Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy opisany we wniosku zakup, fakturę z Wielkiej Brytanii Wnioskodawczyni powinna traktować jako import usług

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani X, przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2008r. (data wpływu 3 grudnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 lutego 2009r. (data wpływu 19 lutego 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy (opisany we wniosku) zakup, fakturę z Wielkiej Brytanii Wnioskodawczyni powinna traktować jako import usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy (opisany we wniosku) zakup, fakturę z Wielkiej Brytanii Wnioskodawczyni powinna traktować jako import usług.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 lutego 2009r. (data wpływu 19 lutego 2009r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 4 lutego 2009r., znak: IBPP2/443-1120/08/BW.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT od 2002r. Prowadzi działalność związaną ze świadczeniem usług doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Jest pośrednikiem świadczącym usługi na rzecz podmiotu gospodarczego z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Wnioskodawczyni wskazała, że za prawo działania (licencja) pod nazwą ww. firmy oraz za wystawiane certyfikaty i świadczone usługi, zgodnie z umową zawartą z tym podmiotem, płaci % z osiąganych przychodów. Co dwa miesiące sporządza dla tej firmy zestawienie wykonanych usług, na podstawie wystawionych przez nią faktur sprzedaży. Według osiągniętego przychodu jest wystawiana dla niej faktura zagraniczna, obciążeniowa zgodnie z zawartą umową. Faktura wystawiona jest w walucie obcej (GBP), z wyliczeniem procentowym do każdej wykonanej przez nią usługi.

W piśmie z dnia 18 lutego 2009r. (przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z dnia 4 lutego 2009r. znak: IBPP2/443-1120/08/BW) Wnioskodawczyni wskazała, że zakup (udokumentowany fakturą z Wielkiej Brytanii) to obciążenie opłatą na rzecz wystawcy certyfikatu. Certyfikat jest wystawiany przez jednostkę certyfikującą z Wielkiej Brytanii dla polskiej firmy, w której z pozytywnym skutkiem Wnioskodawczyni przeprowadziła kontrolę procesów zarządzania.

Wnioskodawczyni wskazała też, że podmiot z Wielkiej Brytanii (który wystawił fakturę, o której mowa w pytaniu) jest zarejestrowanym w Wielkiej Brytanii podatnikiem VAT.

Ponadto Wnioskodawczyni wyjaśniła, że wystawia fakturę (przychód) dla polskiej firmy za wykonane usługi - zgodnie z umową z jednostką certyfikującą - świadczenie usług i wykonywanie funkcji w celu przeprowadzenia oceny klientów zgodnie z procedurami.

Treść wystawianej przez nią faktury: Proces certyfikacji systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000, w tym przegląd dokumentacji SZJ, audit certyfikujący, wydanie certyfikatów w języku polskim i angielskim oraz stosowanie znaku jakości certyfikującej.

Wnioskodawczyni wyjaśniła też, że faktura jednostki certyfikującej jest wystawiana w ślad za zapisem w umowie, nakazującym jej zapłacenie na ich rzecz ustalonego procentu z uzyskanego przez nią przychodu (faktury, o której mowa wyżej).

Odnośnie stwierdzenia we wniosku, że jest pośrednikiem w świadczeniu usługi na rzecz podmiotu z Wielkiej Brytanii Wnioskodawczyni przedstawiła dokładny opis przebiegu procedury certyfikacji:Zapytanie ofertowe klienta poprzez wypełnienie wniosku o certyfikację (ze strony lub Wnioskodawczyni wysyła plik Word). Oferta od klienta. Akceptacja oferty przez klienta. Umowa z klientem, w której jako X. reprezentuje Y. Wnioskodawczyni przeprowadza (osobiście lub auditor zatwierdzony przez Y. z którym zawarta jest umowa podwykonawstwa) proces certyfikacji wg wymagań odpowiedniej normy dot. systemu zarządzania, np. ISO 9001, ISO 14001. Proces certyfikacji obejmuje:- przegląd dokumentacji systemu zarządzania klienta, - audit na miejscu u klienta, - sporządzenie raportu z auditu, - wysłanie raportu do klienta i Y- jeżeli wynik auditu jest pozytywny, na podstawie rekomendacji audytora, Y wystawia certyfikat ważny trzy lata. Certyfikat jest podpisywany przez Dyrektora Y, następnie certyfikat (dokument w formie papierowej) jest przekazany klientowi wraz z loginem, które klient może stosować według tzw. warunków certyfikacji (tzn. na materiałach piśmiennych, wizytówkach, kalendarzach), - co 12 miesięcy w okresie ważności certyfikatu Wnioskodawczyni przeprowadza (osobiście lub auditor zatwierdzony przez Y, z którym zawarta jest umowa podwykonawstwa) audity nadzorcze - dwa audity w ciągu trzech lat, - po trzech latach, jeżeli taka jest wola klienta przeprowadzany jest audit wznawiający ważność certyfikatu (procedura od nowa: audit wznawiający i 2 audity nadzorcze, certyfikat wydawany na kolejne trzy lata.

Wnioskodawczyni stwierdziła, że podobną zasadę (obciążanie jej prowizją) stosuje się do wszystkich przychodów osiąganych przez nią w związku z procesami certyfikacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy ten zakup, fakturę z Wielkiej Brytanii Wnioskodawczyni powinna traktować jako import usług.

Zdaniem Wnioskodawczyni, jest to import usług, jest to bowiem opłata za licencję, prawo do wykonywania usług na terytorium Polski. Oznacza to, że miejscem świadczenia jest kraj nabywcy, jeżeli usługi świadczone są na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę (wydania koncesji) zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 1 w związku z ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Usługa ta podlega opodatkowaniu w wysokości 22% zgodnie z opodatkowaniem usług świadczonych na terytorium Polski - art. 41 ust. 1 ww. ustawy, VAT należny z prawem do odliczenia tego podatku na zasadach określonych w ustawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Natomiast w myśl art. 8 pkt 1 ww. ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Z kolei stosownie do art. 2 pkt 9 ww. ustawy o VAT, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT stanowi zaś, iż podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyłączeniem świadczenia usług określonych w art. 27 ust. 3 lub 28 ust. 3, 4, 6 i 7 oraz dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów (art. 17 ust. 2 ustawy).

W przypadku świadczenia usług podstawowe znaczenie dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług ma określenie miejsca świadczenia danej usługi.

Generalna zasada dotycząca ustalenia miejsca świadczenia usług została określona w art. 27 ust. 1 ww. ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

W myśl art. 27 ust. 3 ww. ustawy o podatku VAT w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz:osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę- miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

W świetle art. 27 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług przepis ust. 3 stosuje się do usług sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw.

Również przepis ust. 3 stosuje się do usług agentów, pośredników działających w imieniu i na rzecz innej osoby, jeżeli uczestniczą w zapewnieniu świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 - 10 (art. 27 ust. 4 pkt 11).

W stanie faktycznym Wnioskodawczyni stwierdziła, że jest pośrednikiem w świadczeniu usług (przeprowadzania procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000) na rzecz podmiotu z Wielkiej Brytanii. Wnioskodawczyni wskazała, że za prawo działania (licencja) pod nazwą ww. firmy oraz za wystawiane certyfikaty i świadczone usługi, zgodnie z zawartą umową z tym podmiotem płaci procent od osiąganych przychodów.

W piśmie z dnia 18 lutego 2009r. Wnioskodawczyni wskazała, że zakup udokumentowany fakturą z Wielkiej Brytanii (do którego odnosi się przedstawione we wniosku pytanie) to obciążenie opłatą na rzecz wystawcy certyfikatu.

Odnosząc powołany wyżej stan prawny do stanu faktycznego sprawy stwierdzić należy, że o ile Wnioskodawczyni faktycznie nabywa prawo działania (licencję) pod nazwą podmiotu z Wielkiej Brytanii, dla tych czynności staje się podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 27 ust. 3 w związku z art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług sprzedaży praw lub udzielania licencji jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona. Zatem miejscem świadczenia w przedmiotowej sprawie jest Polska.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawczyni, że zakup z Wielkiej Brytanii (będący opłatą za licencję) stanowi import usług, należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, tj, stanu prawnego obowiązującego do dnia 30 listopada 2008r.

Należy tutaj dodatkowo wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Bez znaczenia dla sprawy są więc dołączone do pisma z dnia 18 lutego 2009r. dokumenty (faktury).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: import usług, licencja, miejsce świadczenia, usługi pośrednictwa
Data aktualizacji: 05/01/2013 06:00:01

Faktury wysyłane drogą elektroniczną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 200 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Przeliczenie w fakturach za częściowe wykonanie robót kwoty zaliczki wyrażonej w walucie o...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak należy udokumentować sprzedaż usług finansowanych z ZFŚS, w części pokrywanej przez pr...

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po...

Ja prawidłowo wystawić faktury korygujące w przypadku błędnie zastosowanej stawki podatku...

Dotyczy: odpowiedzi na pismo z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie poprawności wystawienia faktur korygujących w przypadku błędnie zastosowanej stawki podatku od towarów i usług. Działając zgodnie z art. 14a r541 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...

Przechowywanie kopii faktur VAT i rejestrów na nośnikach komputerowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować wystawiając fakturę sprzedaży za uczestnictwo w obozie?Prawo do odliczenia podatku VAT zwartego w fakturach dotyczących zakupu towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa drogi gminnejW zakresie opodatkowania kompleksowej usługi organizacji konferencjiUrząd Skarbowy Pułtusk 06-100 ul. Żwirki i Wigury 7Czy w związku ze sprzedażą działki przeznaczonej pod drogę Wnioskodawca musi wystawić fakturę VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.