Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur VAT związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków pochodzących z PROW?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 12.08.2009 r. (data wpływu 19.08.2009 r.), uzupełnionym na wezwanie tut. Organu z dnia 21.09.2009 r. pismem z dnia 02.10.2009 r. (data wpływu 05.10.2009 r.) oraz na wezwanie z dnia 23.10.2009 r. pismem dnia 27.10.2009 r. (data wpływu 02.11.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym projektem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.08.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym projektem.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony na wezwanie tut. Organu z dnia 21.09.2009 r. znak IPPP1/443-801/09-2/AP pismem dnia 02.10.2009 r. (data wpływu 05.10.2009 r.), oraz na wezwanie z dnia 23.10.2009 r. znak IPPP1/443-801/09-4/AP pismem dnia 27.10.2009 r. (data wpływu 02.11.2009 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane jako osoba prawna na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 07.03.2007 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427).

Celem statutowym Stowarzyszenia są m.in. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, promocja obszarów wiejskich, wspierania i wdrażanie programów finansowanych z budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej.

W dniu 27.05.2009 r. została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa a Lokalną Grupą Działania na realizację lokalnej strategii rozwoju, operacji określonych w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Celem stowarzyszenia jest nieodpłatne świadczenie usług w celu udzielania pomocy beneficjentom w pozyskaniu środków unijnych. Na funkcjonowanie lokalnej grupy działania (LGD) pozyskiwane są środki z budżetu UE. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania jest działaniem określonym w 4 osi priorytetowej PROW 2007-2013.

W nadesłanym uzupełnieniu wniosku Stowarzyszenie wskazało, iż usługi będące przedmiotem zapytania według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) posiadają klasyfikację 91.33.14-00.00.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur VAT związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków pochodzących z PROW.

Zdaniem Wnioskodawcy

Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z faktur VAT, gdyż nie jest zarejestrowane jako podatnik podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje zatem wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki: odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Powołany wyżej przepis wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych (czynności zwolnione od podatku VAT, czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT).

Z przedstawionej w złożonym wniosku sytuacji wynika, iż celem statutowym Stowarzyszenia są m.in. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, promocja obszarów wiejskich, wspierania i wdrażanie programów finansowanych z budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej. W maju 2009 r. Wnioskodawca zawarł umowę z Samorządem Województwa na realizację lokalnej strategii rozwoju, operacji określonych w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Na funkcjonowanie Stowarzyszenia pozyskiwane są środki z budżetu UE.

Zauważyć należy, iż w wydanej interpretacji IPPP1/443-801/09-6/AP stwierdzono, iż usługi świadczone przez Wnioskodawcę, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 91.33.14-00.00 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w związku z poz. 10 załącznika nr 4 do tej ustawy.

Powyższe wskazuje, iż z uwagi na to, że skoro działalność statutowa Wnioskodawcy jest zwolniona od podatku VAT, to towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu (a z których nabyciem wiąże się podatek naliczony) nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania nie ma możliwości obniżenia kwoty należnego podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowego projektu o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami.

Mając powyższe na względzie stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a także przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT statutowej działalności Wnioskodawcy wydana została odrębna interpretacja znak IPPP1/443-801/09-6/AP.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. Marii Curie - Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: odliczanie podatku naliczonego, podatek naliczony, projekt, stowarzyszenia
Data aktualizacji: 03/01/2013 03:00:01

W deklaracji, za jaki okres rozliczeniowy należy dokonać korekty sprzedaży zwolnionej i op...

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania, Spółdzielnia Mieszkaniowa pobiera od jej członków zaliczkowe opłaty miesięczne za zużycie...

Dotyczy możliwości skorygowania podatku należnego od wierzytelności nieściągalnych i wysta...

Na podstawie art.14a 1, 3, 4, art.21 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.), art.5 ust.1 pkt 1, art.19, art.89a, art.106 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od...

Opodatkowanie otrzymanej kwoty stanowiącej zabezpieczenie przystąpienia przez kupującego d...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie faktur i powstanie obowiązku podatkowego w związku z wniesieniem aportu po dni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Klasyfikacja i opodatkowanie premii pieniężnych na gruncie ustawy o podatku od towarów i u...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Określenie daty sprzedaży oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług odbioru odpadów komunalnychW jaki sposób dokumentować otrzymywanie i udzielanie premii pieniężnych?Czy Spółka może zaniechać stosowania wszystkich kas fiskalnych po dokonaniu odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej?Czy można stosować stawkę 0% dla WDT w momencie wystawienia faktury dla nabywcy niemieckiego?Możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach VAT pomimo braku sprzedaży opodatkowanej w trakcie trwania inwestycji
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.