Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Dot. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2009 r. (data wpływu 17 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 17 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.W przedmiotowym wniosku oraz w piśmie uzupełniającym z dnia 27 stycznia 2010 r. przedstawiono następujący stan faktyczny.Dnia 20 stycznia 2006 r. Wnioskodawca zakupił na współwłasność 9/10 udziału w działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na zakupionej działce wzniesiony został budynek mieszkalny w stanie surowym. W dniu 29 lutego 2008 r. Wnioskodawca dokonał zbycia udziału w ww. nieruchomości za kwotę 396.000 zł, a w marcu 2008 r. złożył w Urzędzie Skarbowym oświadczenie, iż przychód uzyskany ze zbycia udziału w nieruchomości przeznaczy - w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży - na własne cele mieszkaniowe, czyli: zakup udziału w nieruchomości obejmującej zarówno zakup udziału w gruncie, jak i udziału w budynku mieszkalnym posadowionym na tym gruncie i skorzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na spłatę kredytu oraz odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe, w banku mającym siedzibę na terytorium RP, który to kredyt zaciągnięty został przed dniem uzyskania przychodów ze sprzedaży nieruchomości.

Następnie - na podstawie umowy sprzedaży z dnia 19 listopada 2008 r. udokumentowanej aktem notarialnym Wnioskodawca zakupił udział 9/10 części w gruncie jak i udział 9/10 części w budynku mieszkalnym posadowionym na tym gruncie, za cenę 371.556 zł. Cena za przedmiot umowy została zapłacona przed podpisaniem aktu notarialnego, tj. zgodnie z umową przedwstępną z dnia 30 marca 2007 r., według harmonogramu, tj. zadatek i część zaliczki (przedpłat) w kwocie 220.000 zł wpłacono przed dniem 29 lutego 2008 r., zaś pozostałą część zaliczek w kwocie 192.840 zł wpłacono po dniu 29 lutego 2008 r. Potwierdzenie zapłaty przedpłat stanowią poszczególne faktury zaliczkowe VAT, natomiast potwierdzenie zapłaty całej ceny stanowi akt notarialny. Definitywna umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego nie wskazuje daty zapłaty zadatku oraz poszczególnych zaliczek na ww. nieruchomość.W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca jest obowiązany do zapłacenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.Czy w przedstawionym stanie faktycznym ostateczna umowa przenosząca własność, zawarta w formie aktu notarialnego, w której znajduje się potwierdzenie zapłaty całej ceny z tytułu nabycia nieruchomości, dokumentuje wydatkowanie środków na cel wskazany w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku przedstawionego stanu faktycznego tylko ostateczna umowa przenosząca własność, zawarta w formie aktu notarialnego potwierdza wydatkowanie całości środków na cel wskazany w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś faktury zaliczkowe VAT nie wpływają na możliwość skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w powołanym przepisie. W ocenie Wnioskodawcy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 2 lat w całości zostały wydatkowane na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, a zatem przychód uzyskany w 2008 r. ze sprzedaży nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy wymienionej w art. 1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Oznacza to przede wszystkim, że przychód uzyskany ze sprzedaży takich nieruchomości (praw) jest opodatkowany na zasadach określonych w obowiązującym wcześniej art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, płatnym bezpośrednio po sprzedaży, czyli w ciągu 14 dni od dnia jej dokonania.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. podatek od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. W myśl art. 28 ust. 2a, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. zasada, o której mowa w wyżej wymienionym przepisie nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

Osoba fizyczna, która uzyskała przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c), jest zwolniona z podatku, jeżeli wydatkuje ww. przychody nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku. Wnioskodawca twierdzi, że przychód uzyskany ze sprzedaży budynku w całości wydatkował na zakup udziału w budynku mieszkalnym wraz z udziałem w działce, na której ten budynek został wzniesiony.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, innych rzeczy,jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ponieważ w niniejszej sprawie odpłatne zbycie nieruchomości nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, stanowi ono źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy.

W myśl art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Do uzyskanego przychodu mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. Bowiem na mocy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 ze zm.) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w tejże ustawie, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a:

w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
Słowa kluczowe: faktura VAT, sprzedaż nieruchomości, zwolnienia przedmiotowe
Data aktualizacji: 21/01/2013 12:00:01

Urząd Skarbowy Piaseczno 05-500 ul. Czajewicza 2/4

Zasięg terytorialny miasta gminy Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów, Tarczyn powiaty piaseczyński województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 40101010100161862221000000 VAT 87101010100161862222000000 PIT...

Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku świadczeni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki należy sporządzić dokument sprzedaży, jaki zastosować kurs waluty do jego wyceny?

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.jedn. Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana . z dnia 31.08.2005r. ( data wpływu do tut. urzędu 05.09.2005r. ) o udzielenie pisemnej...

Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT dodatkowej zapłaty za przerób surowca

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia. o udzielenie...

Brak prawa do złożenia w 2009r. oraz w latach następnych wniosków o stwierdzenie nadpłaty...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowyMożliwość przechowywania kopii faktur wyłącznie w formie elektronicznej- pliku PDFCzy podatek naliczony z faktur dokumentujących zakupy finansowane przez PFRON podlegają odliczeniu w deklaracji VAT-7?Urząd Skarbowy Tarnowskie Góry 42-600 ul. Opolska 23Czy odsetki będą stanowiły obrót z tytułu pośrednictwa finansowego udokumentowane fakturą VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.