Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy sprzedający zobowiązany jest bez wezwania do korekty określonego symbolu PKWiU i w jaki sposób powinien tego dokonać?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 28 listopada 2007 r.) uzupełnionego dnia 6 i 19 grudnia 2007 r. oraz 23 stycznia 2008 r. (daty wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty symbolu klasyfikacji wyrobów na otrzymanych fakturach - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 28 listopada 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty symbolu klasyfikacji wyrobów na otrzymanych fakturach.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Kontrahent Spółki filia niemieckiej firmy zajmująca się produkcją wyrobów medycznych i rehabilitacyjnych, dokonywała w okresie od stycznia do lipca 2007 r. sprzedaży importowanych produktów stosując prawidłową stawkę VAT 7% jednak podając błędną klasyfikację towarów wg PKWiU. Pomimo wielokrotnych wystąpień kontrahent Spółki nie skorygował dokumentów sprzedaży. Ponadto kontrahent kilkakrotnie zmieniał klasyfikacje tych samych wyrobów (z nieprawidłowych na inne nieprawidłowe) wystawiając noty korygujące. Spółka od kilkunastu lat zajmuje się importem podobnych pod względem ich zastosowania identycznych materiałów medycznych. Nie jest dla niej obojętne czy na podstawie dokumentów zakupu w magazynie znajduje się np. gaza muślinowa zamiast pończoch medycznych. Od lipca 2007 r. kontrahent Spółki stosuje w dokumentach sprzedaży prawidłową klasyfikację wyrobów zgodnie z zaleceniami Głównego Urzędu Statystycznego. Powyższe jest bardzo istotne z uwagi na stosowanie stawki 7% na fakturach od których urzędy kontrolne wymagają szczególnej staranności ich sporządzania.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy sprzedający zobowiązany jest bez wezwania do korekty określonego symbolu PKWiU i w jaki sposób powinien tego dokonać.Zdaniem Wnioskodawcy na importerze ciąży obowiązek dokonania prawidłowej klasyfikacji sprowadzanych przez niego towarów. W sytuacji wystąpienia błędów w klasyfikacji na wystawionych przez niego fakturach zobowiązany jest te błędy usunąć poprzez wystawienie faktury korygującej, gdyż brak jest podstaw prawnych do wystawienia przez sprzedającego noty korygującej.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Z treści § 9 ust. 7 powołanego wyżej rozporządzenia wynika, iż w przypadku dostawy towarów lub usług objętych stawką podatku niższą od określonej w art. 41 ust. 1 ustawy oraz dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy dane określone w ust. 1 pkt 4 (dot. nazwy towaru) obejmują również symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu.

Z powyższej regulacji wynika, że obowiązek wskazania prawidłowego symbolu PKWiU ciąży na sprzedawcy towaru w przypadku, kiedy dokonuje jego sprzedaży w stawce podatku niższej niż podstawowa. Zatem sprzedawca jest zobowiązany do prawidłowego sklasyfikowania towaru a więc i do wskazania poprawnego symbolu PKWiU. Na mocy § 17 ust. 1 sprzedawca zobowiązany jest do wystawia faktury korygującej nawet wtedy, kiedy dotyczy to danych nie mających wpływ na wskazane we fakturze wartości. W przeciwieństwie do noty korygującej, faktura korygująca nie ma ściśle zamkniętego katalogu pozycji których można objąć skorygowaniem. Użyte przez ustawodawcę sformułowanie stwierdzono pomyłki (.) w jakiejkolwiek innej pozycji faktury na tle treści zawartej w § 17 ust. 1 oznacza, że fakturę korygującą należy wystawić z uwagi na błędy także związane z oznaczeniem towaru a więc i symbolem PKWiU.

Ustawodawca w oparciu o § 18 ust. 1 powołanego rozporządzenia wprowadził możliwość dokonania korekty faktury za pomocą noty korygującej, ale wyłącznie przez nabywcę i na warunkach określonych w powyższym paragrafie. Nie ma więc podstaw prawnych do wystawienia noty korygującej przez sprzedawcę.

Reasumując w świetle przytoczonych regulacji sprzedawca zobowiązany jest z mocy prawa (bez żadnego wezwania) do dokonania korekty symbolu PKWiU poprzez wystawienie faktury korygującej w oparciu o dyspozycję zawartą w § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia i jednocześnie nie ma prawa do wystawienia noty korygującej.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, korekta, nota korygująca, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU, symbol
Data aktualizacji: 30/12/2012 21:00:01

Możliwość wystawiania faktur VAT w walucie obcej również na rzecz krajowego podatnika VAT...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczący określenia prawidłowego wystawiania faktur za comiesięczne opłaty za eksploatacj...

W w w piśmie podatnik zwraca się z prośbą o stanowisko Urzędu czy:1. użytkowanie miejsc postojowych usytuowanych w wielostanowiskowym garażu podlega zwolnieniu od podatku VAT? 2. opłaty za używanie przedmiotowych miejsc postojowych są objęte...

Strona zwróciła się w sprawie prawa do odliczenia VAT przy zakupie na dwa podmioty po 50...

Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, iż stanowisko Podatnika...

Księgowość Gdańsk

Nie wiesz jak obliczyć dochód i ustalić wysokośc straty w podatku CIT? Skozystaj z biur rachunkowych w Gdańsku. Księgowośc Gdański Cię nie zawiedzie. Pamietaj, że stratą jest ujemna różnica pomiędzy sumą przychodów a kosztami ich uzyskania...

VAT - w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podatnik postępuje prawidłowo wystawiając fakturę na nabywcę usługi nie obciążając go podatkiem VAT?Czy Wnioskodawcy należy się zwrot podatku VAT od tej faktury? Czy Urząd Skarbowy miał prawo odrzucić tą fakturę?Faktura korygująca, bez potwierdzenia jej odbioru nie stanowi wystarczającej podstawy do obniżenia podatku należnegoUstalenie momentu powstania obowiązku podatkowego przy WNTOpodatkowanie otrzymanych premii pieniężnych, niezwiązanych z żadną konkretną dostawą towarów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.