Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy zaliczenia wydatku na zakup gruntu do kosztów uzyskania przychodu w dacie wystawienia faktury

Działając na podstawie art. 14a § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu Pana wniosku z 07 marca 2007 r. dotyczącego interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w indywidualnej sprawie dotyczącej zaliczenia wydatku na zakup gruntu do kosztów uzyskania przychodu w dacie wystawienia faktury stwierdza, iż stanowisko Pana jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N IE

W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Pismem z dnia 07 marca 2007 r. wystąpił Pan o interpretację przepisów podatkowych.Wypełniając dyspozycje art. 14a § 2 powołanej ustawy w przedmiotowym wniosku przedstawił Pan stan faktyczny sprawy oraz własne stanowisko w sprawie. Wskazał, iż dla potrzeb działalności polegającej m.in. na wykonywaniu usług budowlanych i wznoszeniu budynków zakupuje Pan grunt. Pana zapytanie dotyczy możliwości zaliczenia zakupu gruntu do kosztów uzyskania przychodu.Pana zdaniem zakup gruntu dla celów handlowych w działalności gospodarczej stanowi koszt podatkowy w dacie zakupu i powinien być zapisany w księdze.

Ustosunkowując się do wniesionego zapytania, w kontekście obowiązujących przepisów prawa Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, stwierdza co następuje: Z zapytania wynika, że przedmiotem Pana działalności gospodarczej jest budowa budynków mieszkalnych, a następnie ich sprzedaż wraz z gruntem. Przychody uzyskane z tej sprzedaży są przychodami z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). W tej sytuacji do ustalania wysokości dochodów mają zastosowanie ogólne zasady postępowania. Dochodem jest zatem osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów z danego źródła nad kosztami ich uzyskania.

Przepis art. 22 ust. 1 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. W przepisie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy wskazano, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie (wytworzenie lub ulepszenie) środków trwałych. Powołany przepis nie znajduje jednak zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż z racji specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, grunty zakupione pod budowę budynków mieszkalnych na sprzedaż nie stanowią środków trwałych, lecz są towarem handlowym. W związku z tym wydatki poniesione na ich nabycie stanowią koszt uzyskania przychodów ze sprzedaży tych budynków w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednocześnie tut. organ zauważa, że sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475). Zgodnie z objaśnieniami do podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawartymi w ww. rozporządzeniu, kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Prawidłowe zatem będzie księgowanie zakupionych gruntów oraz zakupionych materiałów budowlanych i usług w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, tj. zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu. Należy nadmienić, że zgodnie z § 17 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów zakup towarów handlowych musi być wpisany do księgi, z zastrzeżeniem § 30, niezwłocznie po ich nabyciu, natomiast zapisów dotyczących pozostałych wydatków dokonuje się, z zastrzeżeniem § 20 i 30, jeden raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 22 ustawy o podatku dochodowym.

Na koniec roku podatkowego zgodnie z § 27, podatnicy są zobowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Sposób sporządzenia spisu i jego wycenę regulują przepisy § 28 i 29 ww. rozporządzenia Ministra Finansów.Zatem stanowisko Pana przedstawione we wniosku należy uznać za prawidłowe.

Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana w zapytaniu i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Interpretacja ta nie jest wiążąca dla Pana, wiąże ona natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na podjęte w przedmiotowej sprawie postanowienie - stosownie do przepisu art. 14a § 4, w związku z art. 236 Ordynacji podatkowej służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu.W myśl art. 236 § 2 Ordynacji podatkowej zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Słowa kluczowe: budowa budynków, podatek dochodowy od osób fizycznych, usługi budowlane, zakup gruntu
Data aktualizacji: 17/01/2013 21:00:02

Czy zwrot oryginału faktury VAT ma wpływ na wysokość podatku należnego za okres w którym p...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że P. Informatyka...

Dowód wypłaty KW (kasa wyda) online

Dokument kasowy taki jak dowód wypłaty (KW) stosowany jest w przypadku transakcji gotówkowych, służy do rejestrowania i księgowania przeprowadzonych operacji finansowych. Dowód wpłaty KW jest dokumentem ścisłego zarachowania, to znaczy, że każdy...

Czy przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), art. 86 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz...

Kiedy podatnik ma prawo do do odliczenia 60% nie więcej niż 6 000 zł podatku VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22. 09. 2006r. w sprawie interpretacji co do...

Akceptacja faktur musi być przede wszystkim w formie podpisu zarówno na oryginale i kopii...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy potracone skonto wywołuje obowiązek dokonania korekty faktury wewnętrznej i skorygowania deklaracji VAT-7 ?Jakie są reguły dokonania korekty ze stawki 22% na stawkę 7% oraz ze stawki 7% na stawkę 22%?Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie nieruchomości oraz maszynKiedy istnieje podstawa prawna aby zaksięgować fakturę oraz odliczyć naliczony podatek VAT?Urząd Skarbowy Nisko 37-400 ul. 3 Maja 32B
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.