Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Spółka ma prawo do odliczania podatku wynikającego z faktur dokumentujących otrzymane przez dystrybutorów premie pieniężne?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej. W celu zintensyfikowania sprzedaży swoich towarów, Spółka prowadzi różnego rodzaju działania o charakterze marketingowym, służące motywowaniu podmiotów dokonujących sprzedaży, do podjęcia akcji skutkujących osiągnięciem wyżej opisanego celu, tj. zwiększeniem wolumenu sprzedaży oferowanych przez Spółkę i usług dla marki S. Obecnie Spółka prowadzi akcję dla Dystrybutorów towarów oferowanych w systemie przedpłat, której przedmiotem jest pozyskanie przez Dystrybutora klienta poprzez sprzedaż i aktywację w systemie Zestawów MS. Spółka ustala dla każdego Dystrybutora w okresie trwania akcji, miesięczny plan aktywacji ww. towarów, za realizację których wypłaca miesięczną premię pienieżną. Premia została ustalona jako wielkość stanowiąca iloczyn aktywacji zestawów MS. w danym miesiącu i określonej kwoty netto. Podstawą do określenia premii jest raport, w którym Spółka przedstawia dane aktywacyjne z systemu monitorowania sprzedaży Zestawów MS., pozwalające naliczyć premię w należytej wysokości. Premia, rozliczana na podstawie wcześniej otrzymanego raportu. Opis na wystawianych fakturach jest następujący: premia pieniężna za miesiąc np. styczeń. Spółka dokonuje odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez Dystrybutorów.

Według Strony w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie ma art. 8 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 53, poz. 535) oraz wyjaśnienie Podsekretarza Stanu z dnia 30 grudnia 2004r. Nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 w sprawie premii pieniężnych wypłacanych nabywcom. Zdaniem Strony wypłacona premia pieniężna za działania dystrybutora mające na celu realizację planów aktywacyjnych, nie jest związana z konkretną dostawą. Związana jest natomiast z określonymi zachowaniami Dystrybutora polegającymi na podejmowaniu różnych działań promocyjno - handlowych, które doprowadzą do realizacji miesięcznego planu aktywacji Realizacja miesięcznego planu aktywacji jest usługą w rozumieniu art. 8 w/w ustawy o VAT. Zdaniem Spółki wypłacona premia jest wynagrodzeniem za świadczenie usług i tym samym Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez Dystrybutorów dokumentujących usługi realizacji planu aktywacyjnego.

Na podstawie art. 8 ust. 1 w/w ustawy w myśl którego przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów 7 w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w przedstawionym stanie faktycznym w sytuacji gdy premia przyznawana jest za określone działania podejmowane przez nabywcę w związku z zawartą umową, mające na celu utrzymanie sprzedaży na dotychczasowym poziomie, jej zintensyfikowanie lub rozszerzenie rynku zbytu towarów oferowanych przez dostawcę, jej związek z dokonaną wcześniej sprzedażą towarów przez dostawcę jest co najwyżej pośredni. Premia stanowi w takim przypadku rodzaj wynagrodzenia nabywcy za świadczone na rzecz dostawcy usługi. Przemawia za tym szeroka definicja świadczenia usług zawarta w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W rezultacie każde niebędące dostawą towarów odpłatne zbowiązanie się podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności, zaniechania lub tolerowania czyjegoś zachowania stanowi świadczenie usług w rozumieniu ustawy. Jako kwota należna z tytułu sprzedaży (świadczenia usług) kwota tak rozumianej premii stanowi u nabywcy obrót opodatkowany, natomiast u dostawcy towarów wystąpi w związku z tym podatek naliczony podlegający - przy zachowaniu przewidzianych w przepisach o podatku od towarów i usług warunków - odliczeniu. W takiej sytuacji premia pieniężna podlega dokumentowaniu na zasadach ogólnych.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
Słowa kluczowe: dokumentacja, dokumentowanie, prawo do odliczenia, premia pieniężna, przedmiot opodatkowania
Data aktualizacji: 24/11/2013 16:59:16

Podatnik zapytuje o zasady opodatkowania VAT usług świadczonych przez biegłych na zlecenie...

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie:art. 14 b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U nr 8, poz. 60 z 2005r.),po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 28 lipca 2005r. przez...

Odsprzedaż usług przez Lidera projektu na rzecz współpartnera projektu w zakresie budowy k...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć od dochodu w zeznaniu za 2005 r. wydatki na internet, jeśli w 2005 r. p...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.01.2006 r. (data wpływu do tut...

Rozliczanie usługi wydzierżawiania przez Wnioskodawcę kontrahentowi niemieckiemu szalunków

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka może udokumentować premie pieniężne notą księgową, czy winna odprowadzić podate...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy refakturowanie powinno być opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 3-4 ustawy o VAT?Moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług pośrednictwaCzy za otrzymane premie pieniężne Wnioskodawca powinien wystawić fakturę VAT czy notę księgową?Czy sprzedaż akcji i udziałów posiadanych przez Spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i udokumentowaniu za pomocą faktury VAT?Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur potwierdzających zakup paliwa do koparko - ładowarki
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.