Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy usługi szkolenia z zakresu pozycjonowania stron internetowych (PKWiU 80.42.20-00.00) są zwolnione z podatku VAT?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2010r. (data wpływu 23 lutego 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy usługi szkolenia z zakresu pozycjonowania stron internetowych (PKWiU 80.42.20-00.00) są zwolnione z podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2010r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy usługi szkolenia z zakresu pozycjonowania stron internetowych (PKWiU 80.42.20-00.00) są zwolnione z podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca, w wyniku wezwania tut. organu z dnia 15 marca 2010r. dokonał uzupełnienia wniosku w części dotyczącej przedstawionego stanu faktycznego, w części dotyczącej pytań do zaprezentowanego stanu faktycznego oraz w części przeznaczonej do przedstawienia swojego stanowiska do zadanego pytania (pytań), tut. organ przyjął treść stanu faktycznego, pytań oraz stanowiska do nich z uzupełnienia do ww. wezwania z dnia 24 marca 2010r.

Wnioskodawca, osoba fizyczna, w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży opodatkowanej oraz zwolnionej z VAT. W zakresie sprzedaży zwolnionej prowadzi szkolenia z zakresu pozycjonowania stron internetowych (PKWiU 80.42.20-00.00). Zgodnie z poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, usługi w zakresie edukacji są zwolnione od podatku VAT. W związku z tym podatnik z tytułu świadczenia usług szkoleniowych wystawia uczestnikom faktury VAT ze stawką zwolnioną.

Jednocześnie Wnioskodawca dokonuje nabyć towarów oraz usług, które służą wykonywaniu całej jego działalności. Ze względu na dokonywanie sprzedaży opodatkowanej oraz zwolnionej, w celu ustalenia, czy przysługuje odliczenie podatku VAT naliczonego, Wnioskodawca dokonywał przyporządkowania poszczególnych zakupów do konkretnej sprzedaży. Jeśli nie było to możliwe, odliczał VAT przy zastosowaniu wskaźnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy usługi szkolenia z zakresu pozycjonowania stron internetowych (PKWiU 80.42.20-00.00) są zwolnione z podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 132 ust 1 lit i) Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Zgodnie z poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, usługi w zakresie edukacji są zwolnione od podatku VAT, przy czym publiczny status podatnika świadczącego usługi szkoleniowe (edukacyjne) nie ma wpływu na zwolnienia od VAT. Oznacza to, że również usługi tego rodzaju świadczone przez podmioty niemające statusu publicznej placówki oświatowej, czy też takie, których zakres działalności, według danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej, nie obejmuje świadczenia usług edukacyjnych, korzystają ze zwolnienia z VAT.

Jak widać, istnieje rozbieżność pomiędzy regulacjami w prawie wspólnotowym oraz polskim w zakresie podmiotów, dla których przy świadczeniu usług szkoleniowych (edukacyjnych) zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku VAT.

Trybunał Sprawiedliwości (np. wyrok z 18 stycznia 2001r., sygn. C-150/99 w sprawie Stockholm Lindópark AB), jak i polskie sądy administracyjne (np. wyrok WSA w Warszawie z 28 stycznia 2009r., sygn.akt III SA/Wa 2708/08) stwierdzają zgodnie, iż w przypadku wadliwej implementacji prawa wspólnotowego podatnik może powoływać się na regulacje wspólnotowe lub krajowe w zakresie, w jakim są one dla niego korzystniejsze.

Skutki wadliwej implementacji - jak to kilkakrotnie zostało wskazane - obarczają bowiem państwo dokonujące takiej wadliwej implementacji.

Ze względu na fakt, iż sprzedaż usług szkoleniowych w zakresie pozycjonowania stron internetowych ze stawką VAT zwolnioną jest korzystniejsza dla Wnioskodawcy, to jego zdaniem ma on pełne prawo do zastosowania właśnie tej stawki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).

W myśl natomiast art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej, zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji, świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku VAT, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264), którą dla celów podatku od towarów i usług stosuje się do dnia 31 grudnia 2009r.

Należy podkreślić również, iż do zaklasyfikowania danego towaru bądź usługi do odpowiedniej grupy towarów lub usług czy też do weryfikacji wskazanej klasyfikacji, nie są kompetentne organy podatkowe. W myśl bowiem Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz.11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Co do zasady stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca, w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, dokonuje sprzedaży opodatkowanej oraz zwolnionej z VAT. W zakresie sprzedaży zwolnionej prowadzi szkolenia z zakresu pozycjonowania stron internetowych (PKWiU 80.42.20-00.00). Zgodnie z poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, usługi w zakresie edukacji są zwolnione od podatku VAT. Wnioskodawca z tytułu świadczenia usług szkoleniowych wystawia uczestnikom faktury VAT ze stawką zwolnioną.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Wśród usług wymienionych w tym załączniku, pod pozycją 7 wymienione zostały usługi w zakresie edukacji sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 80. Zgodnie z objaśnieniami zamieszczonymi pod załącznikiem - ex" dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie ex" przy konkretnym symbolu PKWiU powoduje zawężenie stosowania zwolnienia od podatku tylko do usług należących do danego grupowania statystycznego (w tym przypadku PKWiU 80), które spełniają określone przez ustawodawcę warunki, wskazane w obowiązujących przepisach.

Do grupowania PKWiU ex 80 należy podkategoria PKWiU 80.42.20 obejmująca usługi w zakresie pozostałych form kształcenia. Ponieważ ustawodawca, w załączniku nr 4 do ustawy przy pozycji 7 usługi w zakresie edukacji o symbolu PKWiU ex 80, nie wymienił żadnych usług dla których zwolnienie to nie ma zastosowania, dlatego też należy uznać, że zwolnienie od podatku dotyczy wszystkich usług w zakresie edukacji objętych grupowaniem PKWiU 80.

Mając na uwadze treść cytowanych przepisów oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny wskazać należy, iż świadczenie usług polegających na prowadzeniu szkoleń w zakresie pozycjonowania stron internetowych PKWiU 80.42.20-00.00 będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy ponadto zauważyć, że Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów lub usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowania wskazane przez Wnioskodawcę w opisie stanu faktycznego.

Nadmienia się, że pozostałe kwestie dot. pytania nr 2 i 3 będą objęte odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: usługi edukacyjne, zwolnienia z podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 10/01/2013 18:00:01

Dokumentowanie dokonanej sprzedaży

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do obniżenia podatku należnego w związku ze zwrotem towarów, bez konieczności uzyski...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wewnąt...

W dniu 27.04.2006r. do tut. Organu podatkowego wpłynął Pana wniosek z dnia 04.04.2006r., w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i odliczenia podatku. Z treści...

Prawo do odliczenia VAT-u zawartego na fakturze zakupu aparatu RTG

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wypłacane premie pieniężne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy w opisanej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz zwrotu na rachunek bankowy?Zasady opodatkowania usług w zakresie obsługi naziemnej lotów świadczonych na rzecz przewoźników krajowych i zagranicznychWysokość stawki podatku VAT od prowizji uzyskanej z tytułu pośrednictwa przy sprzedaży tanich biletów lotniczych międzynarodowych przez internetCzy przysługuje prawo od odliczenia podatku VAT z faktur rozliczonych w sposób opisany w przedmiotowym wniosku ?Podpis na fakturze
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.