Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy prawidłowe jest stosowanie przez podatnika 22 % stawki podatku VAT przy obciążaniu kosztami za zużycie wody najemców lokali użytkowych?

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 20.01.2006 r., uzupełnionego w dniu 07.02.2006 r., oraz w dniu 15.02.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zasadności stosowania 22% stawki podatku VAT z tytułu obciążenia użytkowników lokali użytkowych należnością za zużytą wodę.

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

W złożonym w tutejszym organie podatkowym piśmie z dnia 20.01.2006 r. podatnik przedstawił następujący stan faktyczny :

Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymuje od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji co miesiąc fakturę VAT za dostarczenie wody do budynków . Spółdzielni Mieszkaniowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada w budynkach mieszkalnych lokale użytkowe przydzielone na warunkach własnościowego prawa do lokalu oraz umowy najmu, w których najemcy prowadzą działalność gospodarczą, oraz garaże przydzielone na warunkach spółdzielczego prawa do garażu. W lokalach tych są liczniki na podstawie których . Spółdzielnia Mieszkaniowa po zakończonym kwartale dokonuje odczytu zużycia zimnej lub ciepłej wody. Każdego użytkownika . Spółdzielnia Mieszkaniowa obciąża kosztami zużycia wody wystawiając fakturę VAT przyjmując cenę za 1m #179; z faktury z ostatniego miesiąca danego kwartału. Natomiast w umowie o sposobie rozliczania zimnej wody nie ma ustalonej ceny za 1 m #179; zużycia wody.

Ponadto Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej posiada w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej pomieszczenia użytkowane przez pracowników PEC. Spółdzielnia Mieszkaniowa na podstawie umowy obciąża PEC za zużytą wodę według urządzeń pomiarowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa wystawia faktury VAT za zużycie wody zimniej lub ciepłej naliczając 22 % podatek VAT.

W związku z powyższym podatnik zwrócił się z zapytaniem czy prawidłowe jest stosowanie 22 % stawki podatku VAT przy obciążaniu kosztami za zużycie wody użytkowników ww. lokali ?

Zdaniem podatnika rozliczenie za zużycie wody zimnej lub ciepłej opodatkowane jest 22% podatek VAT zgodnie z art. 41 ust 1 ustawy o VAT od stawki brutto ceny zakupu za 1 m #179; wody jaka jest na fakturach PWiK, gdyż zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm, ) nie jest to dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ww. ustawy lecz świadczenie usługi.

Po zapoznaniu się z przedstawionym stanem faktycznym tutejszy organ podatkowy stwierdza co następuje :

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm, ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust 1 w.cyt ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7

W praktyce dopuszcza się także możliwość refakturowania niektórych kosztów, jednak tylko gdy spełnione są określone warunki.

W świetle uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 października 1998 r. ( III ZP 8/98 ) dopuszczalne jest refakturowanie tylko w przypadku uwzględnienia tej samej stawki podatku od towarów i usług, która była określona na fakturze wystawionej przez stronę pierwotnej umowy świadczenia usług. Jednocześnie z treści umowy pomiędzy stronami musi wynikać wyraźne porozumienie co do odrębnego rozliczenia określonych kosztów i zastosowania tej samej stawki podatkowej. W konsekwencji Sąd uznał, że podatnik, który refeakturuje usługę - świadczy ją w rozumieniu art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm, ) i ma prawo zastosować stawkę podatku właściwą dla tej usługi. Należy przy tym zaznaczyć że refeakturowanie jest dopuszczalne w odniesieniu do kosztów tych usług, które mają charakter dodatkowy, uzupełniający w stosunku do usługi głównej.

Podstawą do oceny możliwości refakturowania jest wskazana przez Sąd Najwyższy zasada swobody umów ( art. 353 #185; K.C. ) zgodnie z którą strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania byleby odbyło się to w granicach ustawowych określonych w kodeksie cywilnym. Istotna zatem jest analiza umów zawartych przez Spółdzielnię Mieszkaniową z użytkownikami. Z treści tych umów nie wynika jednak, aby zamiarem stron umowy na dostawę zimnej lub ciepłej wody było refakturowanie kwot za świadczoną dostawę, a od tego zaś Sąd Najwyższy wyraźnie uzależnia dopuszczalność takiego rozwiązania. W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa nie refakturuje kosztów za zużycie zimnej lub ciepłej wody, lecz obciąża najemców kosztami zużycia wody na podstawie odczytu wodomierzy i wystawia fakturę na podstawie tegoż rozliczenia a nie na podstawie faktury wystawionej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Równocześnie nie można stwierdzić, iż . Spółdzielnia Mieszkaniowa świadczy usługi w zakresie rozprowadzania wody oraz gospodarki ściekami, które korzystają z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 7 %. Jednak biorąc pod uwagę treść w. cyt. art. 8 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług, należy uznać, iż . Spółdzielnia Mieszkaniowa świadczy usługi na rzecz użytkowników garaży i lokali użytkowych, które podlegają opodatkowaniu 22 % podatkiem VAT na podstawie art. 41 ust 1 ustawy.

Zatem jako prawidłowe w opisanym stanie faktycznym i prawnym należy uznać stanowisko strony w myśl którego w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze świadczeniem usług, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. według 22% stawki VAT.
Słowa kluczowe: lokal użytkowy, media, refakturowanie, stawki podatku, usługi najmu
Data aktualizacji: 20/10/2013 03:00:01

Jakie są zasady ustalania różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentują...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ustalanie w okresie od dnia 30 listopada 1994 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. różnic kursowy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktura korygująca przy zmianie danych nabywcy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wystawiona faktura może opiewać na 90% wartości działki zabudowanej?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Podatnik zwraca się o potwierdzenie niżej przedstawionego stanowiska w zakresie wystawienia faktury wewnętrznej w imporcie przedmiotowych usługOkreślenia momentu dostawy nieruchomości oraz udokumentowania i ewidencji tejże dostawyJak prawidłowo udokumentować koszty związane z przychodami Spółki a ponoszone w związku z działalnością przedstawicielstwa w MoskwieCzy podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych czy tylko ewidencję wpływów i wydatków ?Jaką stawkę podatku zastosować na fakturach sprzedaży usług gastronomicznych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.