Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków na usługi wewnętrzne niezbędne do realizacji usług przewozowych ?

W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 02 października 2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 04.10.2006r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe

UZASADNIENIE

Z opisanego we wniosku stanu fatycznego wynika, iż Spółka w Akcie Założycielskim jako przedmiot działalności umieściła obok usług transportu pasażerskiego miejskiego, usługi drugorzędne, które wykonywane są (i fakturowane) na zewnątrz, a także usługi pomocnicze wykonywane wyłącznie na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, takie jak remont tras tramwajowych, produkcja części do starszych typów tramwajów. Spółka zamierza dokonać zmiany w Akcie Założycielskim i ograniczyć listę usług stanowiących przedmiot działalności Spółki jedynie do usług świadczonych dla obiorców zewnętrznych. Spółka uznaje, iż mimo braku wskazania w Akcie Założycielskim jako przedmiotu działalności usług wykonywanych wewnątrz przedsiębiorstwa służących realizacji usług świadczonych na zewnątrz, to wydatki zwiazane z tą działalnością należy traktować jako koszt uzyskania przychodów. Konsekwencją tego jest możliwość odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością.

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy ustalenia czy ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków na usługi wewnętrzne niezbędne do realizacji usług przewozowych.

Odnosząc sie do opisanego stanu faktycznego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uzasadnia swoje stanowisko jak niżej.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 86 ust.2 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi:1) suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:a) z tytułu nabycia towarów i usług, b) potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, c) od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ww. ustawy, 2) w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego;3) zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, 4) kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Przepisy przewidują sytuacje, w których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, pomimo tego, że spełnia on generalne przesłanki upoważniające go do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Zważywszy na fakt, iż postanowieniem nr 1472/ROP1/423-311/06/RM z dnia 19.12.2006 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał wydatki na przedmiotową działalność za koszty uzyskania przychodów, Spółka jest uprawniona do odliczania podatku naliczonego z tytułu nabyć towarów i usług związanych z tą działalnością. Tak więc nie mają tutaj zastosowania ograniczenia określone w cytowanym przepisie.

Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie orzekł jak powyżej.

Niniejsza interpretacja dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego zawartego we wniosku z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 14a, 14b oraz 14c ustawy Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: fakturowanie, koszty uzyskania przychodów, odliczenie podatku od towarów i usług, spółki, usługi pomocnicze, usługi transportowe
Data aktualizacji: 27/01/2013 03:00:01

Czy w przypadku otrzymania zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów istniej...

Na podstawie art. 14a 1, 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 20 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) Naczelnik...

Czy miejscem świadczenia usług wykonywanych na rzecz podatnika z Wielkiej Brytanii wraz z...

Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.04.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.04.2007 r.) w sprawie...

Czy Wnioskodawca powinien domagać się od Starostwa faktury VAT? 2. Czy Starostwo może odmó...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podstawa opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej (grunt + budynki). Możliwość za...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy otrzymywane rachunki i koszty umów cywilno-prawnych zawarte z roznosicielami ulotek, W...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Miejsce świadczenia i prawo do odliczenia podatku naliczonego od świadczonych usług w zakresie rachunkowościPrawo do odliczenia VAT-u zawartego na fakturze zakupu aparatu RTGCzy należy naliczać podatek VAT za opłaty pocztowe w wystawianych przez Urząd Statystyczny fakturach za sprzedaż publikacji statystycznych ?Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zastępstwo procesowe. Usługi te służą czynnościom opodatkowanym WnioskodawcyPrawo do odliczenia podatku VAT zwartego w fakturach dotyczących zakupu towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa drogi gminnej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.