Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podatek VAT naliczony w fakturach dotyczących wydatków związanych z przyłączem wodociągowym do budynku drukarni podlega odliczeniu?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.01.2007 r. (data wpływu 19.01.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w części dotyczącej odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione na wykonanie przyłącza wodociągowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Raciborzu stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione w wymienionym wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.01.2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Raciborzu wpłynął wniosek podatnika o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii wydatków związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego do budynku drukarni.

W myśl art. 14a § 1 i § 4 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny sprawy opisany przez wnioskodawcę przedstawia się następująco.

Spółka jest właścicielem budynku drukarni wykorzystywanego w działalności gospodarczej, z której dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Spółka podpisała umowę o zaopatrzenie w wodę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji i wykonała we własnym zakresie przyłącze wodociągowe do wymienionego budynku (zgodnie z umową wykonanie przyłącza należy do odbiorcy wody). Wykonane przyłącze nie będzie przekazane Przedsiębiorstwu Wodociągowemu, gdyż nie wyraża ono na to zgody.

W 2006 roku Spółka poniosła następujące wydatki udokumentowane fakturami VAT:za mapę do projektu przyłącza wody, za wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku, za inwentaryzację powykonawczą przyłącza wody.Wszystkie ww. wydatki, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów - w momencie ich poniesienia. Podatek VAT naliczony, zawarty w fakturach, podatnik odliczył w miesiącach ich otrzymania.

Wniosek podatnika o udzielenie interpretacji w części dotyczącej podatku od towarów i usług zawiera pytanie:

Czy podatek VAT naliczony w fakturach dotyczących wydatków związanych z przyłączem wodociągowym do budynku drukarni podlega odliczeniu?

Stanowisko podatnika. Podatek VAT zawarty w fakturach dokumentujących wymienione wyżej wydatki podlega odliczeniu, gdyż :Spółka zarejestrowana jest jako podatnik VAT czynny, Wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu VAT, Wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu, Wydatki nie znajdują się w katalogu wyłączeń stosowania obniżenia podatku należnego.Organ podatkowy dokonał oceny prawnej stanowiska wnioskującego.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażona w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11 z 2004 r. poz. 535 ze zm.): W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Prawo to może być spełnione w określonych okresach, ustanowionych w art. 86; zasadniczo na podstawie art. 86 ust. 10: Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Jednocześnie realizacja tego prawa została obostrzona wieloma ograniczeniami ustawowymi, określonymi w art. 88 i 90; m.in. zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2: Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Ponadto, w myśl art. 88 ust. 4: Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem.(nie dotyczy).

Powyższe oznacza, że ustawodawca stworzył podatnikowi VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego - w określonych terminach - pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności (wymienionych w art. 5) opodatkowanych VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, m.in. niemożności zaliczenia wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W świetle opisanego wyżej stanu faktycznego oraz stanu prawnego należy uznać, że podatnik ma prawo odliczyć podatek naliczony z przedmiotowych faktur VAT w miesiącu ich otrzymania. Spółka jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie poligrafii (drukarnia). Jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od 1993 roku. Jednostka wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane VAT - wg stawki 0% i 22%. Spółka poniosła wydatki na budowę przyłącza wodociągowego, stanowiącego jednocześnie warunek możliwości uzyskania dostaw wody, niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej w wyżej wym. zakresie i osiągania przychodów. W konsekwencji, poniesione wydatki zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pozostają w związku z czynnościami opodatkowanymi VAT (służą ich wykonywaniu).

Zaprezentowane zatem stanowisko podatnika w przedmiotowej sprawie tutejszy organ podatkowy ocenił jako prawidłowe.
Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, odliczenia, podatek naliczony, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 01/01/2013 12:00:01

Czy koszty napraw gwarancyjnych uznaje się za koszty uzyskania przychodóww momencie wystaw...

Pismem z dnia 30.06.2005 r. Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka zajmuje się sprzedażą i serwisem naczep, hakowców...

Czy uznanie reklamacji wywołuje obowiązek wystawienia faktury korugującej, zmniejszającej...

W związku z art. 29 ust. 4, art. 31 ust. 1, art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz 16 ust. 1, 25 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w...

W jakim terminie należy wystawić fakturę wewnętrzną w przypadku wewnątrzwspólnotowego naby...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty działając na podstawie przepisów:art. 14 a 1 i 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca...

Czy posiadając określone dokumenty przysługuje prawo do korekty podatku należnego przy eks...

Na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 25.01.2006r., (data wpływu do urzędu 15.02.2006r.), uzupełnionego...

Biuro rachunkowe Kielce

Do ważniejszych rodzajów dowodów księgowych należą: • dowód wpłaty KP (kasa przyjmie), • dowód wypłaty KW (kasa wypłaci), • wniosek o zaliczkę, • rozliczenie zaliczki, • rozliczenie wyjazdu służbowego, • czek...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia pełnej kwoty z faktur dokumentujących nabycie samochodów osobowychJaka jest zasada rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu zwrotu kosztów procesowych?Możliwość wystawienia zbiorczej faktury wewnętrznej, na której będą umieszczone numery faktur źródłowychCzy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT z faktur za paliwo służące do napędu motocykla, wykorzystywanego do działalności opodatkowanej?Czy nieodpłatne przekazanie pracownikom biletów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i w jaki sposób winno być dokumentowane?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.