Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy stosowane przez Spółkę stawki VAT, przy opisanym sposobie fakturowania, są prawidłowe?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT kosztów wysyłki - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT kosztów wysyłki. .

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Firma K s.c. zajmuje się produkcją i sprzedażą stetoskopów lekarskich, a także handlem innymi urządzeniami medycznymi.

Oprócz sprzedaży bezpośredniej towary Spółki sprzedawane są drogą wysyłkową za pośrednictwem poczty i X. Niektórzy odbiorcy otrzymują towar za zaliczeniem pocztowym, inni maja ustaloną płatność przelewem. Koszty związane z wysyłką wykazywane są na fakturach w odrębnej pozycji - na życzenie klientów, którzy maja pewność, że wartości fakturowane zgodne są z cenami katalogowymi, które znają z wcześniejszych ofert. Dla kosztów wysyłki Spółka stosuje następujące stawki VAT:przy zaliczeniach pocztowych - 22%, przy płatnościach przelewowych dla wysyłek krajowych pocztą, tj. wg stawki właściwej dla towarów (przy koszcie wysyłki podawany jest symbol PKWiU 64.11.13.00.00) - 7%, przy płatnościach przelewowych dla wysyłek w ramach WDT, realizowanych przez X - 0%.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy stosowane przez Spółkę stawki VAT, przy opisanym sposobie fakturowania, są prawidłowe.

Zdaniem Wnioskodawcy, sposób fakturowania opisany przez Spółkę jest poprawny.

Aczkolwiek Wnioskodawca ma pewne obawy, że stawki 7% i 0% stosowane są nieprawidłowo.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 poz. 2 do ustawy. Zwolnienie to dotyczy "Usług świadczonych przez pocztę państwową" (PKWiU 64.11). Zwolnienie to ma więc charakter przedmiotowo - podmiotowy. Aby usługi pocztowe mogły korzystać ze zwolnienia muszą być świadczone przez pocztę państwową. Zatem brak jest podstaw do stosowania ww. zwolnienia w dalszych fazach obrotu usługami (na zasadzie refaktury). Podatnik dokonując sprzedaży wysyłkowej przenosi koszty usług pocztowych na kupujących jako bezpośrednio związane ze sprzedażą w tym przypadku urządzeń medycznych. Usługi pocztowe nie stanowią bowiem odrębnej sprzedaży, gdyż podatnik nie świadczy takich usług. W świetle powyższego Podatnik dokonując obciążenia swoich kontrahentów kosztami przesyłek pocztowych winien, opierać się na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o VAT i doliczać podatek od towarów i usług według właściwej stawki.

Rozliczenie opłat pocztowych może nastąpić w dwojaki sposób:opłaty pocztowe mogą stanowić składnik ceny za towar i w tym przypadku podlegają one opodatkowaniu według stawki właściwej dla danego towaru i dla danej dostawy; bądź poprzez odsprzedaż usług pocztowych i w tym przypadku podlegają one opodatkowaniu stawką 22%.Podatnik nie ma również podstaw do wykazywania na fakturze usługi pocztowej jako zwolnionej, gdyż to zwolnienie przysługuje tylko P w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Bez znaczenia jest przy tym fakt, że faktycznego przewozu towarów na rzecz klienta Podatnika dokonuje poczta.

Należy bowiem uznać, że to z Podatnikiem jest zawierana przez kupujących umowa na dostarczenia zakupionego towaru i to na rzecz Podatnika, a nie P, kupujący będą wnosili z tego tytułu zapłatę. Również Podatnik, a nie Poczta, będzie odpowiadał wobec nabywców za dostarczenie zakupionych towarów. Fakt posługiwania się przez Podatnika podwykonawcą usługi (w tym przypadku pocztą) nie jest równoznaczny z tym, że Podatnik świadczy na rzecz nabywców usługi polegające na wysyłce towarów. Z uwagi na powyższe, w sytuacji gdy na fakturze koszty przesyłki stanowią osobną od towaru pozycję, ich rozliczenie należy opodatkować według stawki podstawowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 ww ustawy, czyli według stawki 22 %.

Zgodnie jednak z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawa opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120. ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Z powyższego przepisu wynika, że skoro kwota należna, stanowiąca całość świadczenia należnego od nabywcy, obejmuje wszelkie elementy kosztów związanych ze świadczoną przez podatnika sprzedażą oraz inne elementy kształtujące w efekcie kwotę żądaną od nabywcy, to koszty wyłożone przez sprzedającego w imieniu nabywcy winny wchodzić w podstawę opodatkowania i nie powinny być refakturowane z odrębną stawką podatku od towarów i usług. Sprzedawca towarów, dostarczając je nabywcy dokonuje wyłącznie sprzedaży towarów, natomiast koszty dodatkowe, które ponosi, wchodzą - stosownie do art. 29 ust. 1 ww. ustawy - w skład jego podstawowej czynności jaką jest sprzedaż towarów, a skoro tak to nie tylko winny wchodzić w ramy tego samego rodzaju czynności jaką jest sprzedaż towarów, ale i winny być opodatkowane według stawki właściwej dla realizacji tegoż świadczenia czyli sprzedaży towaru.

Określenie kwoty będącej podstawą opodatkowania za usługi związane z wysyłką towarów świadczone przez Wnioskodawcę należy do stron transakcji, w związku z czym to od umowy między stronami zależy, czy stawka podatku VAT będzie doliczana do sumy wynikającej z faktury wystawionej przez Podatnika, czy też będzie zawarta w tej kwocie.

W braku odmiennych zastrzeżeń, stosownie do treści powołanego wyżej art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, należy uznać, że wskazana na fakturze należność z tytułu usługi polegającej na wysyłce towarów do nabywcy zawiera w sobie podatek VAT.

A zatem opodatkowując przesyłki towarów różnymi stawkami podatku VAT opłatę można wykazać jako odrębną pozycję na fakturze i opodatkować stawką 22 % lub doliczyć do ceny towarów proporcjonalnie do ich wartości, w zależności od umowy pomiędzy stronami.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: sprzęt medyczny, stawka, świadczenie usług, towar, usługi pocztowe
Data aktualizacji: 28/01/2013 00:00:01

Urząd Skarbowy Łódź-Widzew Łódź 92-312

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Łódź część miasta pod nazwą Widzew gminy Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn powiaty łódzki województwo łódzkie Konta bankowe CIT 06101013710000972221000000 VAT...

Czy Wnioskodawca powinien skorygować błędnie wystawioną fakturę VAT z dnia 31.07.2007 r. z...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka nie popełniła błędu wystawiając odbiorcy krajowemu faktury w walucie EUR ?

Na podstawie art.!4a l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 Nr 8 póz. 60) po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 07.03.2005r (data wpływu do Urzędu), zwracającej się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji art...

Sposób rozliczenia faktur korygujących zwiększających podatek należny od dokonanej sprzedaży

We wniosku podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pełni funkcję nadzoru budowlanego na kontrakcie (...) W trakcie realizacji kontraktu, nastąpiła zmiana warunków realizacji tego kontraktu -...

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z wystawionych przez kontrahe...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia przez syndyka podatku naliczonego na fakturze wystawionej z tytułu usługi gwarancyjnejZainteresowany powinien dokonać korekty deklaracji VAT-7 za m-c luty 2010 r. i zwrotu podatku niesłusznie odliczonegoUstalenie terminu do zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodówCzy Wnioskodawca miał możliwość odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach wystawionych przez wykonawców tej inwestycji?Obowiązek wystawiania faktur VAT na członków wspólnoty użytkowej z tytułu kosztów zarządu i kosztów remontowych oraz refakturowania mediów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.