Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentujacej nabycie usług marketingowych

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 08.09.2005r. (uzupełniony dnia 28.10.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jest dystrybutorem w Polsce produktów firmy niemieckiej. Klientami Spółki są hurtownie kosmetyczne oraz salony fryzjerskie lub też sieci takich salonów. Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących przyznanego klientom budżetu marketingowego, udokumentowanych fakturą wystawioną przez klienta oraz czy ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty ww. fakturach. Zdaniem Spółki przyznanie budżetu marketingowego powinno być traktowane w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy o VAT jako usługa marketingowa świadczona przez salon, dokumentowana fakturą VAT, w związku z czym Spółka ma prawo na zasadach ogólnych obniżyć podatek należny o podatek naliczony wykazany w takiej fakturze.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich pokrycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Spełnienie powyższych przesłanek oznacza, iż podatnik co do zasady będzie miał prawo do odliczenie podatku naliczonego.

Jednakże ustawodawca ograniczył to uprawnienie m.in. poprzez art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, w którym wskazuje, iż nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku - a kwota wykazana fakturze nie została uregulowana. Zatem w przypadku, gdy dana czynność nie podlega opodatkowaniu, lecz mimo to została wystawiona faktura z podatkiem VAT oraz uregulowano kwotę z niej wynikającą, to należy podkreślić, że nie traci on prawa do odliczenia uiszczonego podatku VAT.

Jednocześnie Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż nie odniósł się do przedłożonego wraz z wnioskiem załącznika.

Postanowieniem nr 1472/ROP1/423 - 305 - 291/05/AW z dnia 25.11.2005r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie potwierdził stanowisko Spółki, iż wydatki ponoszone na usługi marketingowe należy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów.

Niniejsza interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego została dokonana dla stanu faktycznego opisanego we wniosku i w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu jej udzielenia. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę praw i obowiązków Podatnika. Interpretacja obowiązuje do czasu zmiany przepisów. Zgodnie z art. 14b § 1 - 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Stronie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Do zażalenia należy załączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5zł oraz po 0, 50zł od każdego załącznika (ustawa z dnia 9.09.2000r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2004r., Nr 253, poz. 2532 ze zm./).
Słowa kluczowe: nieodpłatne przekazanie rzeczy, opodatkowanie, usługi marketingowe
Data aktualizacji: 03/01/2013 00:00:01

Czy nienależnie otrzymany zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku DZ.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21 czerwca 2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i...

Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących koszty inwestycyjne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Starostwo Powiatowe powinno mieć nadany oddzielny numer identyfikacji podatkowej dla c...

W odpowiedzi na otrzymane w dniu 08.11.2004 r. pismo, uzupełnione pisemnym zapytaniem z dnia 22.11.2004 r. (otrzymane 23.11.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, a mianowicie kwestii...

Wystawianie faktur VAT za sprzedaż biletów lotniczych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółdzielnia ma obowiązek wystawić fakturę VAT przy przekształceniu lokatorskiego praw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy zasadne jest nienaliczanie podatku VAT w przypadku wystawiania faktury na przedmiotowe usługi?Zastosowanie stawki 0% w przypadku refakturowania usług związanych z eksportem towarówJakie konsekwencje podatkowe rodzi nota księgowa zawierająca opis wydatku i stanowiąca postawę do przekazania środków z rachunku środków pomocowych ?Czy Podatnik mia prawo wystawić fakturę bez podatku VAT na kontrahenta niemieckiego, wskazując go jako podatnika podatku od wartości dodanej?Opodatkowanie i dokumentowanie przyznawanych premii pieniężnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.