Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek od towarów i usług z faktur od zakupionego oleju opałowego?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2010 r. (data wpływu 26 kwietnia 2010 r.), uzupełnionym w dniu 15 czerwca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie oleju opałowego - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 26 kwietnia 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie oleju opałowego.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.Prowadzi Pan firmę transportową przewożącą towary chłodniami. Rozważa kwestię zastosowania do schładzania lub ogrzania przewożonych towarów oleju opałowego w agregacie, który ma osobny zbiornik paliwa.

W dniu 15 czerwca 2010 r. uzupełnił Pan wniosek, wskazując, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz że zakup oleju opałowego służył będzie do napędu ww. agregatu. Ponadto, agregat wykorzystywany jest do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.W związku z powyższym, w dniu 15 czerwca 2010 r., zadano następujące pytanie.Czy będzie Pan mógł odliczać podatek od towarów i usług z faktur od zakupionego oleju opałowego.Pana zdaniem, można odliczać podatek od towarów i usług z faktur zakupu oleju opałowego.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl powyższego przepisu, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku, czy też niepodlegających temu podatkowi.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7: suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, o czym stanowi art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy.

W art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca zawarł wyłączenia od wskazanej w ww. art. 86 ust. 1 zasady, zgodnie z którą rozliczenie podatku naliczonego uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

I tak, m.in. w ust. 3a pkt 4 lit. c) tego artykułu przewidziano, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne: potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności.

Z okoliczności sprawy wynika, że prowadząc firmę transportową przewożącą towary chłodniami, jako zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług, zastanawia się Pan nad możliwością zastosowania do schładzania lub ogrzania przewożonych towarów oleju opałowego w agregacie, który ma osobny zbiornik paliwa. Ponadto wskazał, że nabyty olej opałowy służył będzie do napędu tego agregatu. Agregat wykorzystywany jest do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Odnosząc powołane przepisy prawa do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że przysługuje Panu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie oleju opałowego w zakresie, o którym mowa w powołanym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile nie wystąpią okoliczności wskazane w przepisie art. 88 tej ustawy, a w szczególności wymienione w ust. 3a pkt 4 lit. c) tego przepisu.

Konsekwentnie więc prezentowane przez Pana stanowisko uznano za prawidłowe wyłącznie przy założeniu, że nie wystąpią faktycznie wyżej wymienione przesłanki wyłączające prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Końcowo, informuje się, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii, czy opisane przez Pana zdarzenie przyszłe zgodne będzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, innymi niż przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług (przedmiotowa interpretacja rozstrzyga wyłącznie kwestię zastosowania przepisów regulujących opodatkowanie podatkiem VAT), gdyż wykracza to poza normę przepisu art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

W zakresie podatku akcyzowego zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie z dnia 23 czerwca 2010 r. znak ITPP3/443-69/10/JK.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: nabycie, odliczenia od podatku, olej opałowy, podatek naliczony, prawo do odliczenia, zakup
Data aktualizacji: 12/01/2013 06:00:01

VAT - w zakresie obniżenia podatku należnego w przypadku wystawienia i braku potwierdzenia...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Strona zwróciła się w sprawie prawa do odliczenia VAT przy zakupie na dwa podmioty po 50...

Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, iż stanowisko Podatnika...

Brak obowiązku pobierania podatku u źródła przez płatnika

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy na kwotę oddalonego przez Sąd roszczenia należy wystawić faktury korygujące?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kto i jak powinien dokumentować przychody uzyskiwane z nieruchomości oddanej w zarząd Wnio...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy miejscem świadczenia usług wykonywanych na rzecz podatnika z Wielkiej Brytanii wraz z przeniesieniem do nich praw autorskich jest Wielka BrytaniaFaktura ze stawką podstawową 22%?Czy fakturę VAT otrzymaną za zakup nagród można zaksięgować w kosztach w dacie zakupu nagród?Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej transakcję wniesienia aportuCzy Spółka postępuje prawidłowo uznając za moment powstania przychodu dzień wystawienia faktury sprzedaży towarów?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.