Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w przedstawionym stanie faktycznym na usługi związane z edukacją będzie musiał zacząć wystawiać faktury VAT?

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2005 r., (data wpływu 25 kwietnia 2005 r.) uzupełnionego dnia 12 lipca 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku wystawienia faktury VAT.

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny: Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT i zajmuje się wykonywaniem następujących usług: tłumaczenia i usługi sekretarskie (PKWiU 74.85.Z), nauka języków obcych (PKWiU 80.42.A) oraz kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKWiU 80.42.B). Wnioskodawczyni nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, jak zmienią się jej obowiązki w związku z przekroczeniem progu 43. 800 zł.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym na usługi związane z edukacją będzie musiał zacząć wystawiać faktury VAT.

Zdaniem wnioskodawcy, jeśli stanie się on podatnikiem, będzie miał obowiązek fakturować usługi związane z edukacją, jednak bez podatku należnego.

Ocena prawna stanu faktycznego

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Stosownie do treści § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.) zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT".

Podatnikiem VAT czynnym jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy, obowiązany do zarejestrowania się jako podatnik wykonujący czynności opodatkowane określone w art. 5 ustawy i obowiązany do rozliczania się z podatku poprzez jego deklarowanie w formie podatku należnego, przy jednoczesnym uprawnieniu do odliczania lub zwrotu podatku naliczonego.

Na podstawie § 13 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 14 i 15.

Na podstawie § 9 ust. 1 cytowanego rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;nazwę towaru lub usługi;jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);stawki podatku;sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.Stosownie do treści § 9 ust. 7 cytowanego rozporządzenia w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką podatku niższą od określonej w art. 41 ust. 1 ustawy oraz dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, dane określone w ust. 1 pkt 4 obejmują również symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. W tym przypadku należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku.

Reasumując: Wnioskodawca, w chwili obecnej korzysta ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT i zajmuje się wykonywaniem usług: tłumaczenia i usługi sekretarskie (PKWiU 74.85.Z), nauka języków obcych (PKWiU 80.42.A) oraz kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKWiU 80.42.B). W chwili, kiedy wnioskodawca, utraci zwolnienie podmiotowe wynikające z art. 113 ust. 1 (w momencie przekroczenia kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro z tytułu sprzedaży usług tłumaczenia i usług sekretarskich, które są opodatkowane stawką 22 %) stanie się podatnikiem podatku VAT. Od tego momentu wnioskodawca będzie miał obowiązek wystawiać faktury Vat - także na usługi związane z edukacją (w przypadku usług edukacyjnych bez wskazania kwoty podatku należnego).
Słowa kluczowe: faktura, podatnik czynny, podatnik podatku od towarów i usług, wystawca faktury, zwolnienia podmiotowe
Data aktualizacji: 29/01/2013 06:00:01

Moment potwierdzenia odbioru faktury korygującej wystawionej w formie elektronicznej w sys...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zasadne jest fakturowanie dostaw, które zostały opłacone z góry, co zostało udokumento...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Z 2005r. Nr 8 , poz.60 z póżn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.10.2005r. dotyczącego udzielenia pisemnej...

Możliwość wystawienia noty korygującej przez nabywcę towaru lub usługi

Wnioskiem z dnia 12 lutego 2007r. (uzupełnionym w dniu 19.02.2007r.) Podatnik wystąpił z zapytaniem dotyczącym możliwości wystawienia noty korygującej przez nabywcę towaru lub usługi. Jak wynika z treści pism w sprawie udzielenia interpretacji...

Czy na dokonane wpłaty przez podatnika podatku VAT Spółdzielnia Mieszkaniowa winna wystawi...

Działając na podstawie przepisów art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.01.2007 r. o...

Obciążenie najemcy odszkodowaniem z tytułu zajmowania lokalu bez tytułu prawnego a wystawi...

Działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W jaki sposób ewidencjonuje się opłaty za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych dla których nie wystawiono faktur VAT?Urząd Skarbowy Legnica 59-220 ul. Najśw. Marii Panny 3Zbiorcza faktura korygująca udzielone rabatyPrawidłowość wystawiania oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego faktur przesyłanych wyłącznie e-mailem ( w formacie PDF, JPG, GIFKiedy nalezy ująć w rejestrze sprzedaży korekty faktur VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.