Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Dotyczy obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży

Niniejszą interpretację wydano na podstawie niżej opisanego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę w oparciu o stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia.

W dniu 08.03.2006 r. Spółka złożyła do tut. organu zapytanie w przedmiocie prowadzenia ewidencji sprzedaży o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów betonowych budowlanych z wyjątkiem budynków prefabrykowanych. Odbiorcami są inne firmy budowlane, ale również osoby fizyczne budujące i remontujące swoje domy oraz inne obiekty systemem gospodarczym. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z uwagi na wysokość sprzedaży towarów i świadczenia usług Spółka obowiązana jest prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dodatkowo zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na żądanie w/w odbiorców obowiązana jest do wystawiania faktur. Niezależnie od powyższego przepisu cała sprzedaż Spółki jest fakturowana, ponieważ podstawą ewentualnej reklamacji jest właśnie faktura. Wobec powyższego Spółka zwróciła się z zapytaniem jakie dokumenty, tj.: raporty fiskalne, czy faktury powinny być ewidencjonowane w ewidencjach, o których mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ występuje różnica w sposobie obliczania VAT przy wystawianiu faktur oraz paragonu fiskalnego.Zdaniem Spółki zgodnie z rozporządzeniem o kasach fiskalnych podatek należny liczony jest od ceny jednostkowej brutto, a na fakturze od ceny netto, zatem w ewidencji sprzedaży powinny znaleźć się tylko i wyłącznie faktury.

Udzielając odpowiedzi na postawione pytanie tut. organ wziął pod uwagę, co następuje:

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 04.07.2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.) zwanym dalej rozporządzeniem, w § 5 ust. 1 pkt 1 wskazano, iż podatnik prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kasy rejestrującej, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązany jest do dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy.

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Natomiast zgodnie z art. 106 ust. 4 i 5 w/w ustawy podatnicy nie mają obowiązku wystawiana faktur, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej - za wyjątkiem sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, które w każdym przypadku muszą być potwierdzone fakturami. Jednakże na żądanie tych osób, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podatnicy są obowiązani do wystawiania faktury. Jeżeli faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik winien dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż, co wynika z § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). Zaznaczyć należy, iż § 11 ust. 3 w/w rozporządzenia z 25.05.2005 r. nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwot podatku należnego zostały zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, kasy rejestrujące, z zastrzeżeniem ust. 2-5, muszą spełniać następujące warunki niezbędne do ich stosowania: zapisywać w pamięci fiskalnej co najmniej następujące dane: wartość sprzedaży bez podatku (netto) według poszczególnych stawek, wartość sprzedaży zwolnionej od podatku, kwoty podatku według poszczególnych stawek podatkowych, łączną kwotę podatku i łączną wartość sprzedaży z podatkiem (brutto).

Pkt 6 ust. 1 § 4 rozporządzenia określa natomiast, iż paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać następujące informacje: - imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby podatnika, - numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP), - numer kolejny wydruku, - datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży, - nazwę towaru lub usługi, - cenę jednostkową towaru lub usługi, - ilość i wartość sprzedaży, - wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek, - wartość sprzedaży zwolnionej z podatku, - łączną kwotę podatku, - łączną kwotę należności, - kolejny numer paragonu fiskalnego, - kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym, - logo fiskalne zgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia oraz numer unikatowy pamięci kasy.

W art. 109 ust. 3 ustawy postanowiono, że podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, czyli podatnicy obowiązani do zarejestrowania się jako "podatnicy VAT czynni" są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: . kwoty określone w art. 90, czyli kwoty, które podatnik obowiązany jest ewidencjonować celem odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, . dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, . wysokość podatku należnego, . kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego oraz. kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz. inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, . a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż raporty fiskalne dobowe, bądź też łączne raporty okresowe za okresy miesięczne, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia są zatem podstawą do dokonania zapisów w ewidencji sprzedaży VAT. Wystawiona na żądanie klienta faktura VAT dotycząca wcześniejszej sprzedaży zarejestrowanej przy użyciu kasy fiskalnej powinna zawierać dane zawarte w rozdziale 4 (szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. i nie powinna być już zaewidencjonowana w ewidencji sprzedaży VAT, gdyż sprzedaż ta uprzednio została zaewidencjonowana w ewidencji, jako sprzedaż nieudokumentowana fakturami (paragon potwierdzający tę sprzedaż jest ujęty w raporcie dobowym, ten z kolei w raporcie miesięcznym okresowym).

Dodatkowo informuję, iż przepis § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. stanowi, iż przepis ust. 1 (wskazujący sposób wyliczenia kwoty podatku) może być stosowany w przypadku, gdy sprzedawca stosuje jako ceny sprzedaży umowne ceny brutto. Zastosowanie tego przepisu pozwala na uniknięcie rozbieżności w kwotach podatku na fakturach i paragonach.

Biorąc powyższe pod uwagę, tut. organ uznał stanowisko Spółki zajęte w przedmiotowym wniosku - za nieprawidłowe.Przedmiotowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: ewidencja podatku od towarów i usług, paragony, prowadzenie ewidencji, treść faktury
Data aktualizacji: 30/12/2012 00:00:01

Elementy jakie powinna zawierać faktura dokumentująca wpłacenie zaliczki

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie wypłaconego bonusudokumentowanie wypłaconego bonusu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Akty prawne regulujące termin wystawienia faktury VAT

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i...

Czy podatek VAT, który obecnie nie został odliczony można zaliczyć do kosztów uzyskania pr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Otrzymane dofinansowanie nie będące wynagrodzeniem za świadczone usługi nie należy dokumen...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług elektronicznych rozliczanych okresowo (usługi ciągłeJaki będzie moment osiągnięcia przychodu ze sprzedaży - za pośrednictwem kolportera - czasopism?Czy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury? Kiedy wykazać w deklaracji VAT dokonaną sprzedaż?Jaki adres powinien znaleźć się na fakturach VAT?Czy faktura pro-forma uprawnia do odliczenia podatku VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.