Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Gmina prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2010r. (data wpływu 31 sierpnia 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pn. . - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pn. .

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. . środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informatycznego. Koszt projektu 178 258, 20 zł, wnioskowane dofinansowanie 151 519, 47 zł. Wniosek został rekomendowany do dofinansowania przez Zarząd Województwa uchwałą.

Projekt realizowany będzie jako zadanie własne gminy wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Przedmiotem projektu jest wykonanie na terenie gminy siedmiu punktów dostępu do Internetu. Cztery punkty wykonane zostaną w formie infokiosków umieszczonych na poniższych budynkach tzw. starej szkoły w L G, strażnicy OSP w K, strażnicy OSP w G oraz w budynku administracyjnym Urzędu Gminy. Trzy pozostałe będą funkcjonować jako stanowiska komputerowe niedozorowane zlokalizowane w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w C, Szkole Podstawowej w B oraz w Domu Ludowym w G R. Bezpośrednim celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie powszechnego, bezpiecznego i bezpłatnego dostępu do sieci Internetu oraz wyposażenie w urządzenia dostępowe.

Właścicielem powstałego majątku będzie Gmina G. Gmina ponosić będzie także wszelkie koszty eksploatacyjne. Za korzystanie z urządzeń nie będą pobierane żadne opłaty zaś w wyniku zrealizowanego projektu nie będą wykonywane czynności opodatkowane, przez co Gmina nie będzie mogła skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W projekcie podatek VAT zaliczony został jako koszt kwalifikowany przez co będzie podlegał dofinansowaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej. VAT jako koszt kwalifikowany projektu przyjęto w oparciu o Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójność w okresie programowania 2007-2013" opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z tymi wytycznymi podatek od towarów i usług może być uznany za wydatek kwalifikowany tylko wtedy gdy spełniony jest poniższy warunek:podatek VAT został faktycznie poniesiony orazbeneficjent nie ma prawnej możliwości jego odzyskania.W przedmiotowym przypadku warunek ten jest spełniony.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gminie, będącej płatnikiem podatku VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w odniesieniu do realizowanego projektu pn.: ".

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Posiada nadany Numer Identyfikacji Podatkowej. Na mocy art. 86 ust. 1 powyższej ustawy ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony tylko w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowym przypadku Gmina nie ma możliwości skorzystać z tego prawa. Obecnie ani jako zdarzenie przyszłe Gmina nie będzie osiągać żadnych dochodów mających związek z przedmiotowym projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ww. ustawy o VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu zostały określone w przepisach art. 87 ust. 2-6 ustawy o VAT.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy między innymi działalności w zakresie telekomunikacji, promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 3a i 18 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. .

Przedmiotem projektu jest wykonanie na terenie gminy siedmiu punktów dostępu do Internetu. Właścicielem powstałego majątku będzie Gmina.

Za korzystanie z urządzeń nie będą pobierane żadne opłaty zaś w wyniku zrealizowanego projektu nie będą wykonywane czynności opodatkowane.

Zatem w oparciu o przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, należy stwierdzić, iż nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że w wyniku zrealizowanego projektu nie będą wykonywane czynności opodatkowane.

W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu. Tym samym nie będzie on miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie będą miały również zastosowania uregulowania § 21 ust. 1 i 2 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2010r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799).

Przepisy te przewidują bowiem możliwość zwrotu podatku zarejestrowanym podatnikom jedynie na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004r.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: gmina, odliczenia, prawo do odliczenia, projekt, zadania własne
Data aktualizacji: 28/01/2013 18:00:01

Urząd Skarbowy Koło 62-600 ul. B. Prusa 10

Zasięg terytorialny miasta Koło gminy Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz powiaty kolski województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 91101014690001142221000000 VAT 41101014690001142222000000...

Określenie momentu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi wsparcia...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Po jakim kursie należy przeliczyć lokatę terminową założoną w walucie w EUR i naliczone od...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Drugi Urząd Skarbowy Gdańsk 80-391 ul. Kołobrzeska 43

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu - Gdańsk pod nazwami: Niedźwiednik, Osowa, Oliwa, Przymorze, Wysoka, Zaspa, Żabianka gminy powiaty województwo pomorskie Konta bankowe CIT 83101011400066662221000000 VAT...

Sposób dokumentowania usług turystycznych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 119, art. 29, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturze potwierdzającej nabycie usługi poza granicami krajuCzy wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych?Czy przysługuje prawo do odliczenia ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej w przypadku wydłużenia okresu oszczędzania?Moment powstania obowiązku podatkowego przy refakturowaniu kosztów mediówDokumentowanie otrzymanych premii pieniężnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.