Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy za pomocą noty korygującej podatnik może dokonać zmiany na fakturze, która dotyczy nabywcy usługi?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm) po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zmiany za pomocą noty korygującej danych na fakturze dotyczących nabywcy.

stwierdzam, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Podatnik zwrócił się do tutejszego organu o udzielenie interpretacji o zakresie i sposobie zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Stan faktyczny w sprawie:

W dniu 14.04.2005r. podatnik otrzymał fakturę z dnia 17.03.2005r. wystawioną przez Urząd Miejski dotyczącą opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Ww faktura została wystawiona na rzecz spółki cywilnej, której podatnik był wspólnikiem i która w styczniu 2004r. została rozwiązana. Podatnik wystawił notę korygującą w celu zmiany przez wystawcę faktury tj. Urząd Miejski danych dotyczących nabywcy. Urząd Miejski w piśmie z dnia 07.06.2005r. odmówił podatnikowi dokonania korekty ww faktury, w związku z tym, iż w księdze wieczystej jako właściciel gruntu nadal figuruje spółka cywilna.

Podatnik wskazał, iż grunt wraz z nieruchomością został zakupiony przez spółkę cywilną i stanowił majątek ww spółki na zasadzie współwłasności łącznej.

Po rozwiązaniu w styczniu 2004r. spółki cywilnej podatnik były wspólnik spółki stał się właścicielem nieruchomości w części ułamkowej tj. (1/2 udziału we współwłasności łącznej). W księdze wieczystej natomiast jako pierwotny właściciel została wpisana spółka cywilna i po jej rozwiązaniu nie zostały odnotowane w księdze wieczystej zmiany dotyczące właściciela.

Jednocześnie podatnik wsk azał, iż po rozwiązaniu spółki cywilnej byli wspólnicy spółki prowadzą samodzielną działalność gospodarczą i są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Treść zapytania i stanowisko podatnika

Czy za pomocą noty korygującej podatnik może dokonać zmiany na fakturze błędnych danych dotyczących nabywcy w sytuacji gdy ww faktura została wystawiona na spółkę cywilną zamiast na byłego wspólnika tej spółki. Dodatkowo podatnik pyta, czy Urząd Miejski prawidłowo wystawił fakturę za wieczyste użytkowanie gruntu na spółkę, która została zlikwidowana i nie zostały odnotowane zmiany w księdze wieczystej.

Zdaniem podatnika faktura za wieczyste użytkowanie gruntu nie może być wystawiona na spółkę cywilną lecz na jej byłych wspólników bez względu na zapisy w księdze wieczystej w związku z tym, iż rozwiązanie spółki cywilnej powoduje, iż z mocy prawa przestaje istnieć podmiot będący podatnikiem podatku od towarów i usług.

Informacja o zakresie i sposobie zastosowania przepisów prawa podatkowego i stanowisko tut. organu podatkowego.

Prawo użytkowania wieczystego jest prawem rzeczowym, którego treść i granice określone zostały w przepisach Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Stosownie do art. 27 cyt. ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste i przeniesienie tego prawa w drodze umowy wymaga wpisu w księdze wieczystej. W związku z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, od użytkowników wieczystych pobierane są określone opłaty.

Zgodnie z art. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściwym w sprawach gospodarki nieruchomościami, regulowanych przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, jest Minister Infrastruktury. W związku z tym kwestia kogo łączy stosunek prawny w zakresie wieczystego użytkowania gruntu nie należy do kompetencji organów podatkowych.

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798) nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 9 ust. 1 pkt 5-12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.

Istnieje zatem możliwość korygowania pomyłek w sposobie określenia nabywcy tj. błędu w nazwie, adresie lub numerze identyfikacji podatkowej dotyczących konkretnego podatnika widniejącego na fakturze.

Z opisanego we wniosku podatnika stanu faktycznego wynika, iż brak jest akceptacji ze strony wystawcy faktury, co do której podatnik wystawił notę korygującą. W przedstawionym stanie faktycznym nie istnieje podmiot, na który została wystawiona faktura gdyż spółka cywilna, której podatnik był wspólnikiem została w styczniu 2004r. rozwiązana. Nie istnieje zatem podmiot, który mógłby wystawić notę korygującą odnoszącą się do pomyłek dotyczących informacji wiążącej się z nabywcą widniejącym w wystawionej fakturze.

Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą w miejsce rozwiązanej spółki i stał się odrębnym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W wyniku rozwiązania spółki cywilnej nastąpiła zmiana podmiotu umowy z jednego realnie istniejącego jakim jest spółka cywilna na drugi mający swój byt cywilno-prawny i podatkowy jakim jest podatnik będący osobą fizyczną.

Zauważyć należy, iż w drodze noty korygującej można zmieniać dane dotyczące stron czynności, lecz nie same strony. Notą korygującą nie można przekształcić faktury pierwotnie wystawionej na spółkę cywilną w fakturę sprzedaży dla osoby fizycznej - podatnika. Byłaby to bowiem zmiana nie samej faktury, lecz zmiana podmiotu czynności, którą faktura dokumentuje. Powyższe stanowiłoby niedopuszczalną ingerencję w treść czynności, a nie sam dokument (fakturę).

W świetle powyższego w takim przypadku niedopuszczalne jest skorygowanie w drodze noty korygującej informacji dotyczącej nabywcy przez innego podatnika niż podatnik na którego została wystawiona faktura.

Przedmiotowa interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia i nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: nota korygująca, osoby fizyczne, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 19/04/2012 13:15:23

Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej za cały okres rozliczeniowy obejmujący je...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki adres należy podawać na fakturach, jeżeli spółka ma dwa miejsca prowadzenia działalno...

Zgodnie z treścią art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową...

Refakturowanie usług przewozów taksówkowych

DECYZJA Na podstawie art. 14b 5 pkt. 1 w związku z art. 233 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia złożonego przez Stowarzyszenie Przewoźników .... TAXI na...

Wpłaty za dalsze miesiące, poza tymi wynikającymi z umowy stanowią rodzaj wpłaty wskazanej...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktury za usługi cateringowe, a nie gastronomiczne stanowią podstawę do odliczenia?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2006 r. (data wpływu: 27 kwietnia 2006 r.) o...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących premie pieniężne?Refaktura kosztów ubezpieczenia umowy leasingowej - stawka VAT zwW którym miesiącu Spółka powinna zaliczyć ww. zdarzenie do przychodów?Podatnik pyta czy możliwa jest zmiana metody wyliczania podatku VAT na fakturze, a jeśli tak, to jak należy ją udokumentowaćW jaki sposób naliczać podatek od towarów i usług przy fakturowaniu usług?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.