Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy skutki podatkowe przyznanych premii Wnioskujaca winna uwzglednić w miesiącu, w którym otrzyma fakturę na premie od dystrybutora?

W dniu 1.02.2006 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony następnie w dniu 22.03.2006r.

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca zajmuje się m. in. dystrybucją nasion. Sprzedaż realizowana jest za pośrednictwem kilku dystrybutorów na terenie całego kraju. Warunki sprzedaży regulowane są umową ramową na każdy sezon. W umowie na najbliższy sezon Spółka postanowiła przyznać dystrybutorom między innymi następujące bonusy:- premię za zapłatę w terminie płatności (za tzw. punktualność) przewidzianym umową oraz za dotrzymanie innych warunków umowy - w wysokości 11, 50 zł lub 9 zł za jednostkę towaru, - premię za wykonanie planu sprzedaży (za tzw. efekt) w wysokości 4 zł za każdą sprzedaną jednostkę nasion, przyznana po zakończeniu sezonu.Powyższe bonusy, jak podała Spółka, są naliczane po zakończeniu sezonu.

W odniesieniu do premii za zapłatę w terminie płatności (za tzw. punktualność) oraz za dotrzymanie innych warunków umowy, Spółka poinformowała, iż niemal cała Jej sprzedaż opiera się na współpracy z dystrybutorami, regulowanej umową, która określa szereg warunków, do spełnienia których dystrybutor jest zobowiązany, a których spełnienie jest niezbędne dla prowadzenia sprzedaży przez Spółkę, a tym samym osiągania przez Nią przychodów podatkowych. Do warunków tych należą m .in. takie zachowania dystrybutorów, jak:- przestrzeganie wyłączności sprzedaży towaru Spółki (eliminuje sprzedaż konkurencji, a więc zwiększa sprzedaż Spółki), - przestrzeganie wyłączności sprzedaży co do rejonu (jest warunkiem utrzymania przez Spółkę sprzedaży dla dystrybutorów regionalnych, a więc jest warunkiem osiągania przychodów Spółki), - przestrzeganie struktury handlowej w rejonie (realizowanie ustalonej przez Spółkę polityki sprzedaży jest warunkiem jej utrzymania na trudnym rynku dystrybucji nasion), - dostarczanie Spółce szeregu informacji sprawozdawczych i rynkowych (niezbędne dla monitorowania rynku przez Spółkę oraz kontroli sprzedaży przez dystrybutorów), - uczestniczenie w działaniach marketingowych Spółki w rejonie (niezbędne dla utrzymania marki i zwiększenia sprzedaży Spółki), - realizowanie płatności w ustalonych terminach (opóźnienia mogłyby spowodować sparaliżowanie działalności Spółki z uwagi na brak płynności finansowej, a tym samym uniemożliwiłyby Jej działalność i osiąganie przychodów).Jak podała Wnioskująca, spełnienie warunków umowy przez dystrybutorów (konieczne dla funkcjonowania Spółki i osiągania przez Nią przychodów) nie może być wymuszane karami nakładanymi na dystrybutorów, a jedynie ich motywowaniem poprzez swego rodzaju premie za dobrą współpracę i lojalność handlową wobec Spółki; najefektywniejszą premią jest bonus finansowy od zrealizowanej sprzedaży, który uatrakcyjnia warunki sprzedaży i więzi handlowe z dystrybutorami.

Przestrzeganie przez dystrybutorów warunków umowy kontrolowane jest zarówno przez przedstawicieli handlowych działających na danym terenie, składających raporty z wizyt i sytuacji na rynku, jak i przez Zarząd Spółki - jeśli po zakończeniu sezonu przedstawiciele handlowi nie stwierdzą naruszenia warunków umowy przez dystrybutora, przyznawana jest mu premia. Na wartość premii dystrybutor wystawi fakturę sprzedaży dla Spółki.

W odniesieniu do premii za wykonanie planu sprzedaży (za tzw. efekt) Spółka wyjaśniła, iż najlepszą przyjętą na rynku formą motywacji dystrybutorów do zwiększenia wysiłku handlowego i realizowania maksymalnych wyników sprzedażowych, jest premia za efekt, czyli przyznania za wielkość sprzedaży w roku/sezonie. Premia przyznana dystrybutorowi za osiągnięcie określonego progu sprzedaży, stanowiąca przychód dystrybutora, jest najlepszym motorem do zwiększenia przychodów Spółki. Premia przyznawana jest po zakończeniu sezonu i podsumowaniu ilości sprzedaży przez dystrybutora, jeśli osiągnie on wyznaczony w umowie próg sprzedaży. Na wartość premii dystrybutor wystawi fakturę sprzedaży dla Spółki.

W opinii Wnioskującej, skutki podatkowe przyznanych premii powinna uwzględnić w miesiącu, w którym otrzyma fakturę na premie od dystrybutora.

Ustosunkowując się do przedstawionej kwestii, stwierdza się co następuje:

Stosownie do przepisu art. 15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym przepisie art. 16 ust. 1 ustawy, stanowić mogą koszt uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Tak określone koszty podatkowe powinny być następnie przyporządkowane do odpowiedniego roku podatkowego, zgodnie z przepisem art. 15 ust. 4 cytowanej ustawy podatkowej, w którym stanowi się, że koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Z powyższego wynika, iż ustalając moment uznania wydatku za koszt podatkowy, rozstrzygnąć należy, czy istnieje możliwość powiązania tego wydatku z przychodem osiągniętym w roku podatkowym. Podatnik bowiem może ponosić koszty, które bezpośrednio wiążą się z konkretnymi przychodami osiągniętymi w roku podatkowym lub też może ponosić koszty mające pośredni wpływ na osiągane przez Podatnika przychody w ogóle. Wydatki powiązane bezpośrednio z osiągniętym przychodem należy uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów w roku (okresie) osiągnięcia przychodu - chyba, że nie można ich zarachować w tym roku. Natomiast wydatki wpływające na przychody Spółki w sposób pośredni należy uznawać za koszty podatkowe w okresie ich poniesienia, czyli zapłaty.

W przekonaniu organu podatkowego w przedstawionym stanie faktycznym i biorąc pod uwagę powołane powyżej przepisy, stwierdzić należy, iż premia pieniężna udzielana nabywcom przez Wnioskującego nie odnosi się do jednej konkretnej transakcji, lecz stanowi odrębne świadczenie, przyznane za spełnienie określonych warunków, tj. za wykonanie planu sprzedaży w określonym czasie, za zapłatę w terminie płatności, za dotrzymanie innych warunków umowy.

Wydatków na wypłatę premii pieniężnych (bonusów) dystrybutorom (kontrahentom) nie można zatem przyporządkować do konkretnego przychodu, osiągniętego w wyniku ich poniesienia. Tezę tę potwierdza wypowiedź Podatnika, zawarta we wniosku, stosownie do której na wartość premii to dystrybutor wystawia stosowną fakturę.

Wobec czego, jako koszty pośrednie, związane z funkcjonowaniem Jednostki, winny być rozpoznane dla celów podatkowych w momencie poniesienia, tj. w miesiącu faktycznej wypłaty premii pieniężnych kontrahentom.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Słowa kluczowe: bonus, premia pieniężna, przychód
Data aktualizacji: 19/10/2013 21:00:01

Urząd Skarbowy Jaworzno 43-600 ul. Grunwaldzka 274

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu - Jaworzno gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 14101012123057722221000000 VAT 61101012123057722222000000 PIT 11101012123057722223000000 budżetowe pozostałe...

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanej od kontra...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Łowicz 99-400 ul. Chełmońskiego 2

Zasięg terytorialny miasta Łowicz gminy Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów, Zduny powiaty łowicki województwo łódzkie Konta bankowe CIT 63101013710027982221000000 VAT...

Drugi Urząd Skarbowy Radom 26-600 ul. Toruńska 3

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Radom, część południowa miasta gminy Kowala, Przytyk, Wierzbica, Wolanów powiaty część powiatu radomskiego województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 07101010100027272221000000 VAT...

Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wymiana i archiwizacja e-fakturPodatnik (nabywca) ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu samochodu osobowego będącego uprzednio przedmiotem umowy leasinguZapytanie dotyczy jaki rodzaj ksiąg ma prowadzić przedsiębiorca świadczący usługi telekomunikacyjneCzy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez kontrahentów na w/w premie pieniężne?Czy bank prawidłowo wystawił PIT-8C i czy w zaistniałej sytuacji wynikają dla Wnioskodawcy jakiekolwiek skutki podatkowe?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.