Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak powinno prawidłowo przebiegać fakturowanie sprzedaży usług najmu i sporządzenie deklaracji VAT?

W dniu 12.10.2006r. Pan Jan . wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług i podatku dochodowego od osób fizycznych.Niniejsze postanowienie dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii podatku od towarów i usług. W kwestii podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostanie odrębne postanowienie. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że budynek w którym będą wynajmowane pomieszczenia został zakupiony przez dwie osoby fizyczne - obce. Osoby te są współwłaścicielami w równych częściach.Jeden ze współwłaścicieli prowadzi inną działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.Drugi ze współwłaścicieli nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku VAT.Współwłaścicielowi, który jest podatnikiem podatku VAT zostało udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania współwłaścicieli nieruchomości.Współwłaściciele będą wynajmować nieruchomość prywatnie, nie w formie działalności gospodarczej.Zawarto umowę (przedwstępną-przyrzeczenia) na wynajem części budynku. Najemca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i za wynajem żąda jednej faktury VAT na całość kwoty wyszczególnionej w umowie.Pytanie Podatnika: Jak powinno prawidłowo przebiegać fakturowanie sprzedaży usług najmu i sporządzenie deklaracji VAT?Stanowisko Podatnika: Zdaniem Podatnika winien być ustanowiony jeden ze współwłaścicieli nieruchomości ( czynny podatnik podatku od towarów i usług) sprawującym zarządzanie nieruchomością wspólną. W zakres zwykłego zarządu wchodzą między innymi czynności prowadzenia wynajmu, rozliczeń przychodów i powstających kosztów utrzymania przedmiotowej nieruchomości.Sprawujący zarządzanie - czynny podatnik podatku VAT - byłby zobowiązany do wystawiania faktury VAT na sprzedaż usług najmu, sporządzenia i rozliczenia deklaracji związanych z podatkiem VAT.Stanowisko Organu Podatkowego:Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalności gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. W myśl art. 15 ust.2 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż stanowisko Podatnika zawarte we wniosku jest nieprawidłowe. Tutejszy organ mając na uwadze cyt. przepisy wyjaśnia, iż w przedstawionej sprawie wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, ze względu na samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą, która jak wynika z pism obejmuje inną działalność gospodarczą, wynajem części nieruchomości, której podatnik jest właścicielem oraz usługi zarządzania nieruchomością, której podatnik jest współwłaścicielem. Drugi współwłaściciel nieruchomości nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej obejmującej usługi wynajmu części nieruchomości.Zgodnie z art. 29 ust. 1 cyt. ustawy, wynika, iż podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług, Zgodnie z art. 106 ust. 1 w/w ustawy, stosownie do którego podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Zarządca nieruchomości spełniać musi warunki określone w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.). Działa on na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, którą zawiera z właścicielem bądź inną osobą czy jednostką, której przysługuje prawo do nieruchomości. Zarządca nieruchomości może mieć uprawnienia do zawierania umów w imieniu i na rachunek poszczególnych współwłaścicieli - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. W ramach udzielonego pełnomocnictwa zarządca może m. in. zawierać umowy najmu czy dzierżawy nieruchomości, wystawiać faktury dla najemców oraz inkasować czynsze i opłaty wynikające z tych umów. Zarządca nie jest jednak uprawniony do prowadzenia dla właścicieli nieruchomości rozliczeń z tytułu należności podatkowych. Podatnikami podatku, powstałego wskutek przeprowadzonych przez zarządcę, w imieniu i na rzecz współwłaścicieli transakcji, w dalszym ciągu są współwłaściciele nieruchomości. Tym samym współwłaściciele nieruchomości, jeżeli są podatnikami podatku od towarów i usług, obowiązani są prowadzić indywidualne rozliczenie tego podatku z budżetem. Podstawą opodatkowania, stosownie do przywołanych przepisów art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jest obrót. Obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Z kolei kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Reasumując, Wnioskująca rozliczając Swoje zobowiązanie podatkowe w podatku VAT, a więc działając jako podatnik VAT i pełniąc funkcję zarządcy nieruchomości, wystawia faktury VAT dla najemcy, proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów we współwłasności. Zarządca w ramach pełnionej funkcji nie jest jednak uprawniony do prowadzenia rozliczeń z tytułu należności podatkowych dla innych współwłaścicieli nieruchomości. Współwłaściciele nieruchomości obowiązani są prowadzić indywidualne rozliczenie podatku VAT. Samodzielnie wykonywana działalności gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług drugiego współwłaściciela nieruchomości podlega opodatkowaniu według stosownych przepisów podatkowych i winna być rozliczona we właściwym dla tego podatnika organie podatkowym.Pouczenie:Niniejsze postanowienie wydane zostało na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.Zgodnie z art. 14b § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie, zgodnie z przepisem art. 222 w związku z art. 239 cyt. ustawy z dnia 29.08.1997r. powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia.Zgodnie z art. 236 § 2 pkt. 1 cyt. ustawy zażalenie podlega opłacie skarbowej we właściwej wysokości.Niniejsze postanowienie może zostać zmienione lub uchylone w drodze decyzji przez Organ odwoławczy w trybie art. 14b § 5 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: podmiot zarządzający zarządca, zarządzanie nieruchomością
Data aktualizacji: 26/12/2012 12:00:01

Czy odbiorca tak wystawionej faktury VAT posiada pełne prawo do odliczenia podatku naliczo...

Na podstawie przepisów art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 27.09.2005r. (data złożenia pisma do Urzędu) o...

Określenie terminu wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług druku i dostawy wydrukow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo podatnika do obniżenia podatku należnego z otrzymanych faktur za wykonane prace adap...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Korekta faktur wystawionych za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak prowadzić małą księgowość Tczew?

Decydując się na prowadzenie pierwszej działalności gospodarczej przedsiębiorca może zdecydować się na uproszczoną księgowość Tczew. Obowiązuje ona wszystkie podmioty gospodarcze, które nie są spółkami prawa handlowego i nie osiągają określonego...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy za powyższe wydatki poniesione na remont budynku udokumentowane fakturami VAT . Sp. z o.o. w . może odliczyć VAT ( z całego obiektu ) w całościUsługi rachunkowe Bielsko-Biała czy jest jeszcze praca dla księgowych?Urząd Skarbowy Wieruszów 98-400 ul. Rynek 12/13Podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży za pośrednictwem agentówNabycia paliwa i winiet na terytoriach Państw Członkowskich
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.