Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak należy udokumentować sprzedaż usług finansowanych z ZFŚS, w części pokrywanej przez pracownika?

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów:

- art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za nieprawidłowy pogląd Podatnika wyrażony w złożonym wniosku, w części dotyczącej dokumentowania fakturą wewnętrzną przekazania na rzecz pracowników częściowo odpłatnego świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka w ramach środków pochodzących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - dalej ZFŚS, zakupuje bilety na różnego rodzaju imprezy kulturalne i sportowe oraz organizuje pracownikom wypoczynek letni. W przypadku zakupu biletów koszty znane są w momencie zakupu, natomiast koszty związane z wypoczynkiem znane są Podatnikowi z opóźnieniem, tzn. dopiero po zakończeniu wypoczynku letniego. Do tej pory wymienione wyżej świadczenia były pokrywane w 100 % ze środków Funduszu. Podatnik planuje jednakże wprowadzenie częściowej odpłatności.

W związku z powyższym, Wnioskująca zwraca się z zapytaniem, jak zaewidencjonować zaistniałe zdarzenia?

Wnioskująca stoi na stanowisku, iż zaistniałe zdarzenia, zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, powinny być udokumentowane fakturą wewnętrzną, jedną pozycją na wszystkie zaistniałe w danym miesiącu świadczenia.

W związku z powyższym, Wnioskująca zwraca się o potwierdzenie prawidłowości Jej stanowiska.

Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, stwierdza się co następuje;

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W świetle regulacji art. 106 ust. 3 ww. ustawy, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie zaś z art. 106 ust. 4 przywoływanej ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Stosownie natomiast z regulacją art. 106 ust. 7 cyt. ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Postanowieniem nr ZP/443-204/1/06 z dnia . .12.2006 r., Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, stwierdził m.in., iż świadczenie usług na rzecz pracowników za częściową odpłatnością w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jest w świetle przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług do wysokości świadczenia wnoszonego przez pracownika.

Stosownie zatem do powyżej przywołanych regulacji, Podatnik nie będzie mógł dokumentować fakturą wewnętrzną przedmiotowego przekazania. Regulacja art. 106 ust. 7 ww. ustawy nie znajduje w tym przypadku bowiem zastosowania. W przedstawionym przez Podatnika stanie faktycznym Spółka będzie mógł udokumentować przekazanie na rzecz pracowników częściowo odpłatnych świadczeń z ZFŚS, fakturą VAT, z uwzględnieniem wyjątku, o którym stanowi przepis art. 106 ust. 4 przywoływanej ustawy.

W pozostałych kwestiach objętych przedmiotowym wnioskiem, tut. organ podatkowy zajął stanowisko w postanowieniach nr ZP/443-204/1/06, ZP/443-204/2/06, ZP/443-204/4/06 oraz ZP/443-204/5/06. Przedmiotowe postanowienia wydano . 12.2006 r.

Stosownie do powyższego, Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu postanawia jak w sentencji.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Słowa kluczowe: faktura wewnętrzna, fakturowanie, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Data aktualizacji: 27/12/2012 12:00:01

Opodatkowanie czynności, za które wypłacane jest wynagrodzenie w postaci zwrotu kosztów po...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku naliczonego przez Gminę z faktur wystawianych na Urząd Gminy oraz możli...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Międzychód 64-400 ul. Piłsudskiego 2

Zasięg terytorialny miasta gminy Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Sieraków powiaty międzychodzki województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 61101014690048802221000000 VAT 11101014690048802222000000 PIT 58101014690048802223000000 budżetowe...

Czy aby spełnione były warunki dla stosowania obniżonej stawki podatku, dostawa na rzecz r...

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wolsztynie postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Pana G., zawarte we wniosku z dn...

Obowiązek rejestracji i wystawianie faktur VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dot. warunków jakim powinna odpowiadać faktura dokumentująca zakupy związane z prowadzoną działalnością gospodarcząPoprawności wystawionych faktur VATSpółka przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze otrzymanej od kontrahenta, dokumentującej premię pieniężnąCzy od refaktury powinno się dodatkowo odprowadzać podatek dochodowy?Opodatkowanie usługi transportowej związanej z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.