Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak postąpić w sytuacji, gdy będąc podatnikiem VAT wystawiłem rachunek zamiast faktury VAT?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieliczce z dnia 15.09.2005 r. nr PR 443/18/05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu przedmiotowe postanowienie.

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej wnioskiem z dnia 5.07.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 7.07.2005 r.) zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieliczce o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż utracił Pan prawo do zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług, w związku z czym złożył Pan zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Jednocześnie za wykonane usługi wystawił Pan rachunek bez naliczenia podatku VAT, a w deklaracji VAT-7 wykazał tą sprzedaż jako zwolnioną od podatku. Następnie skorygował Pan w/w deklarację traktując kwotę otrzymanego przychodu jako kwotę brutto (zawierającą podatek).

W związku z powyższym zwraca się Pan z następującymi zapytaniami:- czy jest Pan zobowiązany do dokonania korekty pierwotnie wystawionego dokumentu sprzedaży (rachunku) o naliczenie podatku VAT?- czy wartość otrzymanej zapłaty musi być wartością brutto, jeżeli strony transakcji, w momencie ustalania jej warunków, nie brały pod uwagę należnego od tej sprzedaży podatku VAT?- czy można wystawić fakturę korygującą, w której cena sprzedaży będzie kwotą netto?- jak w tej sytuacji skorygować deklarację VAT za ten okres?

Pana zdaniem należy wystawić fakturę korygującą i jeśli odbiorca faktury wyrazi zgodę, to wartość rachunku powinna być kwotą netto, do której dolicza się VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 15.09.2005 r. nr PR 443/18/05 uznał Pana stanowisko za nieprawidłowe. Stwierdził, iż zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ustawy podatnicy, wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. W przypadku sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej obowiązek wystawienia faktury związany jest żądaniem tych osób (art. 106 ust. 4 ustawy o VAT). Również przepis § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798) określa obowiązki podatnika zarejestrowanego jako, podatnik VAT czynny", co do dokumentowania faktu sprzedaży towarów i usług. Dokumentem tym jest faktura VAT. Rachunek mogą wystawiać jedynie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, o których mowa w art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. nr 8 poz. 60 ze zm.). A zatem powinien Pan wystawić kontrahentowi fakturę VAT. Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował, iż § 17 ust. 1 w/w rozporządzenia Ministra Finansów reguluje sposób postępowania, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. W przypadku opisanym przez Pana znajdzie zastosowanie ten przepis. Faktura (rachunek) została wystawiona z uwzględnieniem ceny wynegocjowanej przez strony transakcji. To, że wystawca nie uwzględnił przy jej wystawianiu zawartego w tej cenie podatku VAT, nie powoduje faktu, że cena powinna być podwyższona o ten podatek. Z zasady swobody zawierania umów można skorzystać w każdym czasie i cenę tę zmieniać, nawet po wystawieniu faktury i otrzymaniu zapłaty. Zatem nie można przyjąć, iż w fakturze pierwotnej była pomyłka w cenie, lecz cena ta może zostać podwyższona w wyniku negocjacji. I w takim przypadku należy wystawić fakturę korygującą, która powinna spełniać wymogi § 17 ust. 2 i 3 w/w rozporządzenia. Sposób postępowania z fakturą korygującą określa § 17 ust. 6 rozporządzenia, a przez odniesienie do § 16 ust. 4 należy stwierdzić, że sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia (podwyższenia) kwoty podatku należnego za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie. Z tak sformułowanego przepisu należy wnosić, iż zmiany powyższe należy uwzględnić w deklaracji bieżącej, a nie ma potrzeby korygowania deklaracji, w której pierwotnie wykazano podatek należny w rzeczywistej wysokości.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza: Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonał prawidłowej oceny prawnej w zakresie obowiązku wystawienia przez Pana faktury VAT, przy założeniu, iż kontrahentem Pana jest osoba prawna, spółka nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która zażądała wystawienia faktury. Faktura ta winna dokumentować sprzedaż, dla której nieprawidłowo wystawił Pan rachunek. Przy czym data wystawienia faktury nie będzie tożsama z datą dokonania sprzedaży, będzie to dzień, w którym faktura faktycznie zostanie wystawiona. Ponieważ w odniesieniu do tej samej czynności (usługi) nie mogą być sporządzone dwa dokumenty w postaci rachunku i faktury, wystawiony rachunek powinien być, po zwrocie oryginału przez kontrahenta, anulowany. Odnośnie kwestii, czy kwotą należną, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, ma być wartość określona na rachunku, czy inna (wyższa o kwotę podatku VAT) należy stwierdzić, iż nie może być ona przedmiotem oceny przez organ podatkowy. Powyższe wynika bowiem z umowy cywilnoprawnej łączącej Pana z kontrahentem. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku (.). W niniejszej sprawie brak jest podstaw do wystawienia faktury korygującej, ale z tego powodu, iż dokumentem tym nie można korygować rachunków. W miejsce nieprawidłowo wystawionego rachunku należy wystawić fakturę VAT. Dodatkowo Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, iż informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego dotycząca zastosowania § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów jest co do zasady nieprawidłowa. Powyższy przepis nie ma zastosowania w przypadku wystawienia faktury korygującej w związku z podwyższeniem kwoty podatku należnego za względu na podwyższenie - wskutek negocjacji z kontrahentem - ceny sprzedaży. W takim bowiem przypadku, wystawiając fakturę korygującą, podatnik powinien dokonać korekty deklaracji sporządzonej za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży.

Z wyżej przedstawionych względów Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, - nie jest wiążąca dla podatnika (płatnika/inkasenta) następcy prawnego podatnika/ osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Słowa kluczowe: faktura VAT, rachunki
Data aktualizacji: 20/01/2013 03:00:01

Opodatkowanie czynności, za które wypłacane jest wynagrodzenie w postaci zwrotu kosztów po...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Nie jest możliwe przechowywanie kopii faktur w postaci elektronicznej bez ich drukowania...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment i sposób zaliczenia opłaty wstępnej, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej po...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Siedlce 08-110 ul. Piłsudskiego 68

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Siedlce gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn powiaty siedlecki województwo mazowieckie Konta bankowe CIT...

Opodatkowanie kwoty otrzymanej od kontrahenta, na podstawie wyroku sądowego, za usługi, kt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy usługi świadczone przez agenta ubezpieczeniowego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i jaki jest ich sposób dokumentowania?Podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług doradztwa w zakresie oprogramowaniaDotyczy kwestii wystawienia faktury VAT czy noty księgowej za wykonaną usługę naprawy samochodówNabycia paliwa i winiet na terytoriach Państw CzłonkowskichSprzedaż lokalu osobie fizycznej z przeznaczeniem na cele mieszkalne jest zwolniona z VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.