Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak prawidłowo ująć na wystawianych fakturach opłatę drogową tzw. "myto"?

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 17 stycznia 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19 stycznia 2005r.), uzupełnionym pismami z dnia 3 lutego 2005 r. i 8 marca 2005 r., Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka świadczy wewnątrzwspólnotowe usługi transportu towarów o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm) - zwanej dalej "ustawą". Usługobiorcami są podmioty posiadające siedzibę na terytorium Niemiec, które podają dla tych usług numer identyfikacyjny pod którym są zidentyfikowane dla celów podatku od towarów i usług na terytorium Niemiec oraz podmioty posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Od dnia 1 stycznia 2005 r. na terytorium Niemiec wprowadzono opłaty drogowe tzw. "myto". Wątpliwości Spółki dotyczą prawidłowego ujęcia na wystawianych fakturach ww. opłaty drogowej.

Spółka przedstawiła stanowisko, iż w przypadku, gdy usługobiorcą będzie podmiot posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 22%, natomiast w przypadku usługobiorcy posiadającego siedzibę na terytorium Niemiec który poda dla tej czynności numer pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium tego państwa usługa nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Z powyższego stanu prawnego wynika, iż Ustawodawca wyraźnie odnosi się do przepisów dotyczących statystyki publicznej w zakresie prawidłowego klasyfikowania danej czynności do określonej grupy towarów lub usług dla potrzeb opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W opinii tut. organu podatkowego powyższe przepisy należy interpretować w ten sposób, aby w praktyce nie dochodziło do sztucznego dzielenia poszczególnych części usługi głównej na usługi częściowe, co mogłoby doprowadzić do nieprawidłowości w opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług np. poprzez zmianę stawki podatku. Z opisanego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż następuje dodatkowe obciążenie za koszty poniesione w związku z wykonaniem wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów. Tut. organ podatkowy stoi na stanowisku, iż koszty te winny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług tak samo jak usługa główna, bowiem sam koszt opłaty drogowej nie stanowi odrębnej czynności i sam w sobie nie jest odrębnym świadczeniem od usługi głównej. Stanowisko to znajduje swoje odzwierciedlenie w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-349/96 - Card Protection Plan Ltd, w którym stwierdzono m.in., iż "W celu ustalenia, dla celów VAT, czy świadczenie usług obejmujące kilka części składowych należy traktować jako jedno świadczenie, czy też jako dwa lub więcej świadczeń wycenianych odrębnie, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę treść przepisu artykułu 2(1) VI Dyrektywy, zgodnie z którym każde świadczenie usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne oraz fakt, iż świadczenie obejmujące z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę nie powinno być sztucznie dzielone, co mogłoby prowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu podatku VAT. Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej."

Z uwagi na powyższe obciążenie stron kosztami opłaty drogowej związanej ze świadczeniem wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w przypadku usługobiorcy posiadającego siedzibę na terytorium Niemiec i który poda dla tej czynności numer pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium Niemiec, na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy. Natomiast w przypadku usługobiorcy krajowego usługa ta winna być opodatkowana stawką właściwą dla usług transportu tj. stawką w wysokości 22%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej. Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.) opłacie tej podlegają podania i załączniki do podań składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej zawiera załącznik do ww. ustawy. Zgodnie z pozycją 1, części I, powołanego załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. opłata skarbowa od podania wynosi 5zł natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50gr.
Słowa kluczowe: czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, opłata za przejazd autostradą, podatek od towarów i usług, stawki podatku, usługi transportowe
Data aktualizacji: 29/08/2011 10:58:43

Akceptacja faktur musi być przede wszystkim w formie podpisu zarówno na oryginale i kopii...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Sokółka 16-100 ul. Białostocka 47

Zasięg terytorialny miasta gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola, Szudziałowo powiaty sokolski województwo podlaskie Konta bankowe CIT 09101010490180922221000000 VAT...

Czy zasadne jest ubieganie się od dostawcy usługi, faktury korygującej odnośnie stawki VAT...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie dostawy towarów wykonywanej przez pokrzywdzonego w wyniku doprowadzenia go d...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie i dokumentowanie premii pieniężnej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Podatnik pyta o miejsce świadczenia (opodatkowania) usług reklamowych i marketingowych świadczonych na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Irlandii?Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald Poznań 60-179 ul. M. Smoluchowskiego 1Czy zgodnie z podanym przykładem w/w faktura może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu w m-cu marcu?Opodatkowanie otrzymanych premii pieniężnych, niezwiązanych z żadną konkretną dostawą towarówCzy otrzymane premie pieniężne otrzymane od dostawcy za wcześniejsze zapłacenie faktury podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.