Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy posiadając określone dokumenty przysługuje prawo do korekty podatku należnego przy eksporcie towarów?

Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 25.01.2006r., (data wpływu do urzędu 15.02.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 28.02.2006r., (data wpływu do urzędu 09.03.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: korekty podatku należnego przy eksporcie towarów,

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 25.01.2006 roku (data wpływu do urzędu 15.02.2006r.), uzupełnionym pismem z dnia 28.02.2006r. (data wpływu do urzędu 09.03.2006r.), Spółka z o.o. zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego wnioskodawca wyeksportował dla odbiorcy tureckiego katalogi reklamowe. Dostarczenie katalogów zlecił przewoźnikowi. Odprawy celnej dokonał w urzędzie celnym w Gdyni. Po dokonaniu odprawy zanim oddał kartę 3 dokumentu SAD przewoźnikowi sporządził sobie jego kserokopię. Po wykonaniu usługi przewoźnik nie zwrócił wnioskodawcy karty dokumentu SAD twierdząc, ze kierowca który bezpośrednio usługę wykonywał juz nie pracuje i nie oddał żadnych dokumentów. Przewoźnik nie umie też określić jaką trasą były przewożone katalogi i w którym miejscu opuściły teren Wspólnoty. Wnioskodawca wystąpił do zamawiającego o przesłanie potwierdzenia wwozu katalogów na jego obszar celny. W odpowiedzi otrzymał dokument celny wwozu na teren Turcji. Ponadto zamawiający uiścił całą należność za dostarczone katalogi zgodnie z otrzymanymi fakturami.

Wnioskodawca pyta czy podatnikowi dokonującemu eksportu towarów, posiadającemu następującą dokumentację potwierdzającą dokonanie wywozu:kserokopia 3 strony dokumentu SAD z pieczątką Urzędu Celnego wyjścia;kopia faktury z pieczątką Urzędu Celnego wyjścia;kserokopia dokumentu celnego wwozu towaru na terytorium Turcji w języku oryginalnym;potwierdzenie z banku wpłynięcia należności za dostarczony towar;kserokopia dokumentu CMR;przysługuje prawo do sporządzenia korekty deklaracji dla podatku od towaru i usług VAT-7 zgodnie z art.41 ust.9 ustawy o podatku od towarów i usług?Zdaniem wnioskodawcy stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów pod warunkiem, ze podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Wnioskodawca nie otrzymał na czas stosownych dokumentów dlatego składając deklarację VAT-7 zastosował stawkę krajową. Wnioskodawca uważa, iż zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, przysługuje mu w przypadku otrzymania w terminie późniejszym stosownych dokumentów złożenie korekty deklaracji za dany okres. Zdaniem wnioskodawcy posiadane przez niego dokumenty w pełni potwierdzają fakt wywozu katalogów poza terytorium Wspólnoty i są wystarczające do sporządzania korekty deklaracji VAT-7.

Organ podatkowy wyjaśnia co następuje:

Przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wyniku czynności określonych w art.7 ust.1 pkt 1 - 4, jeżeli wywóz jest dokonywany przez:dostawcę lub na jego rzecz, lubnabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz;jak stanowi art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 11.02.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.), zwanej dalej ustawą.W przypadku wywożenia towaru transportem drogowym urzędem celnym właściwym w rozumieniu art.2 pkt 8 ustawy jest urząd wyprowadzenia, będący ostatnim urzędem celnym przed opuszczeniem przez towary obszaru celnego Wspólnoty, czyli najczęściej urząd zlokalizowany na granicy terytorium Wspólnoty. Urząd ten - na życzenie - poświadcza eksporterowi lub podmiotowi go reprezentującemu egzemplarz 3 SAD zgłoszenia wywozowego, odnośnie faktu fizycznego wywozu towarów. Potwierdzenie przyjmuje formę pieczęci z nazwą urzędu i datą.

W piśmie Izby Celnej we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2005 roku (nr 450000-U1PC-OS5-64/05/1427) stwierdzono, że "dokumentem potwierdzającym wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty jest przede wszystkim karta 3 dokumentu SAD, zawierająca na odwrocie pieczęć wskazującą datę i nazwę urzędu celnego, czyli urząd, który nadzorował faktyczny wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty i dokonał potwierdzenia, że towary opuściły obszar Unii Europejskiej".

Zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty.

Jeżeli warunek, o którym mowa w ust.6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art.109 ust.3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust.6 przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten okres. W razie nie otrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju - zgodnie z ust.7, który stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu.

Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym niż określonym w ust.7 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument - zgodnie z ust.9. Korekta ta polega na pomniejszeniu kwoty podatku należnego za ten miesiąc o podatek należny, z tytułu sprzedaży, która została zaewidencjonowana jako krajowa we wcześniejszym miesiącu. Towarzyszyć temu powinno również zmniejszenie wartości sprzedaży w tej stawce i wykazanie tej samej kwoty jako sprzedaży eksportowej, objętej stawką 0%.

W sprawie objętej zapytaniem strona nie posiada potwierdzenia dokonanego przez urząd celny wyjścia - wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty. Zatem pomimo, iż okoliczności faktyczne wskazują, że nastąpił wywóz towaru do Turcji (o czym świadczy deklaracja importowa), to podatnik nie ma prawa do stawki 0%, gdyż nie spełnia warunków formalnych do jej zastosowania. Strona posiada wyłącznie dokumenty celne opatrzone pieczęciami wewnętrznego urzędu celnego, natomiast nie jest w posiadaniu dokumentów potwierdzonych przez właściwy urząd celny, który nadzorował faktyczny wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty.

Mając na uwadze powyższe organ podatkowy stwierdza, iż wnioskodawca nie ma prawa przy takich okolicznościach faktycznych do korekty podatku należnego. Uprawnienie to będzie przysługiwało w miesiącu, w którym spółka otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty dokonany przez urząd celny określony w przepisach celnych.
Słowa kluczowe: eksport wywóz, korekta podatku, otrzymanie faktury
Data aktualizacji: 10/01/2013 09:00:01

Czy wnioskodawca może ubiegać się o zwrot wydatków, które poniósł przed uzyskaniem pozwole...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W którym momencie należy uwzględnić dla celów podatkowych przychód ze sprzedaży nieruchomości

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego...

Czy prowizja faktoringowa jest dla Spółki kosztem uzyskania przychodów w momencie jej zapłaty

Na podstawie art. 14 a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. z dnia 20 stycznia 2006r. (data wpływu do Urzędu 23.01.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co...

Określenie podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia usług obsługi ubezpieczenia assi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Wałbrzych 58-306 ul. Uczniowska 21

Zasięg terytorialny miasta Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Wałbrzych gminy Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Walim powiaty wałbrzyski województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 58101016740046912221000000 VAT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy otrzymany bonus za osiągnięty obrót i dokonanie terminowych płatności jest wynagrodzeniem za usługęPrawidłowość wystawienia oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego faktur przesłanych e-mailem (w formacie PDFCzy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących zakupy związane z reklamą i reprezentacją?Rozliczenie podatku VAT dotyczącego sprzedaży lekówZastosowanie § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.