarów do magazynu, a co za tym idzie czy prawidłowo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego z częścią użytkową podlega opodatkowaniu 22% stawki podatku?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych określa art. 77 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym ten, kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do: 1) nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w...

Po jakim kursie rozliczyć wpływ oraz rozchód środków zagranicznych, które stanowią zapłatę...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy w przypadku sprzedaży ptaków z własnej hodowli można wystawić rachunek?CIT odnośnie konsekwencji zawarcia umowy cash poolinguCzy usługa organizacji, przez kontrahenta uczestnictwa w targach w Moskwie z Wielkiej Brytanii jest importem usług?Konieczność drukowania i przechowywania kopii faktur w wersji papierowejCzy nabywca towarów i usług może drukować fakturę na swojej drukarce?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.