Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy opodatkowania otrzymanych dotacji, opodatkowania wykonywanej działalności naukowo - badawczej oraz obowiązku wystawiania faktur VAT

Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn. zm.), art.5 ust.1 pkt 1, art.8 ust.1, art.29 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku znak DN/12/2006 z dnia 24.01.2006r. (data wpływu 24.01.2006r) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego /podatku od towarów i usług/, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola postanowiłuznać stanowiska wnioskodawcy - dotyczące opodatkowania otrzymanych dotacji, opodatkowania wykonywanej działalności naukowo - badawczej oraz obowiązku wystawiania faktur VAT - za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 24.01.2006r Strona złożyła wniosek znak DN/12/2006 z dnia 24.01.2006r, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług. Wniosek ten został uzupełniony pismami znak DN/33/2006 z dnia 21.02.2006r (data wpływu 23.02.2006r) oraz znak DN/39/2006 z dnia 06.03.2006r (data wpływu 07.03.2006r) oraz DN/44/2006 z dnia 09.03.2006r (data wpływu 10.03.2006r).Z przedmiotowego wniosku wynika:Stan faktycznyInstytut w zakresie prowadzonej działalności naukowo - badawczej prowadzi:- badania naukowe, prace badawczo - rozwojowe - finansowanych dotacjami na działalność statutową oraz innymi dotacjami, subwencjami i dopłatami przekazywanymi przez organizacje i podmioty władzy publicznej, - uczestniczy w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych współfinansowanych z zagranicznych środków finansowych, realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programów badawczych albo przyznanych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą, - realizuje badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane środkami przekazywanymi przez osoby prawne lub fizyczne, - przeprowadza krajowe wieloletnie projekty badawcze (granty) własne, rozwojowe, promotorskie, zamawiane i specjalne, - przeprowadza zagraniczne wieloletnie projekty badawcze realizowane w ramach Projektów Ramowych Unii Europejskiej, - wykonuje usługi naukowo - badawcze na zlecenia podmiotów zagranicznych i krajowych zawieranych bezpośrednio pomiędzy placówką naukową a podmiotem zlecającym.Zapytanie1. Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:- dotacje na działalność statutową oraz inne dotacje, subwencje i dopłaty przekazywane przez organizacje i podmioty władzy publicznej na działalność statutową, - uczestnictwo w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych współfinansowanych z zagranicznych środków finansowych, realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programów badawczych albo przyznanych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą, - realizacja badań naukowych lub prac rozwojowych finansowanych środkami przekazywanymi przez osoby prawne lub fizyczne, - krajowe wieloletnie projekty badawcze (granty) własne, rozwojowe, promotorskie, zamawiane i specjalne, - zagraniczne wieloletnie projekty badawcze realizowane w ramach Projektów Ramowych Unii Europejskiej, - zagraniczne zlecenia i umowy na wykonanie usług naukowo - badawczych zawieranych bezpośrednio pomiędzy placówką naukową a podmiotem zlecającym.2. Czy do podstawy opodatkowania, zgodnie z art.29 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług należy wliczyć wszystkie dotacje mające bezpośredni wpływ na wartość (cenę) usługi naukowo - badawczej?3. Czy w przypadku sprzedaży usług naukowo - badawczych na rzecz krajowych i zagranicznych osób prawnych lub osób fizycznych należy dokonać rozliczenia w formie faktury z uwzględnieniem podatku VAT?Stanowisko wnioskodawcyZdaniem Wnioskodawcy:1. Nie podlegają opodatkowaniu: - dotacje na działalność statutową oraz inne dotacje, subwencje i dopłaty przekazywane przez organizacje i podmioty władzy publicznej na działalność statutową, - środki uzyskane tytułem uczestnictwa w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych współfinansowanych z zagranicznych środków finansowych, realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programów badawczych albo przyznanych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą, - zagraniczne wieloletnie projekty badawcze realizowane w ramach Projektów Ramowych Unii Europejskiej- środki na realizację badań naukowych lub prac rozwojowych finansowanych środkami przekazywane przez osoby prawne lub fizyczne, - krajowe wieloletnie projekty badawcze (granty) własne, rozwojowe, promotorskie, zamawiane i specjalne, Opodatkowaniu podlegają natomiast:- usługi naukowo - badawcze na rzecz krajowych i zagranicznych osób prawnych lub fizycznych, w tym projekty celowe i zamawiane, których jednostka nie jest koordynatorem.2. Do podstawy opodatkowania należy wliczyć wszystkie dotacje mające bezpośredni wpływ na wartość (cenę) usługi naukowo - badawczej lub towaru, które są sprzedawane.3. W przypadku sprzedaży usług naukowo - badawczych na rzecz krajowych i zagranicznych osób prawnych lub osób fizycznych rozliczenia są dokonywane na podstawie faktur VAT, z uwzględnieniem podatku należnego.

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola rozpatrzył przedmiotowy wniosek i postanowił uznać stanowisko podatnika dotyczące pkt 1, 2 i 3 za prawidłowe.Ocena prawna stanowiska wnioskodawcyAd.1 i 2.Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, o których mowa w tym przepisie, rozumie się co do zasady każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 tej ustawy (art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w tym czynności wymienione w pkt 1 - 3 tego przepisu). Przez pojęcie świadczenia usługi, zdefiniowane w art. 8 ust.1 ww. ustawy należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie, o którym mowa wyżej zakłada istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą, konsumentem). Zatem w pojęciu świadczenia na rzecz, mieszczą się świadczenia na rzecz podmiotów i osób trzecich.Rozstrzygnięcie, czy czynności związane z prowadzeniem badań naukowych, prac rozwojowych itp. stanowią świadczenie usług w rozumieniu ww. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług może być dokonane na podstawie analizy umów dotyczących konkretnego stanu faktycznego. Jeśli z zawartych umów na wykonanie usług naukowo - badawczych wynika, że nie jest dokonywane żadne świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, wówczas nie występuje w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 1 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004r. świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.W sytuacji natomiast gdy usługa naukowo - badawcza jest realizowana na zlecenie na rzecz zamawiającego, który będzie odbiorcą usługi, dysponentem czy zarządzającym prawami do wykorzystywania efektów prac naukowo - badawczych, wówczas czynność taką należy uznać za świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art.29 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.Z powołanej wyżej regulacji wynika, iż w sytuacji, gdy podatnik - w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług - otrzymuje od innego podmiotu jakiekolwiek dofinansowanie (dotację, subwencję) stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, jako np. pokrycie części ceny lub rekompensata z powodu obniżenia ceny - tego rodzaju dofinansowanie stanowi również obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia. Aby jednak tak było, dofinansowanie musi być bezpośrednio związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli taki związek bezpośredni nie występuje, dofinansowanie ogólne na pokrycie niezdefiniowanych wprost kosztów działalności nie podlega opodatkowaniu. Zatem dotacje wypłacane na pokrycie części wydatków podatnika (zarówno inwestycyjnych jak i kosztowych), których nie można jednak alokować w wysokości ceny konkretnego świadczenia nie spełniają definicji podstawy opodatkowania w rozumieniu art.29 ust.1 cytowanej ustawy. Mając na uwadze powyższe przepisy, po przeanalizowaniu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola stoi na stanowisku, iż dotacje otrzymywane na realizowanie działalności statutowej - naukowo-badawczej, na realizację konkretnych projektów naukowo - badawczych (grantów) oraz na inwestycje nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w oparciu o wyżej cytowany art.29 ust.1 ww. ustawy. Środki finansowe przyznawane w ramach działalności statutowej oraz projektów badawczych, o których mowa w przedmiotowym zapytaniu nie spełniają bowiem powyżej przedstawionych kryteriów uznania ich za dotacje cenotwórcze (nie mają one bowiem bezpośredniego wpływu na cenę wykonywanych przez podatnika czynności) i nie stanowią dla Wnioskodawcy obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegać będą natomiast usługi naukowo - badawcze na rzecz krajowych i zagranicznych osób prawnych lub fizycznych, gdyż spełniają one definicję usług, zawartą w ww. art.8 ustawy - są bowiem świadczone na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej - odbiorcy zewnętrznego. Ad.3.Zgodnie z art.106 ust.1 ww. ustawy - podatnicy, o których mowa w art.15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży (.)A zatem jeżeli wykonane przez Instytut czynności będą stanowiły usługę - w rozumieniu art.8 ww. ustawy, będą więc podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - podatnik ma obowiązek wystawić fakturę VAT potwierdzającą dokonanie sprzedaży usługi.
Słowa kluczowe: dotacja, faktura VAT, usługi naukowo-badawcze, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 28/01/2013 00:00:01

Urząd Skarbowy Gorzów Wielkopolski 66-400 ul. Jagiellończyka 10

Zasięg terytorialny miasta Kostrzyn, miasto na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Witnica powiaty gorzowski województwo lubuskie Konta bankowe CIT 35101017040023812221000000 VAT...

Kontrahenci świadczą na rzecz Spółki usługi (Wnioskodawca powołuje PKWiU), Spółka ma prawo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Spółka będzie uprawniona do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z f...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy abonament miesięczny za usługę internetową stanowi koszt uzyskania przychodu w prowadz...

Na podstawie art. 216 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie informuje, że stanowisko zawarte we wniosku złożonym dnia 30 marca 2006...

Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych przez kontrahentów dokum...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie premii wypłacanych pieniężnych dla kontrahentówWystawianie faktur korygujących onlineOpodatkowanie podatkiem VAT udzielanej premii pieniężnejOdliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi reklamoweGmina prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.