Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy stosując zasadę pełnomocnictwa udzielonego przez kupującego Spółka może nie dokonywać refaktury opłat pocztowych ze stawką podatku 22%?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2009 r. (data wpływu 8 lipca 2009 r.) uzupełnionym pismami z dnia 17 i 28 września 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przy dostawie towaru, w przypadku gdy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zostanie zawarta, w imieniu i na rachunek kupującego, umowa o świadczenie usług pocztowych z Pocztą Polską w celu dostarczenia towaru - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 8 lipca 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przy dostawie towaru, w przypadku gdy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zostanie zawarta, w imieniu i na rachunek kupującego, umowa o świadczenie usług pocztowych z Pocztą Polską w celu dostarczenia towaru.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.Spółka jako zarejestrowany podatnik VAT czynny prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wysyłkowej, hurtowej i detalicznej artykułów AGD. Spółka nie zawiera pisemnych umów z kontrahentami. Klienci zamawiają towar telefonicznie, internetowo lub osobiście, a towar jest wysyłany do danego odbiorcy. Umowy zawierane są z Pocztą Polską oraz z innymi firmami kurierskimi. Do ceny wysyłanego towaru Spółka wlicza koszt wysyłki, jaki pobiera Poczta Polska. Spółka zawiera umowę z Pocztą Polską w imieniu własnym, ale w przyszłości klient będzie upoważniał Spółkę do działania i występowania na jego rzecz jako jego pełnomocnik, bądź umowa zawarta między Spółką, a Pocztą Polską zostanie tak zmieniona, aby Spółka nie działała w swoim imieniu, ale jako pełnomocnik klienta. Rozliczenie z Pocztą Polską następuje na podstawie wystawionej faktury na koniec każdego miesiąca. Odbiorca przekazuje należność za sprzedany towar jako przedpłatę na konto Spółki lub za pośrednictwem Poczty Polskiej po dostarczeniu przez nią zamówionego towaru. Jak wynika z uzupełnienia do wniosku pytanie zawarte we wniosku zadano tylko w zakresie podatku od towarów i usług i dotyczy usług związanych wyłącznie z Pocztą Polską.Czy stosując zasadę pełnomocnictwa udzielonego przez kupującego Spółka może nie dokonywać refaktury opłat pocztowych ze stawką podatku 22%.Zdaniem Spółki, kwoty uzyskane przez pełnomocnika na potrzeby wykonania czynności prawnej objętej pełnomocnictwem nie stanowią podstawy opodatkowania podatkiem VAT. W konsekwencji tego nie stanowią również podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).

Natomiast, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.).

W art. 43 ustawy zawarto katalog czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym, w poz. 2 wymienione zostały usługi świadczone przez pocztę państwową, o symbolu PKWiU 64.11. Zwolnienie to ma charakter przedmiotowo-podmiotowy co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie do usług pocztowych świadczonych przez powołaną do tego instytucję, jaką jest poczta państwowa.

Natomiast brak jest w przepisach podatkowych podstawy do stosowania wymienionego zwolnienia w dalszych fazach obrotu usługami (dokonywanego na zasadzie refaktury). Zgodnie z podstawową zasadą, podatnik występujący w charakterze sprzedawcy, który wysyła zamówiony przez nabywcę towar i korzysta przy tym z usług poczty państwowej, świadczy usługę pocztową na rzecz nabywcy towaru. Usługa ta nie jest jednak ze względu na świadczący ją podmiot usługą, wymienioną w poz. 2 załącznika, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, co oznacza, iż nie jest objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Kwestia pełnomocnictwa została uregulowana w przepisach art. 98 - art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), a kwestia przedstawicielstwa w art. 95 § 1 i § 2 ww. ustawy. Zgodnie z art. 95 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Zatem przedstawicielstwo polega na dokonywaniu czynności prawnej przez osobę fizyczną lub prawną (przedstawiciela) w imieniu innej osoby fizycznej lub prawnej (reprezentowanego) ze skutkiem prawnym dla tej innej osoby, o ile przedstawiciel działa w granicach umocowania, rozumianego jako uprawnienie do dokonania czynności prawnych, z bezpośrednim skutkiem dla reprezentowanego.

Natomiast art. 96 ustawy Kodeks cywilny stanowi, iż umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo udzielone do określonego rodzaju czynności będzie pełnomocnictwem rodzajowym, charakteryzującym się tym, iż w jego treści określony jest rodzaj i przedmiot czynności, do których umocowany został pełnomocnik. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, forma pełnomocnictwa może być dowolna.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka obecnie zajmuje się sprzedażą wysyłkową artykułów AGD za pośrednictwem Poczty Polskiej, działając w imieniu własnym. Spółka planuje wysyłkę towarów na podstawie udzielonego Jej pełnomocnictwa w imieniu i na rachunek kupującego i zawarcie w tym zakresie stosownej umowy o świadczenie usług pocztowych z Pocztą Polską.

Z okoliczności sprawy wynika, iż dokonanie zakupu oferowanego przez Spółkę towaru jest niejako uwarunkowane udzieleniem jednorazowego pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz kupującego na nadanie przesyłki w jego imieniu. W świetle przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny powyższy sposób udzielenia pełnomocnictwa uznać należy za dopuszczalny, jednakże pełnomocnictwo to nie może być domniemane. Winno z niego jednoznacznie wynikać oświadczenie nabywcy o udzieleniu sprzedającemu upoważnienia do zlecenia w jego imieniu poczcie państwowej lub firmie kurierskiej wykonania usługi przesłania przesyłki zawierającej zakupiony towar, przy czym nabywca nie może być zaskoczony udzielonym przez siebie pełnomocnictwem. Przy spełnieniu powyższego warunku, opłata za usługę, która będzie świadczona przez Pocztę Polską nie będzie stanowiła dla sprzedającego obrotu z tytułu dokonanej sprzedaży.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, w sytuacji opisanej przez Spółkę, w której planuje ona posiadając stosowne pełnomocnictwo od kupującego, działać w imieniu i na rzecz tego kupującego, nie będzie Ona świadczyć usługi podlegającej opodatkowaniu podatkiem, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

A zatem przekazane środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego względem Poczty Polskiej nie będą stanowiły dla sprzedającego podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług i nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, ul. Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: opłaty pocztowe, pełnomocnictwo
Data aktualizacji: 17/01/2013 21:00:02

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących usługi rekla...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie podatkiem VAT zaliczek oraz wystawianie i ujmowanie w ewidencjach faktur kor...

POSTANOWIENIENa podstawie: ż art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w...

Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy Olsztyn 10-408 ul. Lubelska 37

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo warmińsko-mazurskie Konta bankowe CIT 22101013970029902221000000 VAT 69101013970029902222000000 PIT 19101013970029902223000000 budżetowe pozostałe 13101013970029902227000000 VAT-EU1 VAT-EU2...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez wynaj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pytanie dotyczy wątpliwości co do terminu wystawiania faktur VAT w przypadku wykonywania u...

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 15.09.2005 r. w sprawie udzielenia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Wschowa 67-400 ul. Zielony Rynek 7Po jakim kursie należy przeliczać kwoty wyrażone w euro na złote polskie w przypadku faktury korygującej wewnetrzne dotyczące zwrotów reklamacyjnych?Pytanie dotyczy określania kosztów uzyskania przychodów z tytułu różnic kursowych od własnych środków pieniężnych w walutach obcychW zakresie zastosowania właściwej stawki przy opodatkowaniu wynajmu sali sportowej i boiska sportowegoCzy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących nabycie opakowań zwrotnych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.