Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy ewentualnej konieczności zarejestrowania działalności gospodarczej w związku ze sprzedażą zbiorów ze zgromadzonej kolekcji

Na podstawie: - art. 14a § 1, art. 14a § 3 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uznaje Pani stanowisko zawarte we wniosku z dnia 07 kwietnia 2005 r. (wpływ do urzędu 20.04.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku zgłoszenia działalności gospodarczej

za prawidłowe

U z a s a d n i e n i e

W dniu 20 kwietnia 2005 r. złożyła Pani w tut. Urzędzie wniosek o udzielenie przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż posiada Pani kolekcję porcelanowych filiżanek, której wartość szacuje Pani na około 3.000, 00 zł. Posiada Pani także zbiór książek o wartości około 2.000, 00 zł, przy czym żaden ze zgromadzonych przedmiotów nie ma wartości muzealnej . Przedmioty te gromadziła Pani przez 20 lat, nie dokonując od dwóch lat żadnych nowych zakupów. Obecnie sytuacja zmusza Panią do sukcesywnej wyprzedaży zbiorów i chciałaby Pani dokonywać sprzedaży pojedynczych egzemplarzy za pośrednictwem aukcji internetowej ALLEGRO.

Zapytanie Pani dotyczy ewentualnej konieczności zarejestrowania działalności gospodarczej w związku ze sprzedażą zbiorów ze zgromadzonej kolekcji.

Pani zdaniem, w celu sprzedaży ww. przedmiotów nie musi Pani zgłaszać działalności gospodarczej, gdyż będzie to wyprzedaż rzeczy stanowiących Pani własność od lat.

Stosownie do przepisów art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ) za pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy uważa się działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych m. in. w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9.

Czynności związane ze sprzedażą rzeczy używanych o znaczeniu kolekcjonerskim, hobbistycznym, stanowiących Pani własność - nie noszą znamion pozarolniczej działalności gospodarczej w świetle przytoczonej powyżej definicji. Sukcesywna wyprzedaż Pani kolekcji nie wiąże się z chęcią stałego zarobkowania (osiągania zysków), jak Pani wskazuje - nie posiada Pani stałych kontrahentów, nie prowadzi zorganizowanej sprzedaży. Mając na uwadze okazjonalny jedynie charakter transakcji zawartych za pośrednictwem internetu uznać należy, iż nie mogą być one rozpatrywane w kategorii działalności gospodarczej.

Podkreślić jednakże należy, iż stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest m. in. odpłatne zbycie innych rzeczy - jeżeli zbycie to nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane (.) przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy w ww. przypadku jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia ( art.19 ust.1 cyt. ustawy ), dochodem natomiast jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy (art. 24 ust. 6 cyt. ustawy ).

W Pani przypadku gromadzenie zbiorów kolekcjonerskich objęło okres dwudziestoletni i od kilku lat nie jest już kontynuowane - stąd wskazany powyżej przepis - nie będzie miał zastosowania.

Reasumując, sprzedaż własnych rzeczy za pośrednictwem aukcji internetowych nie nosi znamion działalności gospodarczej, w tym też zakresie nie ma Pani obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla właściwych organów podatkowych oraz kontroli skarbowej w odniesieniu do pytania zawartego we wniosku, przytoczonego stanu faktycznego oraz stanu prawnego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Niniejsza interpretacja wiąże wskazane powyżej organy do czasu jej zmiany lub uchylenia, jak również zmiany stanu prawnego stanowiącego podstawę jej wydania.

Na postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Słowa kluczowe: internet, pozarolnicza działalność gospodarcza, przychód, sprzedaż rzeczy, transakcja, zbycie rzeczy
Data aktualizacji: 01/02/2013 03:00:01

Nazwa sprzedawcy i nabywcy na fakturze

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w fakturach VAT dokumentu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie faktur oraz odliczenie podatku

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktura korygująca

Dokumentami korygującymi są: - faktury korygujące wystawiane przez sprzedawcę; - noty korygujące wystawiane przez nabywcę. W sytuacji, gdy przedmiotem korekty jest pomyłka w treści faktury, nie ma znaczenia, czy to sprzedawca wystawi fakturę...

Czy podatnik ma prawo do wystawienia faktur korygujących ?

Zgodnie z informacją zawartą w złożonym przez podatnika wniosku, a także w dostarczonym wyroku Sądu Rejonowego - firma X , na podstawie umowy zawartej z Gminą, korzystała z pomieszczeń budynku położonego w. Jednocześnie firma X , na podstawie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy otrzymanie zaliczki, przedpłaty powoduje obowiązek wystawienia fakturyPrawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektuMożliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie sprzętu rehabilitacyjnego do wyposażenia szpitalaBrak prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących najem samochodów od osób trzecichCzy podatek VAT naliczony w fakturach dotyczących wydatków związanych z przyłączem wodociągowym do budynku drukarni podlega odliczeniu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.