Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy od otrzymanych przez Kancelarię, a zasądzonych przez Sąd od pozwanego na rzecz powoda, kosztów zastępstwa procesowego, należy płacić podatek VAT?

Na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w wniosku oraz danych rejestracyjnych ustalono, iż Podatnik prowadzi Kancelarię Adwokacką i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 01.04.2003 r. Podatnik występował jako pełnomocnik powoda - strony, która wygrała sprawę. Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy było umówione w ten sposób, że powód za prowadzenie sprawy zapłacił określoną kwotę, a prócz tego w momencie wygranej sprawy adwokat otrzyma zasądzone przez Sąd od pozwanego na rzecz powoda koszty zastępstwa procesowego.

Wobec powyższego Podatnik zwraca się z pytaniem czy od otrzymanych przez Kancelarię, a zasądzonych przez Sąd od pozwanego na rzecz powoda kosztów zastępstwa procesowego, należy płacić podatek VAT.

Według oceny wnioskodawcy nie należy płacić podatku VAT od zasądzonych przez Sąd kosztów zastępstwa procesowego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 10 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zwrot kosztów procesu, o którym mowa we wniosku Podatnika został unormowany przepisami tytułu V ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

W myśl art. 98 §1 ustawy, strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszt procesu).

Na podstawie art. 98 §2 i §3 do niezbędnych kosztów procesu zalicza się między innymi: koszty sądowe, koszty nakazane przez sąd osobistego stawiennictwa strony oraz w przypadku reprezentowania strony przez adwokata - wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata.

Stosownie do art. 108 §1 ww ustawy sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji.

Podatnik był adwokatem powoda - strony, która wygrała sprawę. Według umowy za prowadzenie sprawy strona - powód miała zapłacić określoną kwotę. Również w umowie zawarte jest, iż w momencie wygranej sprawy adwokat otrzyma zasądzone przez Sąd od pozwanego na rzecz powoda koszty zastępstwa procesowego.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu stwierdza, iż pomoc prawna w postaci zastępstwa procesowego, świadczona przez Adwokata, jest usługą prawniczą i wypełnia dyspozycje zawarte w art. 8 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Kwota otrzymanego od strony - powoda, zasądzonych przez Sąd od pozwanego na rzecz powoda kosztów zastępstwa procesowego, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, faktura VAT, koszty procesowe, koszty zastępstwa procesowego, pomoc prawna, usługi prawnicze
Data aktualizacji: 28/12/2012 09:00:01

Jakim dokumentem powinienem obciążyć podatnika podatku VAT za wynajem lokalu użytkowego ?

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 lipca 2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 23 września 2005 r. o...

Czy różnice kursowe, które powstają w momencie spłaty pożyczki z rachunku walutowego EUR m...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT zaliczkowej i rozliczającej zaliczkę...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Refakturowania kosztów za energię elektryczną i wodę

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług pośrednictwa

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dot. prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących koszty związane z emisją akcjiDotyczy wystawienia faktury wewętrznej przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów oraz obowiązku ich wystawieniaCzy faktura VAT powinna zawierać NIP, czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru takich faktur, czy brak tych elementów czyni fakturę nieważną ?Czy od faktur za roboty budowlane remontowanej Świetlicy Wiejskiej ędzie możliwe w jakikolwiek sposób odzyskanie podatku naliczonego?Spółka złożyła zapytanie, czy dokonuje prawidłowej wyceny transakcji zagranicznych oraz operacji na rachunku walutowym?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.