Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Spółce przysługuje odliczenie podatku VAT naliczonego zawartego w fakturze wykupu samochodu?

Na podstawie art. 14a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r Nr 8, póz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.07.2006r (data wpływu do Urzędu) uzupełnionego wnioskiem z dnia 06.10.2006r (data wpływu do Urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 86 oraz art.154 ust.l i ust.2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, póz. 535 z późn. zm.), Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE1. Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący:W dniu 25.07.2003r Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego samochodu marki F. W wyciągu ze świadectwa homologacji samochód ten jest sklasyfikowany jako ciężarowy o ładowności 522 kg. Umowa została zarejestrowana w Trzecim Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Radomiu w dniu 11.05.2004r. Samochód został wykupiony przez Spółkę w dniu 25.08.2006r.

2. Pytanie SpółkiCzy Spółce przysługuje odliczenie podatku VAT naliczonego zawartego w fakturze wykupu samochodu?

3. Stanowisko Wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznegoZgodnie z art.154 ust.l i ust.2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, który stanowi, że przepisu art.86.ust.7 nie stosuje się do samochodów będących przedmiotem umowy najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego od czynszu i innych płatności wynikających z takiej umowy, zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem l maj 2004r, ." Spółka uważa, że przysługuje jej odliczenie podatku VAT z tytułu wykupu samochodu.

4. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późniejszymi zmianami) w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy, o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może przekroczyć kwoty 6000 złotych.Art. 154 ust. l ustawy o podatku od towarów i usług stanowi jednak, że przepisu art. 86 ust. 7 nie stosuje się do samochodów będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązującymi przed dniem 01.05.2004r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy. Zgodnie z art. 154 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, przepis ust. l ma zastosowanie:

1.w odniesieniu do umowy zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy, bez uwzględnia zmiantej umowy po wejściu w życie ustawy, oraz2.pod warunkiem, że umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia14.05.2004r.Ponieważ przedmiotowy samochód jest samochodem ciężarowym o ładowności większej niż 500 kg, posiadającym świadectwo homologacji importera, należy zauważyć, iż do dnia 30.04.2004r. Podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od rat leasingowych lub innych płatności wynikających z umów leasingu objętych wnioskiem. Wynika to z analizy przepisów § 10 ust. l rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27, póz. 268 z późn. zm.), obowiązujących do dnia 30.04.2004r., które zakazywały odliczania podatku naliczonego od czynszu (raty) i innych odpłatności wynikających z umowy leasingu tylko w stosunku do usługobiorców użytkujących na podstawie umowy leasingu samochody osobowe lub inne samochody o dopuszczalnej ładowności do 500 kg. Po spełnieniu warunków wymienionych w art. 154 ust. 2 w/w ustawy po dniu 01.05.2004r. Podatnik miał również prawo do obniżania podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur otrzymanych z tytułu zawartej umowy w dniu 25.07.02003r.

Mając powyższe na uwadze należy jednak zauważyć, że leasing operacyjny jest umową polegającąna tym, iż w okresie objętym umową jedna ze stron - leasingobiorca, w sposób czasowy używa towar stanowiący własność leasingodawcy, a podstawową formą wynagrodzenia za powyższą usługę jest czynsz (rata). Opcja wykupu samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego jest zawarta w ogólnych warunkach umowy leasingowej i należy ją traktować jedynie jako propozycję leasingodawcy dla leasingobiorcy, dotyczącą przedmiotu leasingu, z której można skorzystać dopiero po zakończeniu właściwej umowy. Wykup przedmiotu leasingu nie stanowi istoty umowy leasingu operacyjnego. Oznacza to, że po zakończeniu właściwej umowy leasingu leasingobiorca ma jedynie możliwość, a nie obowiązek nabycia przedmiotu umowy leasingu. W konsekwencji należy uznać, iż - w sytuacji opisanej wyżej, wykup przedmiotu leasingu jest odrębną, autonomiczną czynnością prawną niewywodzącą się w sposób bezpośredni z umowy leasingu - jako jej kontynuacja.

Jak wynika z wniosku, samochód został wykupiony w dniu 25 sierpnia 2006r., a więc w niniejszej sprawie znajdą zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 cyt. Ustawy, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3, 5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł. W myśl ust. 4 w/w artykułu przepis ust. 3 nie dotyczy:

1)pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest odczęści przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych napodstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;2)pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielonesą od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długośćczęści przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętegopunktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą asufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, októrej mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędziąprzedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozuładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szybypojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazduprzeznaczonej do przewozu ładunków;

a)pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozuładunków;b)pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozieprzeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;c)pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniuprzepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 doustawy;d)pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa oruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;e)przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:f)odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lubg)oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przezpodatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześćmiesięcy.Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 4 pkt 1-4 stwierdza się napodstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontrolipojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnegopojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań (art. 86 ust. 5 ustawy opodatku od towarów i usług).Kopię zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany dostarczyć, w terminie 14dni od dnia jego otrzymania, do naczelnika urzędu skarbowego.Reasumując, jeżeli masa całkowita przedmiotowego pojazdu nie przekracza 3, 5 tony, a Podatnik niebędzie posiadać w/w zaświadczenia, przysługiwać mu będzie prawo do odliczenia podatkunaliczonego przy zakupie przedmiotowego pojazdu w wysokości 60% kwoty podatku wynikającej zfaktury, nie więcej jednak niż 6000 zł.

Pouczenie. Udzielana interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę istanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. 2. Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowei organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: leasing, leasing operacyjny, odliczenie podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia, samochód
Data aktualizacji: 29/01/2013 00:00:01

Odliczenie w zeznaniu rocznym kwoty z tytułu zwrotu jednorazowej odprawy pieniężnej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Przechowywanie faktur sprzedażowych w formie skanu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pytanie dotyczy sposobu dokumentowania i opodatkowania podatkiem od towarów i usług w sytu...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko Spółki X - przedstawione we wnioskach złożonych przez...

Przechowywanie faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy należy odprowadzić od faktury za wynajem konteneru od kontrahenta zagranicznego podate...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W jaki sposób Generalny Wykonawca powinien obciążyć podwykonawcę kosztami z tytułu zajęcia pasa drogowego?Czy podatek VAT na fakturach dotyczących zakupu lawet można odliczyć od podatku należnego?Czy księgowa Kalisz to nadal zawód prestiżowy?Zasadność wystawiania fakturyEwidencjonowanie przy pomocy kasy rejestrującej usług świadczonych na rzecz pracowników oraz wystawianie faktur do każdej transakcji
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.