Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Forma potwierdzenia odbioru przez kontrahenta faktury korygującej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2009r. (data wpływu 28 maja 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie formy potwierdzenia odbioru przez kontrahenta faktury korygującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie formy potwierdzenia odbioru przez kontrahenta faktury korygującej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca z tytułu sprzedaży towarów i usług wystawia faktury korygujące. Kontrahenci nie zawsze odsyłają podpisane kopie faktur korygujących, które upoważniałyby Wnioskodawcę do pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT. W związku z faktem, iż w danym miesiącu liczba faktur korygujących jest znaczna (nawet kilkadziesiąt) konieczność prowadzenia dodatkowej ewidencji faktur potwierdzonych znacznie utrudnia pracę. Wnioskodawca ponadto jest narażony na straty finansowe jeśli kontrahent nie odeśle potwierdzonej kopii.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy posiadanie zwrotek pocztowych potwierdzonych przez kontrahentów, za pomocą których jednoznacznie można zidentyfikować daną fakturę korygującą, jest wystarczającym potwierdzeniem odbioru faktury korekty, w świetle art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług i upoważnia do obniżenia podstawy opodatkowania...

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 29 ust. 4a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług nie wskazuje w jakiej formie powinno być uzyskane potwierdzenie faktury korygującej. Nakazuje jedynie posiadać potwierdzenie, że faktura korekta dotarła do nabywcy towaru lub usługi. Z tego względu Wnioskodawca uważa, że posiadanie potwierdzenia odbioru danej faktury korygującej w postaci zwrotki pocztowej z potwierdzeniem odbioru jest jednoznacznym dowodem, iż faktura korygująca wpłynęła do kontrahenta. Zatem za okres rozliczeniowy w którym Wnioskodawca otrzymał zwrotkę ma on, w jego ocenie, pełne prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania z tytułu wystawionej korekty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Stosownie do art. 29 ust. 4b ustawy o VAT, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się: w przypadku eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju; wobec nabywców, na których rzecz jest dokonywana sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29 ust. 4c ustawy o VAT).

Przepisy art. 106 ust. 8 ustawy o VAT stanowią, iż minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia: określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania; może określić wzory faktur dla wszystkich lub niektórych rodzajów czynności; może określić przypadki, w których faktury mogą być wystawiane przez inne przedmioty niż wymienione w ust. 1 i 2, oraz szczegółowe zasady i warunki wystawiania faktur w takich przypadkach. Zasady wystawiania faktur VAT i innych dokumentów z nimi zrównanych uregulowane zostały szczegółowo w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

W powołanym rozporządzeniu Ministra Finansów przepisy dotyczące zasad wystawiania faktur korygujących zostały zawarte w § 13 i 14.

Obowiązujące przepisy dotyczące obowiązku posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę umożliwiające zmniejszenie podatku należnego nie określają jakiejś specjalnej formy w jakiej to potwierdzenie powinno nastąpić.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca z tytułu sprzedaży towarów i usług wystawia faktury korygujące. Kontrahenci nie zawsze odsyłają podpisane kopie faktur korygujących, które upoważniałyby Wnioskodawcę do pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Z tego względu Wnioskodawca uważa, że posiadanie potwierdzenia odbioru danej faktury korygującej w postaci zwrotki pocztowej z potwierdzeniem odbioru jest jednoznacznym dowodem, iż faktura korygująca wpłynęła do kontrahenta.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny należy uznać, że forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę w postaci zwrotki pocztowej z potwierdzeniem odbioru przesyłki przez adresata jest dopuszczalna, o ile z dokumentu tego jednoznacznie będzie wynikał fakt, że nabywca towaru lub usługi otrzymał właśnie tę fakturę korygującą.

Natomiast fakt otrzymania potwierdzenia odbioru przez kontrahenta faktury korygującej, mającego formę zwrotki pocztowej z potwierdzeniem odbioru przesyłki przez adresata, będzie upoważniał wystawcę faktury korygującej do obniżenia podstawy opodatkowania, przy zachowaniu jednakże zastrzeżeń wskazanych w zdaniu poprzednim.

Zatem stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, potwierdzenie odbioru
Data aktualizacji: 25/08/2012 23:22:40

Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z e...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dobrze prowadzona księgowość Pruszków a kondycja finansowa firmy

By mieć pewność, że naszą firmę czeka dobra przyszłość, warto skupić się również na sprawach formalnych. Bardzo istotna w tym momencie jest księgowość Pruszków. Należy ją prowadzić na bieżąco, by móc kontrolować kondycję finansową firmy i móc...

Urząd Skarbowy Kozienice 26-900 ul. Parkowa 5

Zasięg terytorialny miasta gminy Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n. Pilicą, Kozienice, Magnuszew, Sieciechów powiaty kozienicki województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 20101010100007072221000000 VAT 67101010100007072222000000 PIT...

Czy VAT naliczony z faktur dokumentujących nakłady na budowę środka trwałego będzie VAT-em...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy firma prawidłowo kwalifikuje koszty z wystawionych faktur przez leasingodawcę, jako ko...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka może dokonać korekty podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe 2004 - 2007 wraz z żądaniem zwrotu nadpłaty podatku?Obowiązek wystawienia faktury korygującej z § 16 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 r. Zwrot uiszczonej raty a zmiana wpłacającegoDotyczy sposobu potwierdzenia przez kontrahenta odbioru faktury korygującejCzy należy dokumentować fakturą VAT otrzymywaną premię pieniężną z tytułu zawartej umowy marketingowej?Podatnik zwraca się z pytaniem o sposób w jaki ma udokumentować wykonanie umowy i przekazanie zmodernizowanego placu zabaw Właścicielowi
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.