Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Spółka ma prawo do odliczania podatku wynikającego z faktur dokumentujących otrzymane przez dystrybutorów premie pieniężne?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej. W celu zintensyfikowania sprzedaży swoich towarów, Spółka prowadzi różnego rodzaju działania o charakterze marketingowym, służące motywowaniu podmiotów dokonujących sprzedaży, do podjęcia akcji skutkujących osiągnięciem wyżej opisanego celu, tj. zwiększeniem wolumenu sprzedaży oferowanych przez Spółkę i usług dla marki S. Obecnie Spółka prowadzi akcję dla Dystrybutorów towarów oferowanych w systemie przedpłat, której przedmiotem jest pozyskanie przez Dystrybutora klienta poprzez sprzedaż i aktywację w systemie Zestawów MS. Spółka ustala dla każdego Dystrybutora w okresie trwania akcji, miesięczny plan aktywacji ww. towarów, za realizację których wypłaca miesięczną premię pienieżną. Premia została ustalona jako wielkość stanowiąca iloczyn aktywacji zestawów MS. w danym miesiącu i określonej kwoty netto. Podstawą do określenia premii jest raport, w którym Spółka przedstawia dane aktywacyjne z systemu monitorowania sprzedaży Zestawów MS., pozwalające naliczyć premię w należytej wysokości. Premia, rozliczana na podstawie wcześniej otrzymanego raportu. Opis na wystawianych fakturach jest następujący: premia pieniężna za miesiąc np. styczeń. Spółka dokonuje odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez Dystrybutorów.

Według Strony w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie ma art. 8 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 53, poz. 535) oraz wyjaśnienie Podsekretarza Stanu z dnia 30 grudnia 2004r. Nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 w sprawie premii pieniężnych wypłacanych nabywcom. Zdaniem Strony wypłacona premia pieniężna za działania dystrybutora mające na celu realizację planów aktywacyjnych, nie jest związana z konkretną dostawą. Związana jest natomiast z określonymi zachowaniami Dystrybutora polegającymi na podejmowaniu różnych działań promocyjno - handlowych, które doprowadzą do realizacji miesięcznego planu aktywacji Realizacja miesięcznego planu aktywacji jest usługą w rozumieniu art. 8 w/w ustawy o VAT. Zdaniem Spółki wypłacona premia jest wynagrodzeniem za świadczenie usług i tym samym Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez Dystrybutorów dokumentujących usługi realizacji planu aktywacyjnego.

Na podstawie art. 8 ust. 1 w/w ustawy w myśl którego przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów 7 w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w przedstawionym stanie faktycznym w sytuacji gdy premia przyznawana jest za określone działania podejmowane przez nabywcę w związku z zawartą umową, mające na celu utrzymanie sprzedaży na dotychczasowym poziomie, jej zintensyfikowanie lub rozszerzenie rynku zbytu towarów oferowanych przez dostawcę, jej związek z dokonaną wcześniej sprzedażą towarów przez dostawcę jest co najwyżej pośredni. Premia stanowi w takim przypadku rodzaj wynagrodzenia nabywcy za świadczone na rzecz dostawcy usługi. Przemawia za tym szeroka definicja świadczenia usług zawarta w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W rezultacie każde niebędące dostawą towarów odpłatne zbowiązanie się podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności, zaniechania lub tolerowania czyjegoś zachowania stanowi świadczenie usług w rozumieniu ustawy. Jako kwota należna z tytułu sprzedaży (świadczenia usług) kwota tak rozumianej premii stanowi u nabywcy obrót opodatkowany, natomiast u dostawcy towarów wystąpi w związku z tym podatek naliczony podlegający - przy zachowaniu przewidzianych w przepisach o podatku od towarów i usług warunków - odliczeniu. W takiej sytuacji premia pieniężna podlega dokumentowaniu na zasadach ogólnych.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
Słowa kluczowe: dokumentacja, dokumentowanie, prawo do odliczenia, premia pieniężna, przedmiot opodatkowania
Data aktualizacji: 24/11/2013 16:59:16

Czy faktury VAT dla osób zagranicznych należy wystawiać w języku angielskim?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 tekst jednolity), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.01.2005 r. w...

Czy istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego z wystawionych przez kontrahenta - do...

Z ww. wniosku wynika, że Spółka otrzymała faktury korygujące do uprzednio wystawionych rachunków. W momencie wystawiania faktur korygujących kontrahent był zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, natomiast w momencie wystawiania rachunków...

Uznania czy premia za uzyskanie odpowiedniego poziomu obrotów podlega opodatkowaniu podatk...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wniosek dotyczy zastosowania odpowiedniej stawki podatku VAT przy refakturowaniu kosztów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie czynności wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki komandytowej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy ‶faktycznie zastosowany kurs waluty z dnia jest to kurs waluty obowiązujący w banku, w którym podatnik posiada rachunek bankowy?Prawidłowe ujmowanie faktur korygujących w odpowiednich deklaracjachDokumentowanie opłat za czynności urzędowe związane z opłatami komunikacyjnymiCzy podatnik nie opłacając w całości faktury VAT z tyt. nabycia usług budowlanych ma prawo do odliczenia VAT?W jaki sposób należy ewidencjonować w kasie fiskalnej sprzedaż komisową towaru przyjętego od komitenta ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.