Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy opodatkowania usług na ruchomym majątku rzeczowym świadczonych na rzecz podmiotów z krajów członkowskich oraz sposobu ich dokumentowania

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 15.11.2005r. (uzupełnionym w dniu 06.12.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik świadczy usługi regeneracji zaworów, które stanowią część sprężarek przemysłowych. W zakres usługi wchodzą:

1.demontaż zaworów;

2.kontrola defektoskopowa przepustnic i gniazd;

3.pomiary geometryczno - liniowe;

4.mycie zaworów w myjce parowo - chemicznej;

5.piaskowanie;

6.legalizacja powierzchni uszczelniających gniazd i przepustnic;

7.wymiana części szybko zużywających się; w przypadku wystąpienia konieczności wymiany gniazd lub przepustnicy nastąpi to za dodatkowym porozumieniem;

8.montaż zaworów;

9.sprawdzenie szczelności zaworów na stanowisku komputerowym;

10.zabezpieczenie antykorozyjne zaworów;

11.pakowanie zaworów w folię termokurczliwą;

12.dostawa towarów w miejsce przeznaczenia.

Usługa wykonywana jest na terenie Polski na rzecz kontrahenta unijnego, który podał Spółce numer pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium swojego państwa. Zawory po wykonaniu regeneracji zostają zwracane zleceniodawcy nie później niż w ciągu 30 dni od wykonania na nich usługi.

Zdaniem Spółki miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa nabywcy usługi. Spółka wystawia fakturę INVOICE w języku angielskim w EUR. Zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem Spółka umieszcza adnotację, że podatek rozlicza nabywca usługi. Dodatkowo Spółka podaje kwotę należności w PLN wg kursu podanego przez NBP z dnia wystawienia faktury.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28. W myśl art. 28 ust. 7 w przypadku usług na ruchomym majątku rzeczowym, świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem, że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane. Zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy o VAT przepis ust. 7 stosuje się, jeśli towary po wykonaniu usług zostaną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od wykonania na nich usług, wywiezione poza terytorium kraju.

Świadczenie usług na ruchomym majątku rzeczowym nie zostało zdefiniowane na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Dokonując kwalifikacji, czy w danej sytuacji podatnik dokonuje nabycia towarów czy świadczenia usług na majątku rzeczowym, należy brać pod uwagę postanowienia zawarte w umowach z kontrahentem zagranicznym. Przez ruchomy majątek rzeczowy należy rozumieć towary niebędące nieruchomościami oraz budowlami trwale związanymi z gruntem Katalog usług na ruchomym majątku rzeczowym obejmuje m.in. naprawę rzeczy ruchomych, usługi serwisowe i gwarancyjne związane z rzeczami ruchomymi, instalację, montaż i demontaż rzeczy ruchomych, przetwarzanie i uszlachetnianie.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę wynika, że będzie wykonywać usługi na ruchomym majątku rzeczowym w postaci regeneracji zaworów stanowiących część sprężarek przemysłowych na rzecz kontrahenta unijnego, który podał Spółce numer pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej. Po wykonaniu usługi zawory zostaną niezwłocznie zwrócone zleceniodawcy, nie później niż 30 dni od wykonania usługi.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur i dane, które powinny one zawierać, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2005r., Nr 95, poz. 798). W omawianym stanie faktycznym zastosowania znajdzie § 27 ust. 1, 2 oraz 4 cytowanego rozporządzenia, zgodnie z którym przepisy § 9, 11 - 23, i 26 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze. Faktury takie powinny zawierać dane określone w § 9, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. Natomiast w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 2 oraz art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy o VAT, faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym zidentyfikowany jest na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju, oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi.

Jednocześnie Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż nie odniósł się do przedłożonego wraz z wnioskiem załącznika.

Niniejsza interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego została dokonana dla stanu faktycznego opisanego we wniosku i w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu jej udzielenia. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę praw i obowiązków Podatnika. Interpretacja obowiązuje do czasu zmiany przepisów. Zgodnie z art.14b § 1 - 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: miejsce świadczenia usług, rzeczowy majątek ruchomy, usługi na majątku rzeczowym, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 29/01/2013 00:00:01

Wystawianie not korygujących online

Nota korygująca to dokument, pozwalający odbiorcy faktury skorygować błędy, jakie są na niej zawarte. Notą korygująca można poprawić: błędną nazwę firmy, niepoprawny adres, zły numer NIP, błędny opis faktury lub nazwy produktów. Notą korygującą nie...

Podatnik pyta, czy może dokonać odliczenia podatku VAT na podstawie kopii faktur VAT dotyc...

Na podstawie art.216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 23 czerwca 2005 r. (doręczonego dnia 30 czerwca 2005 r.) o pisemną...

Kto zobowiązany będzie do zapłaty podatku, jeżeli nabywcą na aukcji internetowej jest zare...

Działając na podstawie przepisów: art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie...

Różny wygląd czytelnej wersji e-faktury

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik zapytuje o sposób dokumentowania i rozliczenia w deklaracji dla podatku VAT nabyw...

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie:art. 14 b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.);zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni znak...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego na fakturze wystawionej z tytułu udzielonej premii pieniężnejPotrącona kwota z zobowiązania na podstawie wyroku sądowego jako koszt uzyskania przychoduWystawienie faktury VAT w imieniu sprzedawcy, odbiór faktury VAT w imieniu odbiorcyStrona zwróciła się w sprawie prawa do odliczenia VAT przy zakupie na dwa podmioty po 50% pod warunkiem podziału zapłaty w tym zakupie po 50Moment powstania obowiązku podatkowego przy WNT w przypadku zaliczek potwierdzonych i niepotwierdzonych fakturą
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.