Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy spółka może odliczyć w całości lub w części podatek VAT naliczony, wynikający z faktur zakupowych i kosztowych za okres od 01.01 - 10.02.2006 ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie:art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 i art. 93a § 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 oraz art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.),uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 07 marca 2006r., złożonym w dniu 28 marca 2006r. dotyczące podatku od towarów i usług, w szczególności prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonane przez spółkę cywilną w okresie od 01 stycznia 2006r. do 10 lutego 2006r.

W dniu 28 marca 2006r. został złożony wniosek z dnia 07 marca 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

Ze złożonego wniosku wynika, że małżonkowie X prowadzili działalność gospodarczą w formie spółki małżeńskiej zarejestrowanej dla rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług na nazwisko i NIP męża. Rozdzielenia wpisów w ewidencji działalności gospodarczej na nazwisko każdego z małżonków dokonano w terminie przewidzianym w ustawie. Działalność prowadzona na nazwisko i NIP męża została zakończona z dniem 31 grudnia 2005r. W celu dalszego prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej małżonkowie w dniu 01 stycznia 2006r. zawarli umowę spółki cywilnej, do której aportem wnieśli towary i środki trwałe ujęte w remanencie likwidacyjnym, w związku z zaprzestaniem przez podatnika będącego osobą fizyczną, wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

W okresie od 01 stycznia 2006r. do 10 lutego 2006r. spółka cywilna osiągane obroty z tytułu sprzedaży towarów ewidencjonowała przy zastosowaniu kas rejestrujących, zarejestrowanych na firmę małżeńską prowadzoną na nazwisko i NIP męża. Faktury zakupu towarów i usług w tym okresie również były wystawiane na nazwisko i NIP męża, ale do wszystkich faktur - jak stwierdzono we wniosku - wystawione zostały po otrzymaniu numeru NIP przez spółkę cywilną, noty korygujące dotyczące skorygowania numeru NIP. W okresie od 11 lutego do 22 lutego 2006r. nie prowadzono sprzedaży towarów (sklep był zamknięty), gdyż w tym czasie dokonano odczytu zawartości pamięci fiskalnej kas rejestrujących oraz wymiany modułów.

Na dzień 31 grudnia 2005r. firma prowadzona przez małżonków na nazwisko i NIP męża sporządziła remanent likwidacyjny towarów i środków trwałych i uiściła z tego tytułu należny podatek od towarów i usług.

Złożenie w tutejszym Urzędzie Skarbowym dokumentów związanych z wyrejestrowaniem działalności prowadzonej na nazwisko i NIP męża (NIP-3 i VAT-Z) oraz zarejestrowaniem działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej (NIP-2, NIP-D, VAT-R) nastąpiło w dniu 01 lutego 2006r. (numer NIP spółka cywilna otrzymała na podstawie decyzji z dnia 09.02.2006r.).

W związku z powyższym Spółka wystąpiła z zapytaniem:- czy może odliczyć w całości lub w części podatek VAT naliczony wynikający z faktur zakupowych oraz kosztowych za okres od 01 stycznia 2006r. do 10 lutego 2006r.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Spółka stwierdza, że zgodnie z art. 88 ust. 4 ww. ustawy o podatku od towarów i usług miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, bowiem w dniu składania deklaracji podatkowej VAT-7 za styczeń 2006r. posiadała już status zarejestrowanego podatnika podatku VAT, a prawo do odliczenia - zdaniem Spółki - podatnik "realizuje" przez złożenie deklaracji.Celem poparcia powyższej tezy Strona powołuje wyrok z dnia 5 stycznia 2006r. WSA w Olsztynie, sygn. akt I SA/01 445/05 uznając, że "podatnik nabywa prawo do odliczenia VAT naliczonego również wtedy, gdy dokonał zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku od towarów i usług dopiero w momencie wykazania podatku do zwrotu".

Jednocześnie Podatnik informuje, że interpretacje dotyczące przedstawionego problemu są niejednoznaczne dlatego też, w deklaracji VAT-7 za styczeń 2006r. złożonej w dniu 25 lutego 2006r. wykazano tylko kwotę podatku należnego nie odliczając podatku z faktur dotyczących dokonanych zakupów, przy czym stwierdza, że po otrzymaniu pisemnej interpretacji będzie mógł skorygować deklaracje.

Stanowisko tutejszego Organu:

Kwestia sukcesji podatkowej dla podatników podatku od towarów i usług została uregulowana w ustawie Ordynacja podatkowa. W stanie faktycznym przedstawionym w rozpatrywanym wniosku zasady związane z nabywaniem praw i obowiązków przez następców prawnych wynikają z art. 93a § 2 pkt 2 ww. ustawy - przy przyjęciu założenia, iż wkłady wniesione przez wspólników na podstawie umowy spółki cywilnej z dnia 01 stycznia 2006r. (§ 6 umowy) obejmowały przedsiębiorstwo, tj. zespół składników służących przed dniem 01 stycznia 2006r. do prowadzenia działalności gospodarczej pod firmą spółki małżeńskiej na NIP męża.

Zgodnie z art. 93a § 2 pkt 2 ww. ustawy spółka niemająca osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci przedsiębiorstwa wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby.

W związku z powyższym, wszystkie prawa i obowiązki, jakie na gruncie przepisów ww. ustawy o podatku od towarów i usług przysługują podatnikowi, który wnosi swoje przedsiębiorstwo jako udział do spółki osobowej, w tym przypadku spółki cywilnej "przechodzą" na tę spółką. Ponieważ w art. 93a § 2 pkt 2 ww. ustawy nie zostały zawarte żadne dodatkowe zastrzeżenia dotyczące sukcesji podatkowej, dlatego przedmiotem sukcesji są prawa i obowiązki jakie przysługiwały osobie fizycznej, przed przekształceniem.

Wobec czego na powstałej z dniem 01 stycznia 2006r. spółce cywilnej będącej następcą prawnym firmy prowadzonej przez małżonków na NIP męża ciąży obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług oraz obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Sukcesja ta dotyczy także m.in. prawa do odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług wynikającego z faktur zakupu wystawionych dla podmiotu jeszcze przed jego przekształceniem, jeżeli podatek naliczony wynikający z tych faktur nie został przed przekształceniem przez podatnika odliczony. Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika aby takie okoliczności wystąpiły w niniejszej sprawie.

Generalnie kwestię odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług regulują przepisy art. 86 - art. 95 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto kwestię tę w przypadku naruszenia przez podatnika obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących reguluje art. 111 tej ustawy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powołanego powyżej art. 88 ust. 4 ustawy wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96 ustawy. Powołany przepis nie wskazuje wprost braku możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur, dotyczących zakupów, otrzymanych przed dniem rejestracji. Wobec tego należy stwierdzić, że wyłączenie, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ww. ustawy nie jest związane ze statusem podatnika zarejestrowanego w dniu wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Istotnym jest bowiem nie moment powstania prawa do obniżenia podatku należnego, lecz moment powstania możliwości realizacji tego prawa bądź prawa do zwrotu różnicy podatku. W związku z tym, chociaż realizacja ww. praw przez podatnika następuje w rozliczeniu dokonanym za dany okres poprzez złożenie deklaracji podatkowej, w której wykazywana jest kwota podatku naliczonego obniżająca kwotę podatku należnego oraz kwota zwrotu różnicy podatku, to istotne jest, czy zgłoszenie rejestracyjne zostało dokonane przed upływem terminu rozliczenia okresu, w którym wystąpiły czynności uprawniające podatnika do obniżenia podatku należnego.

Należy zatem przyjąć, że przewidziane w art. 88 ust.4 ww. ustawy wyłączenie ma zastosowanie w sytuacji, gdy zgłoszenie rejestracyjne nie zostanie dokonane przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że nabywane przez Spółkę cywilną, w okresie 01.01.2006r. - 10.02.2006r., towary i usługi związane były z czynnościami opodatkowanymi, tj. dostawą towarów (sklep), przy czym zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone 01.02.2006r., natomiast deklaracja VAT-7 za styczeń 2006r. w dniu 25.02. 2006r., a zatem na dzień, w którym przypadał termin złożenia rozliczenia (27.02.2006r.) Spółka była podatnikiem zarejestrowanym w podatku od towarów i usług.

W związku z tym - zdaniem tutejszego Organu - Spółce cywilnej przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług dokonane w okresie od 01 do 31 stycznia 2006r. i od 01 do 10 lutego 2006r. pod warunkiem, że prowadzona była ewidencja, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT i przy spełnieniu warunków wynikających z pozostałych przepisów obowiązujących w zakresie podatku od towarów i usług oraz z uwzględnieniem postanowienia tutejszego Organu z dnia 27 czerwca 2006r. znak pisma: I USB III/436/34/1/2006/KK.

Ponadto tutejszy Organ informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa przedstawiona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jeżeli jednak podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej jego zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może być zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.
Słowa kluczowe: faktura VAT, odliczenia od podatku, prawo do odliczenia, rejestracja
Data aktualizacji: 28/01/2013 15:00:01

Możliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów na podstawie szwajcarskiego...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy fakturę VAT otrzymaną za zakup nagród można zaksięgować w kosztach w dacie zakupu nagród?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Nie ma obowiązku oznaczania faktur i faktur korygujących wystawianych w formie elektronicz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jakie są zasady zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów podatku od towarów i usług ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stwierdzono, że w przypadkach określonych w...

Fakturę VAT za świadczenie pomocy prawnej z urzędu powinien wystawić radca prawny a nie sp...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Obniżenie podatku należnego o kwotę korekty podatku wynikającą z wystawionych wewnętrznych faktur korygującychZakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wystawiania faktur za opakowania zwrotneKadry, płace i rachunkowość a biuro księgowe GrudziądzCzy nabywca od rolnika zmrożonych mysz, szczurów i świnek morskich wystawia fakturę VAT RR?Odliczenie podatku VAT naliczonego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione przed dniem zgłoszenia rejestracyjnego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.