Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak przedstawia się kwestia wystawiania faktur VAT przez osobę fizyczną nie posiadającą zarejestrowanej działalności gospodarczej

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Z 1997r Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia 04.02.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 04.02.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

postanawia

- uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 04.02.2005r. za prawidłowe w części dotyczącej zasad wystawiania faktur.

Uzasadnienie

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że jest osobą fizyczną nie prowadzącą zarejestrowanej działalności gospodarczej. Od 1995r. Strona uzyskuje dochody ze sprzedaży praw autorskich lub licencji na przekazanie praw autorskich za tłumaczenia literatury pięknej i humanistycznej dla wydawnictw literackich oraz za tłumaczenia i opracowania list dialogowych filmów fabularnych i filmów dokumentalnych o tematyce kulturalnej dla studia opracowań filmów. Na podstawie dorobku w dziedzinie tłumaczeń literackich Podatnik ma status twórcy (literata) potwierdzony przez Ministerstwo Kultury i Sztuki decyzją xxx. Jako twórca Strona odprowadza składki na ZUS. Podatnik nie pracuje dla biura tłumaczeń ani dla klientów indywidualnych oraz nie wykonuje tłumaczeń tekstów nie będących przedmiotem prawa autorskiego. W związku z cyt. "przekroczeniem kwoty granicznej przychodów netto" strona złożyła deklarację VAT-R otrzymując potwierdzenie rejestracji z datą 24 stycznia 2005r. Strona klasyfikuje dokonywane tłumaczenia list dialogowych do filmów, jako usługi związane z kulturą ujęte w grupowaniu PKWiU 92.31.22-00.00.

W związku z powyższym Podatnik wnosi o wyjaśnienie, jak przedstawia się kwestia wystawiania faktur VAT przez osobę fizyczną nie posiadającą zarejestrowanej działalności gospodarczej.Zdaniem Strony, w myśl art. 106 ustawy o VAT, osoby nie mające zarejestrowanej działalności gospodarczej, a będące płatnikami VAT, muszą wystawiać faktury.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy przepisy prawa podatkowego:art. 15 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.art. 15 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zgodnie z którym podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16;§ 11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 971), zgodnie z którym zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT".

Powyższą ocenę prawną stanowiska Podatnika uzasadnia się w sposób następujący:Z pisma Strony wynika, że została ona zarejestrowana jako podatnik VAT przez organ podatkowy i otrzymała potwierdzenie takiej rejestracji (z akt rejestracyjnych tut. organu podatkowego wynika, że Strona została zarejestrowana jako podatnik VAT czynny) oraz wykonuje czynności opodatkowane (zwolnione jako usługi związane z kulturą PKWiU 92). Tutejszy organ podatkowy informuje, że przy rejestracji jako podatnik VAT nie zawsze wymagane jest podanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - jak np. w przypadku opodatkowania czynności wykonywanych na podstawie umowy zlecenia (o dzieło). O tym jednak, czy dana działalność kwalifikuje się do wpisu do ewidencji działalności gospodarczej decydują odrębne przepisy, a nie przepisy prawa podatkowego. Ponadto, za prawdziwość danych podanych przy rejestracji odpowiedzialny jest Podatnik, zatem jeżeli podał on, że wykonuje czynności na podstawie umowy zlecenia, do czego nie jest wymagany wpis do ewidencji działalności gospodarczej, to organ skarbowy opiera się na tych danych. Reasumując, jako zarejestrowany podatnik VAT czynny, powinna Pani wystawiać faktury zgodnie z § 11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom(.).W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Jednocześnie tut. Organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. W myśl § 2 w/w artykułu interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Pouczenie

Na postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 Ordynacji podatkowej). Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, podatnik, wystawca faktury
Data aktualizacji: 20/01/2013 03:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej zakup paliwa do motoc...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole stwierdza, że stanowisko podatnika z dnia 25.05.2006 r. (data wpływu...

Prawo do odliczenia przez syndyka podatku naliczonego na fakturze wystawionej z tytułu usł...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Złotów 77-400 ul. al. Piasta 25

Zasięg terytorialny miasta Złotów gminy Jastrowie, Krajenka, Lipka, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo, Złotów powiaty złotowski województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 28101014690062622221000000 VAT 75101014690062622222000000 PIT...

Prawo do dokonania korekty deklaracji VAT-7 za grudzień 2006r. i wystąpienia do urzędu ska...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć od dochodu w zeznaniu za 2005 r. wydatki na internet, jeśli w 2005 r. p...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.01.2006 r. (data wpływu do tut...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Stawka podatku na towary dostarczane do sklepu Wnioskodawcy znajdującego się w strefie wolnego obszaru celnegoCzy wystawienie faktury na kilku stronach jest poprawne?Czy wystawiona faktura może opiewać na 90% wartości działki zabudowanej?CIT w zakresie cash poolinguWystawianie not uznaniowych online
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.