Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy uznania za niepodlegającą opodatkowaniu czynność dotyczącą refakturowania podatku od nieruchomości jako części składowej czynszu

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 08.02.2006r. Podatnik uzyskuje przychody z tytułu najmu lokalu użytkowego opodatkowując je w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik oprócz czynszu refakturuje również najemcom dodatkowe opłaty związane z utrzymaniem lokali, w tym również związany z tym lokalem podatek od nieruchomości.Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.Najem lokalu użytkowego jako usługa wymieniona w klasyfikacjach statystycznych (PKWiU 70.20.12) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stosownie do przepisów art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).Podatek od nieruchomości nie został wymieniony natomiast w katalogu czynności wymienionych w art. 5 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług, nie jest też towarem ani usługą, o których mowa w cytowanym przepisie ustawy. Zatem stwierdzić należy, iż podatek od nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.Jednakże podatek od nieruchomości może stanowić element kalkulacyjny ceny czynszu należnego z tytułu najemcy lokalu pod warunkiem, że strony umowy ustaliły, że jego równowartość obciąża najemcę.Zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości ciąży na wynajmującym jako właścicielu i nie może być w drodze umowy przeniesione na osobę najemcy ze skutkiem zwalniającym wynajmującego z obowiązku podatkowego. Jednakże strony stosunku najmu mogą zawrzeć w umowie postanowienia co do zwrotu (refundacji) należności z tytułu podatku od nieruchomości przez najemcę. Niezależnie jednak od tego, czy zwracana wynajmującemu przez najemcę kwota podatku od nieruchomości zostaje wyłączona z czynszu, czy też stanowi jego element kalkulacyjny, zawsze jest ona należnością obciążającą wynajmującego, wynika ona bowiem z obowiązku podatkowego. Natomiast obowiązek najemcy w stosunku do wynajmującego stanowi zobowiązanie cywilnoprawne, szczegółowo ukształtowane w zawartej umowie, a więc należy ją traktować jako należność otrzymaną z tytułu odpłatnego świadczenia usługi najmu.Zatem refundacja wydatków ściśle związanych z przedmiotem najmu, w tym kwoty wyszczególnionej jako podatek od nieruchomości stanowiącej element kalkulacji czynszu najmu, jest częścią składową tego czynszu i pozostaje w bezpośrednim związku ze świadczoną usługa najmu. Podlega więc zakwalifikowaniu jako czynsz za usługę i opodatkować ją należy jako usługę w całości. Powyższe stanowisko potwierdza zapis dotyczący określenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 - 22, art. 30 - 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.Tutejszy organ mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy, informuje, iż w przedstawionej sprawie, podstawę opodatkowania stanowi cały czynsz, wraz z równowartością podatku od nieruchomości, w przypadku gdy strony ustaliły, że jego równowartość obciąża najemcę.Biorąc pod uwagę powyższe oraz stan faktyczny należy stwierdzić, że Podatnik jako właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wystawienia na najemcę faktury VAT dokumentującej zarówno zwrot poniesionych kosztów dotyczących podatku od nieruchomości jak i czynszu. Całość świadczenia należnego od najemcy będzie podlegała opodatkowaniu stawką 22% VAT stosownie do art. 41 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług.
Słowa kluczowe: część składowa, czynsz, lokal użytkowy, opodatkowanie, refakturowanie, usługi najmu
Data aktualizacji: 17/10/2013 09:00:01

Rozpoznanie obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług transportowych na terytorium...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wnioskodawca pyta kiedy z jakiego dnia należy stosować kurs waluty do przeliczenia wartośc...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna stwierdza, że stanowisko Pana - przedstawione we wniosku...

Czy Spółka powinna opodatkowywać w Polsce przychody z tytułu prowizji wynikające z faktur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realiz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwości odliczenia podatku VAT wynikającej z faktury VAT przesyłanej w formie elektroni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy skorygowanie błędu nazwy i adresu nabywcy towaru, na fakturze VAT, winno być dokonane za pomocą noty korygującej czy faktury korygującej?Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na współwłaścicieli nieruchomościWykazanie w deklaracji VAT+7 otrzymania faktury od kontrahenta portugalskiego dotyczącej usługi przeglądu urządzeń spawalniczychCzy prawidłowe jest wystawienie przez biegłego faktury VAT za świadczone usługi ( PKWiU 84.14.13) dla Sądu opodatkowane stawką VAT 22Refakturowania usług
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.