Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Czy Spółka ma prawo do odliczania podatku wynikającego z faktur dokumentujących otrzymane przez dystrybutorów premie pieniężne?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej. W celu zintensyfikowania sprzedaży swoich towarów, Spółka prowadzi różnego rodzaju działania o charakterze marketingowym, służące motywowaniu podmiotów dokonujących sprzedaży, do podjęcia akcji skutkujących osiągnięciem wyżej opisanego celu, tj. zwiększeniem wolumenu sprzedaży oferowanych przez Spółkę i usług dla marki S. Obecnie Spółka prowadzi akcję dla Dystrybutorów towarów oferowanych w systemie przedpłat, której przedmiotem jest pozyskanie przez Dystrybutora klienta poprzez sprzedaż i aktywację w systemie Zestawów MS. Spółka ustala dla każdego Dystrybutora w okresie trwania akcji, miesięczny plan aktywacji ww. towarów, za realizację których wypłaca miesięczną premię pienieżną. Premia została ustalona jako wielkość stanowiąca iloczyn aktywacji zestawów MS. w danym miesiącu i określonej kwoty netto. Podstawą do określenia premii jest raport, w którym Spółka przedstawia dane aktywacyjne z systemu monitorowania sprzedaży Zestawów MS., pozwalające naliczyć premię w należytej wysokości. Premia, rozliczana na podstawie wcześniej otrzymanego raportu. Opis na wystawianych fakturach jest następujący: premia pieniężna za miesiąc np. styczeń. Spółka dokonuje odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez Dystrybutorów.

Według Strony w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie ma art. 8 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 53, poz. 535) oraz wyjaśnienie Podsekretarza Stanu z dnia 30 grudnia 2004r. Nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 w sprawie premii pieniężnych wypłacanych nabywcom. Zdaniem Strony wypłacona premia pieniężna za działania dystrybutora mające na celu realizację planów aktywacyjnych, nie jest związana z konkretną dostawą. Związana jest natomiast z określonymi zachowaniami Dystrybutora polegającymi na podejmowaniu różnych działań promocyjno - handlowych, które doprowadzą do realizacji miesięcznego planu aktywacji Realizacja miesięcznego planu aktywacji jest usługą w rozumieniu art. 8 w/w ustawy o VAT. Zdaniem Spółki wypłacona premia jest wynagrodzeniem za świadczenie usług i tym samym Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez Dystrybutorów dokumentujących usługi realizacji planu aktywacyjnego.

Na podstawie art. 8 ust. 1 w/w ustawy w myśl którego przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów 7 w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w przedstawionym stanie faktycznym w sytuacji gdy premia przyznawana jest za określone działania podejmowane przez nabywcę w związku z zawartą umową, mające na celu utrzymanie sprzedaży na dotychczasowym poziomie, jej zintensyfikowanie lub rozszerzenie rynku zbytu towarów oferowanych przez dostawcę, jej związek z dokonaną wcześniej sprzedażą towarów przez dostawcę jest co najwyżej pośredni. Premia stanowi w takim przypadku rodzaj wynagrodzenia nabywcy za świadczone na rzecz dostawcy usługi. Przemawia za tym szeroka definicja świadczenia usług zawarta w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W rezultacie każde niebędące dostawą towarów odpłatne zbowiązanie się podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności, zaniechania lub tolerowania czyjegoś zachowania stanowi świadczenie usług w rozumieniu ustawy. Jako kwota należna z tytułu sprzedaży (świadczenia usług) kwota tak rozumianej premii stanowi u nabywcy obrót opodatkowany, natomiast u dostawcy towarów wystąpi w związku z tym podatek naliczony podlegający - przy zachowaniu przewidzianych w przepisach o podatku od towarów i usług warunków - odliczeniu. W takiej sytuacji premia pieniężna podlega dokumentowaniu na zasadach ogólnych.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
Słowa kluczowe: dokumentacja, dokumentowanie, prawo do odliczenia, premia pieniężna, przedmiot opodatkowania
Data aktualizacji: 24/11/2013 16:59:16

Biuro rachunkowe Gliwice

Odzwierciedleniem zdarzeń gospodarczych w firmie są dowody księgowe (dowody transakcji finansowych, np. faktury kupna towarów i sprzedaży wyrobów, przelewy bankowe). Są one podstawą ewidencji należy nimi udokumentować każde zdarzenie gospodarcze...

Czy otrzymanie faktur od kontrahentów w związku z wypłaconą premią pieniężną uprawnia do o...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Korekta sprzedaży i podatku należnego w przypadku podwyższenia ceny po wystawieniu faktury

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Uznanie za usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, czynności mających charakter opłat za...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Uprawnienie spółki przejmującej całość jednoosobowego przedsiębiorstwa do odliczenia podat...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jak należy udokumentować sprzedaż usług finansowanych z ZFŚS, w części pokrywanej przez pracownika?Wypłata premii pieniężnej nie jest usługą, lecz stanowi rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych fakturami VATCzy możliwe jest wprowadzenie do obrotu na podstawie wystawionych dowodów wewnętrznych płodów rolnych zakupionych na bazarach i targowiskachDwuetapowe rozliczenie podatku naliczonego związanego z czynnościami podlegającymi VAT jak i czynnościami niepodlegającymi VATCzy można odliczyć podatek naliczony z faktur dokumentujacych wpłatę zaliczki za usługę?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.