Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podatek VAT naliczony w fakturze wystawionej podatnikowi za usługi zarządzania instrumentami finansowymi podlega odliczeniu od podatku należnego?

Na podstawie art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 pkt 1, art. 86 ust. 1, art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a, art. 88 ust. 1 pkt 2, art. 88 ust. 3a pkt 2, art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze wystawionej z tytułu usług zarządzania instrumentami finansowymi

Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu

stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę w w/w wniosku jest prawidłowe

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, objętej wpisem do Krajowego rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców zajmuje się m.in. pośrednictwo finansowe pozostałe-PKD 65.2.Działalność ta zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20.01.2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 33, poz. 289) obejmuje m.in. lokowanie w papiery wartościowe np. akcje, obligacje, weksle, poręczenia.

Wnioskująca Spółka dokonuje takich transakcji, korzystając w tym zakresie w dużej mierze z usług wyspecjalizowanych podmiotów świadczących działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi.

Przychody Spółki z tytułu wycofania środków finansowych z rachunku inwestycyjnego podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla ustalenia kosztów uzyskania przychodów Spółka stosuje art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy, który wyłącza z kosztów uzyskania przychodów (na dzień nabycia) wydatki na nabycie udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatki na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Jednakże wydatki takie stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia (w momencie ich sprzedaży) tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych. Oznacza to, iż kosztami uzyskania przychodów są faktycznie poniesione wydatki z tytułu zakupów papierów wartościowych (w przypadku ich sprzedaży), a nie aktualna wartość instrumentów finansowych prezentowana przez biuro maklerskie.

Do kosztów uzyskania przychodów, w ocenie Podatnika należy zaliczyć również kwotę netto z faktury VAT za usługi zarządzania portfelem papierów wartościowych, wydatek taki nie został bowiem wymieniony w art. 16 ust. 1 w/w ustawy, co więcej przychód zostaje uzyskany w związku z zarządzaniem portfelem przez biuro maklerskie.

Skoro więc działalność w zakresie lokowania w papiery wartościowe stanowi przedmiot działalności Spółki, przychody z tytułu tej działalności podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a koszty za zarządzanie instrumentami finansowymi podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, to zdaniem Wnioskodawcy nie ma przeciwwskazań do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony i ujęty w fakturach VAT wystawionych przez biuro maklerskie za usługi zarządzania portfelem finansowym Spółki.

Zdaniem Spółki wymienione czynności stanowić będą usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z w/w przepisem przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

W konsekwencji powyższego podatek VAT zawarty w fakturze za usługi zarządzania portfelem papierów wartościowych podlega zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług odliczeniu od podatku należnego.

W związku z powyższym Spółka z o.o. COM. 40 stawia następujące pytanie:

Czy podatek VAT naliczony w fakturze wystawionej podatnikowi za usługi zarządzania instrumentami finansowymi podlega zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późń. zm.) odliczeniu od podatku należnego?

Analiza przepisów prawa podatkowego wskazuje co następuje:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi m.in., w myśl ust. 2 pkt 1 lit. a tego artykułu, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jednocześnie w art. 88 ustawy wymieniono przypadki, w których nie stosuje się prawa do obniżenia kwoty podatku należnego. Zgodnie z ust. 1 pkt 2 tego artykułu, prawo to nie ma zastosowania w przypadku nabycia towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Prawo określone w art. 86 ust. 1 ustawy zostało wyłączone m.in. również w sytuacji, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku - a kwota wykazana w fakturze nie została uregulowana (art. 88 ust. 3a pkt 2) oraz w sytuacji, gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur (art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a).

W świetle powyższego Podatnikowi co do zasady przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych tytułem usług zarządzania instrumentami finansowymi. Oczywiście pod warunkiem, że przedmiotowa usługa jest wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych (odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego) oraz nie występują wskazane powyżej przesłanki wyłączenia.

Dodatkowo nadmienić należy, iż na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług zwolnione są od podatku usługi pośrednictwa finansowego (PKWiU ex 65-67), ze wskazanymi enumeratywnie w tym załączniku ośmioma wyłączeniami, które podlegają opodatkowaniu.

Nabycie zatem usług, które są wykorzystywane do wykonywania tychże czynności pośrednictwa finansowego, które są zwolnione od podatku, nie daje - co do zasady wyrażonej w art. 86 ust. 1 - podatnikowi świadczącemu te usługi, prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych usług.

Jeżeli zatem świadczone przez Spółkę usługi pośrednictwo finansowe pozostałe - 65.2 - są objęte przywołanymi powyżej ośmioma wyłączeniami (czyli podlegają opodatkowaniu), to wówczas Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych tytułem usług zarządzania instrumentami finansowymi. Jeżeli natomiast świadczone usługi nie są objęte tymi wyłączeniami (są zwolnione od podatku) prawo takie Spółce nie przysługuje.

W konsekwencji stwierdzić należy, iż przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe przy spełnieniu oczywiście powyższych zastrzeżeń.

W związku z powyższym należało stwierdzić jak w sentencji postanowienia.

Podkreśla się, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Słowa kluczowe: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, instrumenty finansowe, koszty uzyskania przychodów, pośrednictwo finansowe
Data aktualizacji: 25/12/2012 12:00:01

Czy wystawienie jednej faktury za cały miesiąc z tytułu sprzedaży ciągłej jest zgodne z pr...

Podatnik, pismem z dnia 18 kwietnia 2006r., zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z prośbą o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedstawionej poniżej sprawie:- Podatnik prowadzi działalność w...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez notar...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia przez firmę podatku VAT z...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowanie kwot wpłaconych przed wystawieniem faktury VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie usług wykonywanych poza terytorium Polski

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Miejsce świadczenia i opodatkowania usług w zakresie badań i analiz technicznych PKWiU 74.3Opodatkowanie premii pieniężnych, obowiązek ich dokumentowania fakturami VAT i prawo do odliczenia podatku naliczonegoW zakresie fakturowania i momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostaw towarów dokonywanych w sposób ciągłyKorygowanie faktur dokumentujących usługi, które nie zostały wykonane na rzecz kontrahentaObowiązek wystawiania faktur oraz faktur wewnętrznych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.