Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet za pośrednictwem telefonu komórkowego podlegają odliczeniu od dochodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku działając na podstawie:art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)po rozpatrzeniu wniosku pani Krystyny O. z dnia 4.05.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do skorzystania z możliwości odliczenia od dochodu wydatków za korzystanie z sieci Internet za pomocą telefonu komórkowego, postanawia uznać stanowisko pani Krystyny O. w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W dniu 4.05.2006 r. wpłynął do Naczelnika tut. Urzędu wniosek pani Krystyny O. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji odnośnie zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Po dokonaniu analizy złożonego wniosku ustalono, że w sprawie będącej jego przedmiotem spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 14a § 1 i § 2 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa. Pani Krystyna O. przedstawiając stan faktyczny podała, że korzystała w 2005 r. z sieci Internet za pomocą telefonu komórkowego oraz że posiada faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki na ten cel wystawione na jej nazwisko i adres zamieszkania. Podatniczka pyta czy wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet za pośrednictwem telefonu komórkowego podlegają odliczeniu od dochodu. Podatniczka uważa, iż ma prawo do skorzystania z odliczenia od dochodu wydatków za korzystanie z sieci Internet za pomocą telefonu komórkowego, ponieważ ustawodawca nie określił rodzaju urządzenia za pomocą, którego należałoby korzystać w sieci Internet.

Tutejszy organ podatkowy przed wydaniem niniejszej interpretacji dokonał analizy przedstawionego w piśmie z dnia 4.05.2006 r. stanu faktycznego oraz dokonał oceny prawnej stanowiska podatnika i stwierdził jak niżej:

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a wymienionej w sentencji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24 b ust. 1 i 2 lub art. 25 po odliczeniu kwoty wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Z treści ww. przepisu wynika, iż wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet podlegają odliczeniu pod warunkiem, że sieć ta użytkowana jest w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. Skorzystanie z ulgi uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:wydatki muszą być poniesione przez podatnika, wydatki powinny być poniesione w związku z użytkowaniem sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika, wydatki te muszą być potwierdzone fakturą VAT.W cytowanych wyżej przepisach nie zastrzeżono szczególnej formy dla łącza czy też urządzenia, za pośrednictwem którego ma odbywać się korzystanie z sieci Internet. W większości przypadków dostęp do Internetu odbywa się poprzez łącze stacjonarne (stałe łącze internetowe lub gniazdo telefonii stacjonarnej) jednak coraz powszechniejsze staje się również korzystanie z sieci Internet za pomocą telefonu komórkowego. Żaden z ww. sposobów nie stanowi przeszkody w korzystaniu z ulgi, jeżeli tylko użytkowanie sieci odbywa się w miejscu zamieszkania podatnika.
Słowa kluczowe: internet, odliczenie od dochodu, telefon
Data aktualizacji: 30/12/2012 15:00:01

Uznania czy premia za uzyskanie odpowiedniego poziomu obrotów podlega opodatkowaniu podatk...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek VAT zawarty w fakturach korygujących...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy czynność przekazania budynków mieszkalnych w zamian za umorzenie udziałów powinna być...

Zgodnie z art. 5 ust. 1 z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na...

Obowiązek sporządzania not korygujących

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących otrzymane premie pieniężne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W jaki sposób opodatkować zaliczkę otrzymaną od kontrahenta zagranicznego do kilku kolejno po sobie następujących usług transportowych?Urząd Skarbowy Namysłów 46-100 ul. plac Wolności 1Urząd Skarbowy Wołów 56-100 ul. T. Kościuszki 17Prawo potrącenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur VATPrawo do wystawienia faktury VAT za uzyskaną premię pieniężną
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.