Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy rabat należy dokumentować poprzez wystawienie przez Wnioskodawcę faktury sprzedaży czy poprzez wystawienie przez dostawcę faktury korygującej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. S. przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008r. (data wpływu 20 marca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 czerwca 2008r. (data wpływu 4 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy rabat należy dokumentować poprzez wystawienie przez Wnioskodawcę faktury sprzedaży czy poprzez wystawienie przez dostawcę faktury korygującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2008r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 4 czerwca 2008r. (data wpływu 4 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy rabat należy dokumentować poprzez wystawienie przez Wnioskodawcę faktury sprzedaży czy poprzez wystawienie przez dostawcę faktury korygującej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, w ramach umowy o współpracy z dostawcą zobowiązał się do zakupu w danym okresie rozliczeniowym towarów w ilości i według marek wyszczególnionych w Kontraktach obowiązujących dla tego okresu, w zamian za co dostawca zobowiązuje się w stosunku do niego do sprzedaży wymienionych towarów z zastosowaniem rabatów określonych każdorazowo w Kontraktach dla tego okresu. Ustalenie i rozliczenie wysokości kwoty należnej Wnioskodawcy z tytułu rabatu posprzedażnego za dany okres rozliczeniowy następuje w terminach 30 dni od zakończenia tego okresu na podstawie kryteriów ustalonych w Kontraktach. Kryteriami tymi są między innymi:posiadanie serwisu mobilnego, obsługa dużych firm transportowych, posiadanie odpowiednich stanów magazynowych, dokonywanie zamówień w wyznaczonym przez dostawcę programie komputerowym, wykonanie założonego przez dostawcę określonego planu zakupów w danym okresie rozliczeniowym.Ponadto wypłata rabatów posprzedażnych określonych w Kontraktach w danym okresie rozliczeniowym uzależniona jest od terminowego uiszczenia przez Wnioskodawcę wszelkich należności na rzecz dostawcy w dniu rozliczenia Kontraktu. W przypadku, gdy na koniec okresu rozliczeniowego jakiegokolwiek Kontraktu:Wnioskodawca spóźni się z zapłatą jakichkolwiek należności na rzecz dostawcy o dłużej niż miesiąc - wysokość poszczególnych rabatów ulega obniżeniu o 10% w stosunku do wartości wskazanych w Kontraktach, Wnioskodawca spóźni się z zapłatą jakichkolwiek należności na rzecz dostawcy o więcej niż 3 miesiące - przestają obowiązywać rabaty posprzedażne ustalone w Kontraktach dotyczące przedmiotowego okresu rozliczeniowego oraz wygasają wszelkie zobowiązania dostawcy do zapłaty na rzecz Wnioskodawcy jakichkolwiek kwot z tytułu spełnienia kryteriów ustalonych w Kontraktach w tym okresie rozliczeniowym.Wypłata kwoty rabatu posprzedażnego następowała na podstawie wystawianej przez Wnioskodawcę faktury VAT.

Wnioskodawca zauważa, iż w związku ze zmianą art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT oraz różnymi interpretacjami w zakresie opodatkowania tzw. premii pieniężnych dostawca odmawia przyjęcia faktury dokumentującej rabat posprzedażny a w zamian wystawił fakturę korygującą na kwotę rabatu określonego za dany okres rozliczeniowy dołączając do niej wykaz wystawionych faktur sprzedaży w okresie rozliczeniowym.Wnioskodawca wskazał również, iż rabat posprzedażny przyznawany jest procentowo od osiągniętego obrotu i jest powiązany z dostawami z danego okresu, którego dotyczy kontrakt.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jak prawidłowo należy udokumentować należny, na podstawie wykazanych wyżej warunków, rabat, czy poprzez wystawienie przez Wnioskodawcę faktury sprzedaży czy też poprzez wystawienie faktury korygującej przez dostawcę.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w związku z zaistniałą sytuacją oraz różnymi interpretacjami przedstawionego problemu zaakceptował nowy sposób rozliczeń rabatu posprzedażnego - tj. wystawienie faktury korygującej przez dostawcę towaru.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT).Natomiast przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 powoływanej ustawy o VAT. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe wypłaconych premii pieniężnych są uzależnione od wielu czynników, m. in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie.

W przypadkach gdy wypłacona premia pieniężna związana jest z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy - obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Taka premia pieniężna ma bezpośredni wpływ na wartość dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości dostawy.

W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premia ta nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Kwestia dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów nie została uregulowana przepisami prawa podatkowego, a więc również przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego (Słownik Języka Polskiego PWN pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1992): rabat - to zniżka, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie; skonto - to zniżka ceny towaru objętego sprzedażą kredytową albo ratalną, udzielona nabywcy płacącemu gotówką; opust - to zniżka ceny kupna, przyznawana nabywcy przez sprzedawcę (zwykle przy zakupach hurtowych); bonifikata - to zniżka od ustalonej ceny towaru, zwłaszcza jako forma odszkodowania za poniesioną stratę.

W opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z sytuacją, gdzie Wnioskodawca w ramach umowy o współpracy z dostawcą zobowiązał się do zakupu w danym okresie rozliczeniowym towarów w ilości i według marek wyszczególnionych w Kontraktach obowiązujących dla tego okresu, w zamian za co dostawca zobowiązuje się do sprzedaży wymienionych towarów z zastosowaniem rabatów określonych każdorazowo w Kontraktach dla tego okresu. Ustalenie i rozliczenie wysokości kwoty należnej Wnioskodawcy z tytułu rabatu posprzedażnego za dany okres rozliczeniowy następuje w terminach 30 dni od zakończenia tego okresu na podstawie kryteriów ustalonych w Kontraktach. Ponadto wypłata ww. rabatów posprzedażnych uzależniona jest od terminowego uiszczenia przez Wnioskodawcę wszelkich należności na rzecz dostawcy w dniu rozliczenia Kontraktu a przypadku, gdy na koniec okresu rozliczeniowego Wnioskodawca spóźni się z zapłatą należności na rzecz dostawcy - wysokość poszczególnych rabatów ulega obniżeniu lub przestają obowiązywać rabaty posprzedażne ustalone w Kontraktach dotyczące przedmiotowego okresu rozliczeniowego oraz wygasają wszelkie zobowiązania dostawcy do zapłaty na rzecz Wnioskodawcy jakichkolwiek kwot z tytułu spełnienia kryteriów ustalonych w Kontraktach w tym okresie rozliczeniowym. Wnioskodawca wskazał również, iż rabat posprzedażny przyznawany jest procentowo od osiągniętego obrotu i jest powiązany z dostawami z danego okresu, którego dotyczy kontrakt.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, iż mamy do czynienia z rabatem, który jest określony % od obrotów zrealizowanych przez odbiorcę (od dokonanych zakupów) w danym okresie rozliczeniowym, czyli od konkretnej dostawy towarów. Przyznawany Wnioskodawcy rabat jest ustalany w stałej wysokości jako określony % obrotu z kontrahentem za dany okres rozliczeniowy.

Udzielony przez kontrahenta dla Wnioskodawcy rabat ma zatem bezpośredni wpływ na wartość dostawy i prowadzi do obniżenia ceny. Łatwo jest zatem, z uwagi na stałe ustalenia (procent rabatu od obrotu), ustalić dokładnie o ile nastąpiło obniżenie ceny każdej jednostkowej transakcji udokumentowanej fakturą VAT w danym okresie rozliczeniowym. Tym samym przyznany rabat posprzedażny można przyporządkować do konkretnej dostawy.

W związku z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym oraz mając na uwadze powołane wyżej przepisy należy wskazać, iż rabaty przyznawane dla Wnioskodawcy winny być traktowane jako udokumentowane, prawnie dopuszczalne i obowiązkowe rabaty, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

Kontrahent, przyznający rabaty Wnioskodawcy, winien udokumentować ten fakt poprzez wystawienie faktury korygującej zgodnie § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, faktura korygująca, rabaty
Data aktualizacji: 16/10/2013 21:00:01

Świadczenie usług reklamy na rzecz kontrahenta zagranicznego podlega opodatkowaniu w kraju...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dowód wypłaty KW (kasa wyda) online

Dokument kasowy taki jak dowód wypłaty (KW) stosowany jest w przypadku transakcji gotówkowych, służy do rejestrowania i księgowania przeprowadzonych operacji finansowych. Dowód wpłaty KW jest dokumentem ścisłego zarachowania, to znaczy, że każdy...

Proces wymiany i archiwizowania faktur elektronicznych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz os. fizycznych (bez wymogu faktury VAT) tylko w system...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy komornik sądowy ma prawo do wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż nieruchomo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy prawidłowości praktyki rozliczeń przyjętej przez SpółkęJak należy postąpić w przypadku otrzymania faktur korygujących zawierających błędne daty wystawienia?Czy nabywca od rolnika zmrożonych mysz, szczurów i świnek morskich wystawia fakturę VAT RR?W jakich przypadkach ponosi się konsekwencje za nieprawidłowe rozliczenie podatku VAT wynikającego z faktury wystawionej przez kontrahenta?Czy można sprzedać fakturą VAT swój udział w lokalu dla firmy męża?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.