Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy tłumacz przysięgły jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wykonywanych na rzecz Sądu (Prokuratora, Policji) tłumaczeń dla potrzeb podatku VAT?

Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.97 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ewidencjonowania sprzedaży dla potrzeb podatku VAT

stwierdzam, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Podatnik na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1987 roku został ustanowiony tłumaczem przysięgłym z języka angielskiego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w miejscu zamieszkania (pismo Prezesa Sądu Okręgowego w załączeniu). Obowiązki podatnika polegają przede wszystkim na osobistym wykonywaniu tłumaczeń na zlecenie sądu lub prokuratora. Obowiązki te określa ustawa z dnia 25 listopada 2004r. Ponadto podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej.

Podatnik zwraca się z pytaniem czy tłumacz przysięgły (jak wyżej) jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wykonywanych na rzecz Sądu (Prokuratora, Policji) tłumaczeń dla potrzeb podatku VAT. Innymi słowy, czy tłumaczenia zlecane mi przez Sąd podlegają ewidencjonowaniu dla potrzeb podatku VAT.

Zdaniem podatnika jako wykonawca tłumaczeń spełni on dwa istotne kryteria, tj. sporządza tłumaczenia osobiście a są one zlecane przez Sąd (Prokuratora). Ponadto pozostaje z Sądem w stosunku prawnym, jaki występuje pomiędzy zlecającym i wykonującym zleconą czynność tłumaczenia. Ponadto warunki wykonywania czynności, wynagrodzenie i odpowiedzialność pozostają, w myśl odpowiedniej ustawy, w gestii zlecającego, jako organu nadrzędnego i nadzorującego względem tłumacza. Stąd, zdaniem podatnika, nie zachodzi konieczność ewidencjonowania dla potrzeb VAT czynności tłumaczenia wykonywanego dla organów sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły w opisanym przypadku nie ewidencjonuje czynności ani też nie wystawia rachunków VAT zlecającemu.

Podatnik w 2005 roku z tytułu tłumaczeń osiągnął przychód w kwocie 571, 52 zł.

Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny należy stwierdzić, iż:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 późn. zm). opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Należy zatem zauważyć, iż sam fakt wykonywania pewnych czynności z nakazu władzy, np. sądu nie jest kryterium uznania, że świadczenie nie jest wykonywane w sposób samodzielny.

Oceny zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do czynności wykonywanych przez adwokatów, biegłych sądowych i tłumaczy na zlecenie sądu lub prokuratury należy dokonywać w świetle uregulowań zawartych w art. 15 cyt. ustawy pod kątem kryterium decydującym o uznaniu ich za podatników podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jednocześnie w myśl art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2- 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 200r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecenie czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.

Prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego nabywane jest w określonym trybie i po spełnieniu ściśle określonych warunków. Tłumaczem przysięgłym może być tylko i wyłącznie osoba, która po zdaniu egzaminu otrzymała świadectwo wydane przez Ministra Sprawiedliwości. Status prawny, zasady wykonywania zawodu oraz odpowiedzialność tłumacza przysięgłego regulują przepisy ustawy z dnia 25 listopada 2004r o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702). Tłumaczenie wykonane na zlecenie sądu, prokuratury lub organu ścigania nie może być utożsamiane ze świadczeniem usługi, której odbiorcą jest uczestnik postępowania i również w tym przypadku nie można uznać, iż sąd bierze na siebie odpowiedzialność za czynności tłumacza w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy. Tłumaczenie dokumentu sporządzone przez tłumacza przysięgłego na zlecenie sądu jest ewentualnie dowodem w postępowaniu sądowym.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w związku z niespełnieniem jednego z warunków określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy odnośnie odpowiedzialności zlecającego za wykonane przez zleceniobiorcę czynności - stanowią samodzielną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust.1 ustawy o VAT.

Jednocześnie zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2005 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 229, poz.1949) kwota ta po przeliczeniu na złote wynosi 39.200 zł.

Z przywołanych wyżej przepisów wynika, iż podatnik, może na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy od 1 stycznia 2006 r. być podatnikiem zwolnionym, jeżeli jego obroty uzyskane w 2005 r. nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 39.200 zł.

Natomiast w myśl art. 109 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Powyższy przepis dotyczy wszystkich podatników korzystających ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów i ma na celu prawidłowe określenie momentu przekroczenia kwoty uprawniającej do takiego zwolnienia.

A zatem stanowisko podatnika jest nieprawidłowe, gdyż ciąży na nim obowiązek prowadzenia ewidencji, o której mowa w w/wym art. 109 ust. 1 ustawy o podatku VAT.
Słowa kluczowe: ewidencja, faktura, podatek od towarów i usług, tłumacz
Data aktualizacji: 09/01/2013 12:00:01

Wystaw dowód dostawy online

Dowód dostawy stosowany jest w przypadku dostawy towarów lub usług i stanowi dowód, że określony towar został dostarczony i odebrany. Dowód dostawy jest dokumentem ścisłego zarachowania, to znaczy, że każdy kolejny powinien być konsekwentnie...

Możliwości anulowania faktury VAT w przypadku braku wprowadzenia jej do obrotu na skutek b...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można wystawić fakturę VAT dokumentującą sprzedaż na rzecz kilku odbiorców, będących w...

Z wniosku wynika, że Podatnik dokonuje sprzedaży (lub oddaje w wieczyste użytkowanie) nieruchomość. Nabywcami jest kilka osób fizycznych (lub prawnych). Udziały tych osób określone są w akcie notarialnym w związku z czym, na podstawie art. 370 k.c...

Czy można odliczyć całość podatku naliczonego ujętego w fakturach zakupu samochodów przezn...

Pismem z dnia 01.06.2005 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy o VAT w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia...

Urząd Skarbowy Łańcut 37-100 ul. Piłsudskiego 11

Zasięg terytorialny miasta Łańcut gminy Białobrzegi, Czarna, Łańcut, Markowa, Rakszawa, Żołynia powiaty łańcucki województwo podkarpackie Konta bankowe CIT 57101015282011172221000000 VAT 07101015282011172222000000 PIT 54101015282011172223000000...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Kiedy sprzedaż na podstawie posiadanych faktur należy uznać za eksport?Czy do limitu zobowiązująego na przejście na księgi rachunkowe wliczany jest przychód ze sprzedaży środków trwałych i wypłaconych odszkodowań ?Termin wystawienia faktury VATCzy spółka jawna powstała w tym roku, będzie mogła prowadzić ewidencję księgową w formie książki przychodów i rozchodów ?Biurokracja fakturowa, czyli o podpisach i pieczątkach
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.