Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy wystawiać faktury VAT w związku z użytkowaniem wieczystym oraz, kiedy faktury mają być wystawione?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) oraz art. 8 ust. 1, art. 19, art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 1, poz. 150), po rozpatrzeniu wniosku (wpłynął dnia 03.03.2005 r.) uzupełnionym przez Wnioskodawcę w dniu 22.03.2005 r. i 14.04.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płońsku postanowił:

- stanowisko wnioskodawcy, zawarte we wniosku - uznać za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 03.03.2005 r. do tut. Urzędu Skarbowego wpłynęło pisemne zapytanie uzupełnione w dniach 23.03.2005 r. oraz 14.04.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny.

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, od użytkowników wieczystych pobierane są określone opłaty. W związku z powyższym podatnik wystawia faktury osobom prawnym a osobom fizycznym na żądanie. Zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), faktury będą wystawiane w terminie 7 dni od dnia wpłaty na rachunek lub zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy, w ciągu 7 dni od dnia wykonania usługi. Oddanie bowiem gruntu w użytkowanie wieczyste, które nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r. jest usługą, która trwa.

Pytanie.

Czy Wnioskodawca ma wystawiać faktury VAT w związku z użytkowaniem wieczystym oraz kiedy faktury mają być wystawione?

Stanowisko wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy - w przypadku opłat za użytkowanie wieczyste należy wystawić faktury VAT osobom prawnym, a osobom fizycznym na żądanie. Fakturę należy wystawić w ciągu 7 dni od dnia wpłaty na rachunek (art. 19 ust. 11 wyżej cyt. ustawy o podatku od towarów i usług) lub w ciągu 7 dni od momentu wykonania usługi (powstania obowiązku podatkowego) - zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT.

W piśmie uzupełniającym z dnia 22.03.2005r (wpłynęło 23.03.2005 r.) Wnioskodawca wskazał, iż dniem wykonania usługi dla opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości (powstania obowiązku podatkowego) jest 31 grudnia .

W kolejnym piśmie z 11.04.2005 r. (wpłynęło do Urzędu Skarbowego 14.04.2005 r.) uzupełniającym wniosek co do stanu faktycznego - Wnioskodawca podnosił, iż według niego, dniem wykonania usługi (powstania obowiązku podatkowego) nie jest 31 grudnia, ale dzień wynikający z aktu notarialnego. Artykuł 236 § 1 ustawy Kodeks Cywilny mówi, iż oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należnego do jednostek samorządu terytorialnego bądź związków w użytkowanie wieczyste następuje na okres 99 lat. W przypadkach wyjątkowych, gdy cel gospodarczy użytkowania wieczystego nie wymaga oddania gruntu na okres 99 lat dopuszczalne jest oddanie gruntu na okres krótszy, co najmniej jednak na lat 40.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płońsku, działając na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) - informuje:

Ocena prawna stanowiska pytającego.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 17, poz. 150), m.in. skreślono przepis § 3a rozporządzenia, określający szczególny moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste (który powstawał z chwilą upływu terminu płatności poszczególnych opłat pobieranych z tego tytułu). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 lutego 2005 r.

Wykreślenie z ww. rozporządzenia Ministra Finansów przepisu § 3a powoduje, że do czynności oddania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste zastosowanie będą miały ogólne reguły dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego, wynikające z ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

Zgodnie z przepisami ustawy (art. 19), obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą dokonania dostawy towarów lub z chwilą wykonania usługi. W przypadku, gdy czynność powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wystawienia, nie później niż 7 dnia od dnia dokonania tej czynności. Jeżeli natomiast przed wykonaniem usługi pobrano część należności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tej części.

Ponieważ użytkowanie wieczyste ma charakter usługi ciągłej, zgodnie z ww. ogólnymi zasadami przewidzianymi w ustawie, obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą otrzymania zapłaty poszczególnych opłat należnych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.

Należy też zwrócić uwagę, że w § 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2005 r. zawarty został przepis przejściowy, odnoszący się do sytuacji, gdy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wniesione zostały po dniu 24 czerwca 2004 r. (czyli po wprowadzeniu uchylonego obecnie przepisu § 3a), a przed dniem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia i przed upływem terminu płatności tych opłat - w takim przypadku obowiązek podatkowy nadal powstawał będzie z chwilą upływu terminu płatności poszczególnych opłat.

Z kolei odnośnie kwestii obowiązku wystawiania faktur VAT należy stwierdzić, iż zgodnie z treścią art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług - podatnicy , o których mowa w art. 15 ustawy - co do zasady - są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy .

Podatnicy o których wspomniano wyżej nie mają obowiązku wystawiania faktur, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 971) zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURY VAT".

Zgodnie z § 16 rozporządzenia - fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, przy czym w przypadku gdy podatnik określa w fakturze dotyczącej sprzedaży o charakterze ciągłym, wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży , fakturę wystawia się nie później niż 7 dnia od zakończenia miesiąca , w którym dokonano sprzedaży.

Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności : przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy (§ 17 ust. 1 rozporządzenia) .

W tym stanie faktycznym i prawnym postanowiono jak na wstępie.
Słowa kluczowe: faktura vat, obowiązek podatkowy, opłata za użytkowanie wieczyste, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 26/01/2011 20:21:45

Dotyczy usługi świadczonej przez bak pod nazwą System Zarządzania Środkami Pieniężnymi i K...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez dostawcę towaru, dokum...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy równowartość 18% VAT-u rosyjskiego zawarta w fakturze, winna stanowić przychód dla cel...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dn. 08.09.2005 r., (data wpływu...

Brak konieczności zawarcia na fakturze VAT informacji o zawartości biokomponentów w sprzed...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka powinna odliczyć podatek VAT od faktury korygującej w momencie otrzymania faktu...

Na podstawie art. 14a 1, 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowegow Pabianicach uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wnioskuz dnia 07.04.2006r. (data...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaką stawką i jak fakturować usługi turystyczne? W jaki sposób uwzględnić "usługi własne" na wystawionej fakturze?Możliwość ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodówCzy sposób przekazywania podatku VAT w opisanym stanie faktycznym jest prawidłowy ?Strata w podatku dochodowym CITMożliwość odliczenia kwoty podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.